17 de juny de 2018

Manca de planificació educativa


Com cada curs, constatem que el Departament d'Ensenyament no ha fet els deures i continua sense planificació educativaCom comprovem contínuament, la manca de planificació escolar és patent. Una manca de planificació derivada de la falta d’un mandat explícit en aquest sentit a la LEC i a la LOMCE. A més a més l’evolució demogràfica i econòmica  de la societat catalana s'ha trobat amb una resposta política que no ha estat a l'altura de les circumstàncies: 
 • Per una banda tancaments a aules de P3 amb la corresponent pèrdua de llocs de treball.
 • Per una altra, la massificació a les aules de secundària, construcció de barracots, increment de les ràtios i manca de professorat a la secundària obligatòria i a la postobligatòria.
 • I per últim, famílies que no els han adjudicat una plaça pública a prop del seu domicili.

Llibertat d'elecció de centre?

La llibertat d’elecció de centre és un dret reconegut per les lleis educatives: LODE, LOMCE i LEC, encara que a la Constitució Espanyola, aquest dret no està reconegut explícitament.

Des de CCOO considerem que, amb el sistema de programació escolar i del procés de matriculació, aquesta llibertat s’ha convertit en la “llibertat d’elecció de l’alumnat” per part d’alguns centres i, també, la “llibertat d'escollir centre educatiu” per part d’algunes famílies.

El model educatiu de mercat, comporta de manera ineludible segregació escolar de caràcter socioeconòmic i cultural. La segregació que genera la selecció de l’alumnat no és un valor educatiu. Al contrari, opera contra la creativitat, contra la cooperació, contra la solidaritat, contra la mateixa construcció del coneixement i contra la igualtat d’oportunitats.


Objectius de CCOO

 • Reivindicar la planificació educativa per entomar la reducció demogràfica als primers anys d’escolarització i el gran increment a l’educació secundària, tant obligatòria com post obligatòria.
 • Denunciar les brutals retallades en els pressupostos destinats a l’educació, que han comportat deixar d’invertir a Catalunya prop de 3.700 milions d’euros en els darrers 6 anys, el que representa gairebé el pressupost sencer d’un any.
 • Lluitar per garantir que els drets de ciutadania quedin en mans dels poders públics i així vetllin pels interessos de l’alumnat i de la societat a la qual va dirigida l’educació. No es pot deixar el dret a l’educació al mercat.
 • Pressionar perquè tothom que vulgui tingui garantida una plaça pública a prop del seu domicili.

Propostes de CCOO

 • Modificació de la legislació catalana perquè els poders públics garanteixin el dret universal a l’educació.
 • Modificació de la normativa per tal que, mentre existeixi el dret a la “llibertat d’elecció de centre”, el calendari de programació de l’oferta sigui el mateix pels centres de titularitat pública i de titularitat privada.
 • No a la supressió de més llocs de treball a l’educació. Cal negociar processos de mobilitat, de formació, o d’altres mecanismes que permetin adaptar la plantilla a l’increment d’alumnat de la secundària i la reducció d’alumnat a l’educació infantil.
 • Recuperació del mapa escolar com a instrument de planificació, amb la participació efectiva dels poders públics locals i de la comunitat educativa, comptant explícitament amb els Consells Escolars Territorials.
 • Planificació de mesures perquè la Segregació Escolar desaparegui dels municipis i perquè en les localitats amb contextos desafavorits disposin de més recursos per pal·liar les desigualtats educatives i per assolir unes quotes d’equitat suficients.
 • Davant de la problemàtica d’escolarització de l’alumnat de secundària de molts municipis exigim que el Departament consensuï  possibles solucions temporals amb el conjunt de la Comunitat Educativa afectada.
 • Construcció o ampliació de les instal·lacions necessàries als centres educatius. Creació  d’institut-escola, per aprofitar espais, i per les seves possibilitats pedagògiques.

Una proposta per la inclusió, reducció de les ràtios.
Sol·licitem al Departament d’Ensenyament que, de forma immediata, elaborin la normativa corresponent per tal de reduir les ràtios de les aules catalanes gradualment.
Així, a les noves aules d’infantil i primària, el màxim nombre d’alumnes haurà de ser de 20, a les de secundària obligatòria 25 i a les de post obligatòria, 30, amb tots els desdoblaments necessaris per garantir la qualitat i la seguretat. Pel primer cicle de l’educació infantil també s’ha de produir una reducció de la ràtio, en la línia de les recomanacions europees, fins a aconseguir 6, 9 i 15 alumnes per nivell. Igualment, el nombre d’alumnes a les aules dels Centres d’Educació Especial i als diferents Serveis d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, s’ha de reduir respecte dels actuals.
Aquestes ràtios d’alumnes han de servir per millorar la qualitat educativa que es presta als nostres centres i per ajudar a implementar una veritable escola inclusiva. Una reducció de ràtios que també s’haurà de veure reflectida als menjadors escolars, que ara mateix no està recollida a cap normativa general, i que hauria de limitar el nombre d’alumnes per educadora en funció del cicle escolar.
CCOO hem treballat els darrers mesos per solucionar aquestes problemàtiques: participant en mobilitzacions amb la comunitat educativa, presentant mocions als ajuntaments, requerint a les associacions de municipis i les diputacions, difonent la problemàtica als centres educatius…

I és per això que des de la Federació d'Educació de CCOO demanem a la nova Conselleria del Departament d’Ensenyament diàleg i consens per a trobar sortides a les necessitats reals d'educació a Catalunya. 

15 de juny de 2018

Un abús no és una relació amorosa

"Terra baixa" a la selectivitat


El passat dimarts 13 de juny es va celebrar selectivitat a Catalunya i en una de les preguntes en l’examen  de llengua i literatura catalana sobre l’obra 'Terra baixa', d’Àngel Guimerà,  expressava una  “relació amorosa” entre dos dels personatges.

Aquest apartat en l’examen de dimarts, amb una puntuació de 0,1 punts, preguntava tipus test si era veritat o fals que 'La Marta manté una relació amorosa amb en Sebastià' –la resposta correcta era afirmativa–, quan a l’obra la noia té 14 anys i el terratinent abusa d’ella.
Desde CCOO Educació creiem que aquesta pregunta no ha estat correcta, ni ètica, si es dona per vàlida la resposta que han donat, ja que el nostre jovent, el nostre futur, aprèn que es "relació amorosa" forçar, obligar, imposar... a una dona, en aquest cas una nena de 14 anys. Ja sabem que és literatura, però els missatges i l'educació son fonamentals per poder tenir una societat sense violència masclista i igualitària.  

Article d'opinió: "El mercadeig del professorat"


Article d'opinió: "El mercadeig del professorat"Catalunya estem vivint una època convulsa socialment i massa sovint o, segons com es miri, amb menys importància de la que hauria de tenir, el model d’escola catalana i de la tasca docent està, si més no, qüestionada.

Però enmig d’aquestes turbulències, motiu d’interminables tertúlies a tots els mitjans, s’està produint una vulneració dels drets laborals, avalats per la mateixa Llei d’educació catalana (LEC). La LEC  determina tant en l’accés a la funció pública docent (article 119) com en la selecció de professorat interí (article 122) i en els procediments de provisió especial (article 124), per posar alguns exemples, que aquests processos han de respectar els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat. Curiosament en els dos primers no hi apareix el concepte transparència, que sí que figura al tercer.  

Actualment s’està produint el procés d’adjudicacions d’estiu i dins d’aquest procés trobem les places conegudes com de perfil professional la provisió dels quals està regulada pel Decret 39/2014 de 25 de març on s’estableix que a banda de la titulació del lloc ordinari pertinent cal acreditar un o diversos requisits més. Aquestes places, en virtut del que diu l’article 102 de la LEC en l’exercici d’autonomia en matèria de gestió de personal, les fixa l’administració educativa a proposta de la direcció del centre. Aquest procediment al mateix article 123.6 contempla la possibilitat de realitzar entrevistes.

Doncs bé, un cop situats en l’àmbit legislatiu i normatiu, parlem de transparència, del paper del departament i de les direccions dels centres. Pels que no ho saben, aquests procediments amb entrevistes segueixen un camí que tractarem d’explicar amb brevetat. Un centre decideix que d’acord al seu PEC (Projecte educatiu de centre) vol crear una plaça per adaptar-la a les necessitats del centre i millorar la qualitat educativa del seu projecte. Després de no poques lluites i demandes, es va aconseguir que la llista d’aquestes places fos pública, perquè es respecti el dret de publicitat. Vam trobar casos en els quals aquestes places s’oferien en els grups de Facebook o, en algun cas, alguna direcció va optar per a fer-ne difusió en algun grup de Whatsapp. Estem parlant de l’escola pública, per si algú encara no ho entén.

Un cop se’n fa publicitat, els docents interessats a cobrir alguna d’aquestes places, si compleixen els requisits que demana aquell perfil, poden enviar els seus currículums a les direccions dels centres, per accedir al procediment d’entrevista. La direcció, sense cap mena de control ni filtre ni transparència, decidirà a qui entrevistarà. Per tant, per molt que compleixis els requisits, les direccions no tenen cap obligació de fer-te l’entrevista. Una resposta del tipus: “lamento comunicar que malgrat que compliu els requisits, el vostre currículum no s’adequa a les necessitats del centre”,  serà molt més que suficient. Després, les persones privilegiades que accedeixen a l’entrevista, un mínim de 2, si són “aptes” accediran a aquesta plaça, però no veureu enlloc publicat ni el seu currículum, ni perquè s’adeqüen millor a les necessitats del centre…, res. Absolutament res. Estem parlant de centres públics i segons la mateixa LEC, de l’exercici del lideratge pedagògic de les direccions i la gestió de recursos humans.

Cal recordar com es trien les direccions dels centres. No explicaré tot el procediment, però resumirem.  Al Decret de direcció dels centres educatius, l’article 16 en determina la Comissió de Selecció: 5 representants de l’Administració, 1 membre del Consell Escolar i 3 membres  elegits pel claustre. Qui tria la direcció? El claustre sobre el qual exercirà el seu lideratge pedagògic? Per no parlar de les pressions que reben algunes candidatures “opositores” per “retirar” el seu projecte. Sols caldria fer un petit resum i recull del nombre de direccions que no han conservat el seu càrrec després d’un procés de selecció.  

Però no s’acaben aquí els escàndols. Cal que tothom sàpiga que hi ha dones, docents, que no han rebut la proposta de continuïtat de les seves direccions per estar embarassades. O per voler gaudir del seu dret de reducció de jornada per cura d’un infant. Les direccions poden optar per la continuïtat, o bé per la no continuïtat, que ha d’estar raonada i justificada. Enmig tenen una altra opció: no fer res. Ni proposta de continuïtat ni proposta de no continuïtat. No faig res i d’aquesta manera no he de donar explicacions de per què no et faig la proposta. Però  les afectades no ho denuncien perquè tenen por. Tenen por! I, d’aquest silenci ensordidor, alguna direcció i el departament en gaudeix.

Acabarem aquesta carta de denúncia fent un aclariment.  No són les direccions les culpables: ho és el Departament i aquells que legislen i ho permeten. Una bona part de les direccions actua de manera absolutament transparent i democràtica portant a terme una tasca ingent enmig de les polítiques de retallades. Altres directament, no opten per aquest tipus de procediment. Però el degoteig de queixes i denúncies és cada cop més gran. Tampoc els interins no s’han de veure menystinguts si opten a aquestes places. Un dels objectius de l’interí és l’estabilitat i sovint el que vol per damunt de tot és treballar l’any vinent, on sigui, però treballar. I mentre pugui optar a ocupar una plaça d’aquest tipus ho farà fins que pugui. Quan canviï el projecte del centre i surtin un altre cop al món de la borsa docent veuran com no obtindran plaça perquè la majoria estan ocupades per aquest tipus de perfils.

Cal que el departament i el nou conseller facin una reflexió. També convidem les direccions a fer aquesta reflexió. La LEC també parla de la convivència al centre i aquesta es pot veure alterada per la falta de transparència. Nosaltres sabem que, després d’una carta així, difícilment podrem optar a un lloc pel procediment d’entrevista.

Pere Sánchez Álvarez

FEDERACIÓ D’EDUCACIÓ DE CCOO DE LES TERRES DE LLEIDA

14 de juny de 2018

Aturem l'odi i l'LGTBIfòbiaAmb motiu del 28 de juny, Dia per l'alliberament LGTBI, la Comissió Unitària 28 de Juny, de la que forma part CCOO de Catalunya, ha organitzat un seguit d'actes i manifestacions a diverses poblacions amb el lema 'Aturem l'odi i l'LGTBIfòbia' per a l'alliberament de lesbianes, gais, bisexuals, persones trans i intersexuals.


@cu28juny
#aturemOdi28j


12 de juny de 2018

Debat sobre interculturalitat

Presentació del debat sobre interculturalitat impulsat pel Consell Escolar de Catalunya.


El Consell Escolar de Catalunya (CEC) impulsa un debat sobre la interculturalitat al sistema educatiu de Catalunya com a continuació d'alguns aspectes que es van tractar al llarg del curs passat en el desenvolupament del projecte "Ara és demà". Concretament, el document de conclusions s’hi referia en els termes següents:
 • Els centres educatius han de ser acollidors i integradors. Han d’afavorir el procés de vinculació de tot l’alumnat amb la llengua i la cultura pròpies del país, i amb els valors de ciutadania que afaiçonen una societat democràtica. Això ha d’anar acompanyat d’un reconeixement de la pluralitat de tradicions culturals existent per fer efectius el diàleg cultural i l’exercici del debat crític sobre les diferents cultures.
 • Els centres educatius han de disposar de recursos suficients (traductors, mediadors...) i de suport lingüístic i social per acompanyar l’alumnat i les famílies al llarg de l’escolarització i contribuir a l’assoliment dels objectius competencials i l’enfortiment de la cohesió social.
 • La diversitat cultural i religiosa és una característica de la societat actual del nostre país. Aquest fet constitueix una oportunitat a tenir en compte per reflexionar a l’escola sobre les qüestions fonamentals de l’existència humana i sobre els camins d’autorealització promoguts per cada tradició cultural i religiosa.
L'objectiu que ara es planteja és endegar un procés de reflexió sobre aquestes qüestions per elaborar propostes i recomanacions que permetin aprofundir el caràcter intercultural i integrador del sistema educatiu de Catalunya. Es preveu dur a terme un seguit d'actuacions que culminaran en una jornada de participació de la comunitat educativa al mes d'octubre.
Teniu tota la informació per participar aquí

Inici de la 6a campanya de recollida de material escolar de la Xarxa d’Acció Solidària (XAS)

Inici de la 6a campanya de recollida de material escolar de la Xarxa d’Acció Solidària (XAS)


Demà dimecres, 13 de juny, a les 18.00 hores, a la seu de CCOO a Barcelona (Via Laietana, 16)


Demà dimecres, 13 de juny, a les 18.00 hores, l’Espai l’Assemblea de la seu central de CCOO a Barcelona (Via Laietana, 16, soterrani), acollirà un acte per donar un nou impuls a la Xarxa d’Acció Solidària (XAS), i que significarà el tret de sortida de la 6a campanya de recollida de material escolar.

Comptarà amb l’assistència de Javier Pacheco, secretari general del sindicat, i les intervencions de Montse Ros, secretària d’Organització i Comunicació i portaveu, Toni Mora, secretari de Política Territorial, Acció Social i Migracions, i Ghassan Saliba, responsable de la XAS i Lluita contra la Pobresa de CCOO de Catalunya.

Aquesta campanya, que durarà fins la tercera setmana de setembre, disposarà punts de recollida als locals del sindicat per dipositar material que serà distribuït a escoles públiques en barris i municipis amb alt risc d’exclusió social: llapis, gomes, bolígrafs, motxilles, ceres de color, maquinetes, retoladors, estoigs, celos, quaderns, folis, llibretes i altre material fungible.


Publicat al DOGC el calendari escolar del curs 2018-2019


Publicat al DOGC el calendari escolar del curs 2018-2019Resum:

Calendari

Infantil, primària i secundària: les classes començaran el dia 12 de setembre

Batxillerat i cicles formatius: les classes començaran el dia 14 de setembre.

Formació d'adults: les classes començaran no més tard del 19 de setembre

Escoles oficials d'idiomes: les classes començaran no més tard del 26 de setembre.


Les classes finalitzaran el dia 21 de juny, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i de la formació professional.


Horari a l'educació infantil i primària

Segon cicle d'educació infantil i d'educació primària: entre les 8.30 i les 18 hores.

Segon cicle d'educació infantil i d'educació primària: farà un total de 5 h lectives diàries, de les quals 3 o 3,5 seran al matí i 1,5 o 2 a la tarda. L'horari lectiu no acabarà abans de les 16.00 h. Així mateix, s'ha de respectar un marge mínim de dues hores de descans al migdia.

Amb caràcter general, als centres públics de segon cicle d'educació infantil i primària, inclosos els d'educació especial, l'horari lectiu és de 9 h a 12.30 h i de 15 h a 16.30 h. 

Els centres públics d'altres titularitats s'han d'ajustar al que estableixin els convenis signats entre el Departament d'Ensenyament i la titularitat.


Horari a l'educació secundària

Als centres d'educació secundària l'horari escolar comprèn horari de matí i tarda o bé jornada continuada. En el cas d'horari de matí i tarda, no poden comportar més de tres tardes lliures setmanals per a cada alumne.

La formació professional inicial s'organitzarà preferentment en sessions de matí o tarda, per tal de facilitar la formació dels alumnes en centres de treball i l'accés dels treballadors. 

Els ensenyaments de règim especial d'esports i artístics es poden organitzar en sessions de matí i tarda, horari intensiu de matí o tarda o en altres horaris que prèviament hagi autoritzat el director o directora dels serveis territorials corresponents.


Horari als centres i aules de formació de persones adultes

Les activitats lectives als centres i aules de formació de persones adultes s'han d'organitzar en sessions de matí, tarda i/o vespre de dilluns a divendres, ambdós inclosos.


Vacances escolars i dies festius

Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 13 al 22 d'abril de 2019, ambdós inclosos.

Dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i els dos dies de festa local. 

Els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que s'han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d'inici i final de les classes. 11 de juny de 2018

12 de juny, Jornada Mundial contra el Treball Infantil

Projecte de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO per a l'erradicació del treball infantil al Líban

Per a CCOO de Catalunya, la lluita contra el treball infantil té prioritat sindical internacional alta, per això, per contribuir a la seva erradicació, impulsa la cooperació sindical, a través de la Fundació Pau i Solidaritat. Amb el treball infantil, tolerància 0.


El 12 de juny es commemora el Dia Mundial contra el Treball Infantil. Segons l’OIT, el treball infantil és tota aquella activitat realitzada per persones que no tenen l’edat legal per treballar i que priva els nens i nenes de la seva infantesa, del desenvolupament del seu potencial i de la seva dignitat, i que és perjudicial per al seu desenvolupament físic i psicològic.

Es calcula que 152 milions de criatures al món es troben encara atrapades en el treball infantil (88 milions de nens i 62 milions de nenes), és a dir 1 de cada 10 infants al món, i d’aquestes, almenys 73 milions duen a terme la seva activitat en les pitjors formes de treball infantil.

Segons l’OIT (2017) una part dels infants que treballen viuen en zones afectades per conflictes i catàstrofes. El treball forçós i el treball infantil estan estretament vinculats, es donen a les mateixes zones geogràfiques, en els mateixos sectors i la seva principal causa resideix en la pobresa i la discriminació.

L’existència del treball infantil és una violació dels drets humans de tothom que s’ha exacerbat amb la globalització d’un model econòmic que construeix la seva riquesa en detriment dels drets humans. Redueix les oportunitats de treball digne de les persones adultes en tant que hi ha infants que proporcionen mà d’obra alternativa i més barata, la qual cosa perpetua el cicle de la pobresa, debilita la capacitat organitzativa del moviment sindical i també el seu poder de negociació.

Donada la importància, per al sindicalisme, de la necessitat d’erradicar el treball infantil, la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO Catalunya, des del 2017, amb el suport de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, desenvolupa el projecte “Campanya per a l’eradicació del treball infantil a Beirut (Líban)”, amb el sindicat libanès FENASOL.

Arran del conflicte de Síria, el Líban acull un milió i mig de refugiats/des (ACNUR). La complexa situació que afronta el país, unit a l’arribada massiva de la població refugiada, ha comportat un augment alarmant del treball infantil: es calcula que almenys 100.000 criatures en són víctimes, i d’aquests, almenys un 73% són d’origen sirià. Generalment, s’ocupen en la venda ambulant, la neteja de sabates, el treball domèstic, el sector agrícola i els petits comerços. El projecte de cooperació sindical ha permès:
-Formar l’actiu sindical en relació amb el treball infantil i les eines de què disposen per fer-hi front i eradicar-lo.
-Constituir una xarxa d’expertes i experts amb altres organismes per fixar un pla de treball conjunt que permeti alliberar de l’explotació infantil a les víctimes. 
-Sensibilitzar la societat libanesa sobre l’impacte del treball infantil, la seva incidència i la necessitat d’eradicar-lo.

La cooperació sindical és clau per l’erradicació del treball infantil i, a través de l’enfortiment de les organitzacions amb les quals treballem, aconseguim:
 • Generar i enfortir espais de diàleg social des d’on exigir i reivindicar més oportunitats de treball digne per als joves en edat de treballar legalment.
 • Lluitar per la llibertat sindical i el dret a la negociació col•lectiva de treballadors/es arreu del món perquè reivindiquin un treball digne que els permeti disposar dels recursos necessaris per viure ells i les seves famílies.
 • Exigir i vetllar perquè tota persona tingui accés a la protecció social i prevenir així que les famílies vulnerables recorrin al treball infantil per fer front a la seva vulnerabilitat econòmica i social.
 • Elaborar propostes en matèria legislativa i denunciar aquelles normes que vulneren els principis i drets fonamentals en el treball, posant èmfasi en la identificació i prohibició adequades del treball infantil i perillós.
 • Exhortar els Estats perquè ratifiquin i apliquin els Conveni 182 sobre les pitjors formes de treball infantil i el 138 sobre l’edat mínima d’admissió al treball de l’OIT.

En el marc de la celebració del 12 de juny, des de la Fundació Pau i Solidaritat us convidem a visitar el vestíbul de l’entrada de la seu de CCOO a Barcelona (Via Laietana, 16), per conèixer quina és la situació del treball infantil al món i deixar el vostre missatge al “Mur dels Desitjos”.

PRIORITAT SINDICAL INTERNACIONAL ALTA: Amb el treball infantil, tolerància 0. CCOO hi som.

 Escola d'Estiu 2018

Escola d’Estiu 2018


La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya juntament amb la Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto organitzen l’Escola d’estiu 2018, un espai d’aprenentatge i estudi per als professionals del sector de l’educació. Tots els cursos tenen sol·licitat el reconeixement al Departament d’Ensenyament.
En aquesta nova convocatòria es realitzaran vuit cursos, en la modalitat presencial i mixta (presencial i distància) i seran els següents:

CCOO BARCELONA
Aprenentatge basat en projectes. 30 hores. Modalitat mixta. 22 hores teleformació. 8 hores presencial.
Dates: Del 2 al 13 de Juliol.
Intel·ligències múltiples. 30 hores. Modalitat mixta. 22 hores teleformació. 8 hores presencial.
Dates: Del 2 al 13 de Juliol.
Inclusió educativa i altes capacitats. 30 hores. Modalitat mixta. 22 hores teleformació. 8 hores presencial.
Dates: Del 2 al 13 de Juliol.
Metodologia CLIL (AICLE). 90 hores. Modalitat presencial.
Dates: Del 2 al 25 de Juliol.
Informació i inscripcions: https://fundaciopacopuerto.cat/curso/metodologia-clil-aicle-90-hores-67093/
CCOO CORNELLÀ
Programar en competències. 30 hores. Modalitat mixta. 25 hores presencial. 5 hores distància.
Dates: Del 2 al 6 de Juliol
Informació i inscripcions: https://fundaciopacopuerto.cat/curso/programar-en-competencies-67094/
CCOO GIRONA
Programar en competències. 30 hores. Modalitat mixta. 25 hores presencial. 5 hores distància.
Dates: Del 9 al 13 de Juliol
Informació i inscripcions: https://fundaciopacopuerto.cat/curso/programar-en-competencies-67096/
CCOO LLEIDA
Iniciació a la programació robòtica com a eina d’aprenentatge a l’educació infantil i primària. 30 hores. Modalitat mixta. 20 hores presencial. 10 hores distància
Dates: Del 5 al 12 de Juliol
Informació i inscripcions: https://fundaciopacopuerto.cat/curso/iniciacio-a-la-programacio-i-robotica-com-a-eina-daprenentatge-a-leducacio-infantil-i-primaria-67110/
CCOO MARTORELL
Programar en competències. 30 hores. Modalitat mixta. 25 hores presencial. 5 hores distància.
Dates: Del 2 al 6 de Juliol
Informació i inscripcions: https://fundaciopacopuerto.cat/curso/programar-en-competencies-67095/

7 de juny de 2018

En defensa de les nostres escoles

Educació és futur


Xerrada Col·loqui divendes 8 de juny a Taradell31 de maig de 2018

Jornada en suport als docents de l'IES El Palau

Suport als docents de l'IES El Palau

Diumenge 3 de juny a Sant Andreu de la Barca. Us hi esperem!


#EducarEnllibertat. Manifestació el10 de juny

DEIXEU L’EDUCACIÓ EN PAU 

VOLEM #EducarEnLlibertat

El conjunt d'entitats de la comunitat educativa (FAPACC, FAPAES, FMRP, Rosa Sensat, SE, AEP, SEPC, CCOO, USTEC, UGT, USOC...) convoquem una gran manifestació pel proper 10 de juny per reclamar que deixin l'educació en pau  i que volem #EducarEnLlibertat.Aquí teniu el manifest unitari

Davant la campanya judicial i mediàtica contra els i les docents de diferents centres educatius de Catalunya, els intents de criminalització del professat així com la instrumentalització i l’ús partidista de l’activitat educativa, les entitats i organitzacions convocants

Manifestem:

1. El nostre suport a totes les persones docents afectades, les de Sant Andreu de la Barca i de la Seu d’Urgell que són als jutjats, i els 500 docents i altres professionals de l’educació amenaçats pel delegat del Govern, Enric Millo, als quals volem trametre un missatge d’escalfor i ànim per no defallir.

Posem en valor la defensa de la tasca educativa desenvolupada pels docents en un context social i polític d’enorme complexitat, per garantir la bona convivència als centres educatius amb ple respecte a la pluralitat.

Tenim el desig que es pugui continuar fent la tasca educativa sense perdre ni un bri d’il·lusió per formar ciutadanes i ciutadans lliures de defensar les seves idees i que sàpiguen respectar les dels altres.

El debat sobre el tractament de qüestions controvertides que afecten aspectes ideològics i polítics a l’escola és una tasca important i ha de ser considerat un element central en una educació per a la ciutadania.

L’escola s’ha de preservar com a espai de convivència i cohesió, de respecte dels principis democràtics i de pluralitat ideològica i no partidista. També com a espai d’educació amb coneixements i valors des del rigor i des del pensament crític, de manera que s’afavoreixi el diàleg, la discrepància i la capacitat de posar en dubte allò que es transmet. Constatem que, més enllà de situacions puntuals que puguin sorgir, a les escoles i instituts catalans no hi ha un problema de convivència relacionat amb la situació política del país.

Nosaltres ho diem ben clar: a l’escola s’ha de poder parlar de tot i s’ha de parlar de tot. Sempre preservant el respecte a l’alumnat, hem de treballar pel desenvolupament de persones lliures, amb esperit crític i compromeses. I competents també en les qüestions socials.

En aquest sentit, valorem positivament les valoracions i recomanacions fetes pel Síndic de Greuges.

2. Denunciem la instrumentalització política i l’ús partidista del cas, que a més ha posat en risc la preservació de la convivència i la cohesió, perquè contribueix a tensionar la situació dins de la mateixa comunitat educativa i dificulta que el centre pugui recuperar la normalitat.

Les entitats convocants postulem un enfocament comunitari, de qualitat i en català de l’educació. I abans de l’1 d’octubre en una reunió amb representants parlamentaris de tots els partits polítics ja es va advertir que les acusacions d’adoctrinament posaven en perill la cohesió social, i només servirien per fer patir persones concretes (docents, alumnes i famílies) a la vegada que es podia trencar la confiança i la complicitat necessària per fer la tasca educativa, sempre complexa.

Interpretem, doncs, que hi ha hagut una utilització de determinats grups polítics i del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per assolir una influència ideològica sobre part de la població.

3. Denunciem la instrumentalització mediàtica de la situació.

Alguns mitjans de comunicació han utilitzat aquest extrem de forma que considerem inadequada, qüestionant la presumpció d’innocència, fent judicis de valor i divulgant les imatges i els noms de persones de forma innecessària i greu.

Considerem que aquesta «informació» té per objecte mostrar públicament els rostres d’uns professionals de l’ensenyament per assenyalar-los i generar una sospita sobre ells i elles, prejutjant-los i situant-los en la diana de possibles actuacions que poden posar en risc la seva honorabilitat personal i professional, i fins i tot la seva pròpia integritat física, tenint en compte que encara no han estat jutjats per cap tribunal de justícia i tenen dret a la presumpció d’innocència.

Recollim la denúncia feta per les famílies de l’institut El Palau contra la pressió i persecució mediàtica a què està sotmès el professorat del centre per part d’alguns mitjans de comunicació i xarxes socials.

L’existència de professorat sota investigació judicial, la presència de mitjans de comunicació a les portes del centre, la divulgació de les imatges del professorat denunciat i l’aparició de pintades insultants a la façana de l’institut, la recepció de trucades al centre amb insults i amenaces cap als professionals, etc., són factors que no contribueixen a normalitzar la situació.

4. No a la judicialització de l’educació: reivindiquem la necessària resolució positiva dels conflictes.

No creiem que judicialitzar situacions més o menys conflictives ajudi al desenvolupament de l’educació i a l’atenció de l’alumnat en concret. Ans al contrari, ho considerem un gran error, ja que el clima que es genera redunda en el malestar d’alguns docents, que se senten coartats en la seva llibertat d’expressar-se lliurement a l’aula.

Volem recordar, i constatem, que el sistema educatiu disposa de diversos mecanismes per mediar i resoldre els possibles conflictes que puguin aparèixer en el marc de l’activitat del centre (tutories, mediació, inspecció, i tot allò que recull el procediment administratiu...).

Així doncs, reclamem al Departament d’Ensenyament que, davant les acusacions rebudes, defensi els seus treballadors i treballadores davant les falses acusacions.

Des de les entitats convocants, també constatem que docents i centres s’autocensuren, i que es deixen de fer algunes activitats que abans es feien amb tota naturalitat per por de no crear més conflicte o de no veure-s’hi involucrats.

Encoratgem els professionals de l’educació a seguir educant en llibertat i a no callar davant aquests atacs i amenaces que volen imposar el silenci.

5. Volem centrar-nos en els problemes reals de l’educació.

Volem manifestar la nostra contínua lluita i reivindicació per centrar-nos i resoldre els problemes reals de l’educació, que afecten el conjunt de l’alumnat i que resulten eclipsats per temes mediàtics dels quals se’n fa una utilització política.

Ens referim a qüestions com la manca de planificació del Departament d’Ensenyament en el tancament de grups, en la massificació a les aules i en la manca de docents al sistema, que el curs vinent afectarà l’educació secundària i la Formació Professional.

L’infrafinançament de l’educació ens situa a la cua de la inversió educativa a Europa; l’increment desmesurat i abusiu de les taxes universitàries, la segregació, la implementació de l’escola inclusiva sense recursos, el dèficit en formació professional ocupen els primers llocs d’una llarga llista de necessitats i problemes greus als quals els poders públics estan donant literalment l’esquena.


Deixeu l’educació en pau. Volem educar en llibertat


25 de maig de 2018

CCOO denúncia la gestió de la prevenció de riscos laborals de la Generalitat


CCOO denúncia la gestió de la prevenció de riscos laborals de la Generalitat


La considera un fracàs per l’augment de la sinistralitat i pel resultat de les auditories

En la darrera reunió de la Comissió paritària general del passat mes de febrer es va constatar que el Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals que l'administració de la Generalitat va construir en 1998, al voltant del Decret 312/98, està totalment exhaurit i ja no és una eina que pugui resoldre els problemes de gestió, integració, recursos humans i materials, i pressupostaris i tampoc pot dotar-la d'eines de millora preventiva per als centres de treball.

CCOO va presentar l'informe de balanç de 20 anys de prevenció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya 1996-2016, i propostes de futur on s'analitzava la integració de la prevenció en les estructures dels departaments i el seu impacte; tanmateix, s'inclouen propostes de millora amb un canvi de filosofia radicalment diferent de l'actual sistema preventiu, que considerem totalment esgotat i fracassat, que es basa en una política errònia d'externalitzacions d'especialitats preventives que ha costat més de 50 milions d'euros en aquests darrers vint anys i que han estat un fracàs, tal com reflecteixen les auditories realitzades per l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya (ICSSL).


Aquest informe ha estat actualitzat amb un altre document que fa balanç de l'últim any i que a més a més, analitza el funcionament de les comissions de treball posades en marxa per aquesta comissió paritària general que el valora com a desolador i preocupant.

Després de més de 15 mesos de la presentació d'aquest informe, Funció Pública no ha donat cap resposta i no disposa de cap full de ruta que pugui revertir la desastrosa situació que pateix l'actual model preventiu de la Generalitat amb uns indicadors que la posen a la cua de totes les administracions públiques.

També, cal denunciar una política errònia d'externalitzacions d'especialitats preventives que ha costat més de 50 milions d'euros en aquests darrers vint anys i que de les 275 persones que treballen als serveis de prevenció, 146 són interines i representen el 53,5% del total del personal.