Per recuperar els drets dels treballadors i les treballadores de l'Educació      Vine i lluita amb nosaltres!

23 de juny de 2017

Documents d'organització i gestió del centre per al curs 2017-2018. Principals novetats.Documents d'organització i gestió del centre per al curs 2017-2018


Disponibles per a tots els centres educatius públics i privats

El Departament d'Ensenyament ha publicat la resolució per la qual s'aproven els documents per a l'organització i gestió dels centres per al curs 2016-17. Teniu tota la informació al portal de centre del departament. Recordeu que heu d'accedir-hi, heu d'entrar al portal ATRI amb la vostra contrasenya.

Accès al Portal de Centre del Departament d'Ensenyament

Portal de centres d'altres titularitats

Projecte educatiu de centre
Projecte educatiu de centreCurrículumOrganització del centreGestió del centre
Avaluació de centre .pdfCicles de formació professional. Cursos per a l’accés a grau mitjà i a grau superior .pdfOrganització de les llars d'infants .pdfActuacions del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdfCicles esportius LOGSE i LOE .pdfOrganització del temps escolar.pdfAspectes específics amb relació als alumnes dels centres d’adults .pdf
Documents de gestió del centre .pdf Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària .pdfÒrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdfAssegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf
El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdfConcreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdfPersonal d'administració i serveis i professional d'atenció educativa .pdfFormació del personal dels centres educatius .pdf
Innovació pedagògica .pdfConcreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO .pdfPersonal docent .pdfGestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre .pdfCurrículum del primer cicle de l’educació infantil .pdfZones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdfGestió del personal de les llars d’infants .pdf
Participació de la comunitat educativa .pdfCurrículum dels ensenyaments d’idiomes .pdfGestió del personal docent  .pdf
Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement .pdfEnsenyaments artístics superiors .pdfGestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d'alumnes .pdf
Ensenyament de la religió .pdfImplantació de les eines d'administració electrònica .pdf
Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdfPrevenció de riscos laborals.pdf
Ensenyaments  de música de grau professional .pdfProtecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual i Internet .pdf
Ensenyaments en els centres d’adults .pdfRecollida de dades a efectes estadístics .pdf
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdfSalut escolar en els centres educatius .pdf
Formació professional en alternança (dual i simple).pdfSituacions específiques dels alumnes .pdf
L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf Ús social dels centres .pdf
Programacions i recursos didàctics .pdf
Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf
Servei d'assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf
Títols propis: CFGM d'animació en circ i CFGS en tècniques d'actuació teatral .pdf

Novetats

Principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2017-2018


Convivència i clima escolar
Es desenvolupa la Resolució ENS/585/2017, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del projecte de convivència en els centres educatius, i la Resolució ENS/881/2017, per la qual es crea el programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying.

Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre
Es fa constar l’obligatorietat de fer accessible a tota la comunitat educativa el projecte educatiu del centre i els documents de gestió del centre, i que es publiquin en el web del centre.

Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària
S’expliquen les aules integrals de suport (AIS), que s’adrecen als alumnes amb necessitats educatives especials associades a trastorns greus que necessiten suport integral i intensiu de forma temporal.

Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat
Es detallen els ajustaments organitzatius que s’han aplicat a les matèries de la modalitat d’arts. També s’han incorporat convalidacions i reconeixements de matèries per als alumnes que cursen simultàniament estudis de música o dansa.

Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars
Es fan constar les mesures d’adaptació del currículum que els centres poden sol·licitar en funció de les possibilitats organitzatives, a fi de donar resposta a la diversitat de necessitats de les persones i de les empreses.

L’educació bàsica als centres d’educació especial
Es concreta el Pla pilot experimental d’itineraris formatius específics (IFE), adreçats a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, que regula l’Acord GOV/120/2016, de 30 d’agost.

Ensenyaments artístics superiors
Es desenvolupa el procediment que es preveu en el conveni entre el Departament d'Ensenyament i l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari (AQU) per acreditar els ensenyaments artístics superiors.

Servei d’assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional
S’estableix el procediment previ d’informació de la sol·licitud del servei d’assessorament.

Títols propis: CFGM d’Animació en Circ, CFGS d’Arts del Circ i CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral
Es desenvolupa el Decret 8/2010, de 31 de gener, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’Arts del Circ.

Organització del temps escolar
S’adapta el text a la nova ordre del calendari escolar i es detalla la presència al centre dels membres de l’equip directiu.

Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació
Es fa constar l’Acord de la Mesa Sectorial de Personal Docent, de 31 de gener de 2017, pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del cus escolar 2017-2018.

Personal d’administració i serveis i professionals d’atenció educativa
Es fa constar l’Acord del Departament d’Ensenyament i el Comitè Intercentres, d’1 de març de 2017, sobre l’adequació del perfil professional i la distribució de la jornada de treball del personal educador d’educació especial en centres públics del Departament d’Ensenyament.

Personal docent
Es fa constar l’Acord de la Mesa Sectorial de Personal Docent, de 31 de gener de 2017, pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del cus escolar 2017-2018.

Actuacions del centre en diversos supòsits
S’han incorporat dos apartats referents a actuacions en matèria de transparència i als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que, per completar el procés educatiu, compaginen l’assistència al centre educatiu amb intervencions terapèutiques.

Formació del personal dels centres educatius
Es detallen els objectius de formació permanent del període 2017-2020.

Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes
S’actualitza el document per a la implantació de l’eina corporativa Esfer@ i s’afegeixen nous apartats que fan referència al relleu en la direcció del centre i a donacions, herències i llegats.

Implantació de les eines d’Administració electrònica
S’explica l’ús de la plataforma EACAT (extranet de les administracions catalanes).

Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual i Internet
S’ha afegit un nou apartat sobre la instal·lació de sistemes de videovigilància.

Salut escolar en els centres educatius
Es fa constar el protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres d’educació secundària.22 de juny de 2017

Cursos d'anglès on-line

Cursos d'anglès on-line


Cursos ofertats:

Curs per principiants: és el curs perfecte per aprendre anglès des del principi. De forma amena i mitjançant el visionat de vídeos, adquiriràs els coneixements necessaris per establir una base sòlida en el teu estudi, a més de conèixer en profunditat els exàmens per certificar A1/A2.

Curs Nivell Intermedi: t'ajudarà a preparar de forma efectiva els nivells B1/B2/First Certificate del marc europeu de referència per a les llengües.

Mètode exclusiu ColourPhonics: t'apropa a l'aprenentatge de la fonètica anglesa usant el color com a eina didàctica. Els símbols de l'alfabet fonètic internacional t'ajudaran a portar la teva comprensió al següent nivell.

L'alumnat pot seguir la formació al ritme que millor s'adapti a les teves necessitats, al llarg dels 12 mesos de vigència de les claus d'accés, des de la data d'inici del curs. El desenvolupament d'aquesta formació fa servir una metodologia eminentment pràctica. Per cadascuna de les 30 unitats de què consta el curs, es realitzen les següents activitats:

- Visualització i estudi de vídeos explicatius.

- Enregistrament de la veu de l'alumnat per practicar la pronunciació.

- Estudi i comprensió del material de suport adjunt.

- Realització de dos test de traducció i listening del vocabulari.

- Realització de dos test de traducció i listening de frases amb gramàtica aplicada.

Les persones interessades a accedir a l'homologació, han de començar els cursos en les següents dates:

-Curs A1 / A2. 100 hores. Del 15 de setembre al 17 de novembre.

-Curs B1 / B2. 100 hores. Del 15 de setembre al 17 de novembre.

-Curs fonètica Colour Phonics. 50 hores. Del 17 d'octubre al 17 de novembre.

La resta pot començar en qualsevol moment.

Fes clic aquí per accedir a tota la informació, inscripció i prova demo.

21 de juny de 2017

A la Universitat, avui tots som PAS temporal, Article de Cesar Marin (CCOO Universitats)

El Govern del PP finalment ha aconseguit la majoria suficient per treure endavant l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat -PGE- al Congrés dels Diputats. Ara ha de passar el tràmit del Senat, i no és d'esperar cap sorpresa. Amb això tindrà tranquil·litat per dos anys, ja que, si fos necessari es podrien prorrogar.

Més enllà de les grans línies polítiques, s'han debatut multitud d'esmenes amb diferent fortuna, i amb diferent interès mediàtic. Vull referir-me ara a una esmena en particular que demostra una manca de sensibilitat absoluta, i un menyspreu indignant cap a un col·lectiu molt important en la Universitat Pública. Em refereixo al personal administració i serveis, el PAS de les universitats. I això és així perquè el Govern ha decidit deixar-los exclosos de l’important Acord per a la Millora de l'Ocupació signades al març entre Govern i Sindicats, i que ara s'incorpora en els PGE.

Inicialment les universitats públiques no van ser directament incorporades a l'Acord, adduint el ministre Montoro que la temporalitat era escassa, un 4,5% deien, quina barbaritat, que "desconeixement" de la realitat. Però es tracta d'una actuació deliberada, sense anar més lluny, un altre Ministeri, el MECD, té dades més aproximades, encara que incomplets que demostra la falsedat. Davant d'això, diferents partits polítics van presentar esmenes als PGE per incloure al personal de les universitats, tant PDI - personal docent i investigador - com PAS, però finalment el Govern va esmenar parcialment l'articulat i va incloure solament als primers, la qual cosa suposa, sense cap dubte, un enorme greuge per al PAS temporal i que de cap manera es pot acceptar.

Per tenir una mica d'idea de la gravetat de la situació, cal saber que durant molts anys no s'ha Autoritzat la reposició d'efectius en el PAS i l'autoritzada l'últim any es clarament insuficient, la qual cosa ha provocat enormes bosses de temporalitat i precarietat. En el cas del PDI, encara que es va anar aixecant progressivament la taxa de reposició, també ha tingut importants restriccions a llarg d'aquests anys, i es fa imprescindible, com en el PAS, ofertes públiques excepcionals per reduir la temporalitat. I, recordem-ho, aprovar una oferta pública no eximeix d'haver de superar els preceptius processos selectius previstos en la legislació.

Aquesta situació provoca uns índexs molt elevats de temporalitat en llocs de treballs estructurals del PAS, superiors al 20% i inclús al 30%, la qual cosa porta una situació límit a les Plantilles de les universitats. Actualment, a la guerra de la competitivitat i de l'excel·lència universitària, amb recursos econòmics clarament inferiors a les mitjanes europees de referència, les universitats tenen Plantilles de personal cada vegada més reduïdes, més envellides i més precàries, però que assumeixen cada vegada més i diferents tasques, i això no és positiu per als treballadors i treballadores però tampoc per la pròpia organització universitària.

Més absurd encara es va saber que estabilitzar en la majoria dels casos és gratuït, doncs estem parlant de llocs de treball estructurals, i que ja estan pressupostats. Llavors, si es compleix amb les limitacions que els propis PGE imposen, com es "no incrementar nombre d'efectius ni despesa de Capítol 1", quin és el problema per no solucionar aquesta injustícia?

S'imposa la reflexió i la capacitat de modificar al tràmit d’esmenes al Senat, i s'imposa la necessària solidaritat amb un col·lectiu llargs anys maltractats, per un part com la resta d'empleats públics, i per altra part per la situació de precarietat. Per tot això, avui tots som PAS temporal


César Marín

Coordinador CCOO Universitats de Catalunya

Dijous 22, concentració de CCOO, UGT i CSIF per l'estabilització del PAS

Company, companya,

El 12 de juny els sindicats CCOO, UGT, CSIF vam signar un manifest anunciant una campanya conjunta de mobilitzacions contra la precarietat laboral i en defensa de l'estabilització del Personal d'Administració i Serveis (PAS) de les Universitats Públiques.El motiu d’aquestes accions és que el PAS de les universitats no està inclòs en els Pressupostos Generals de l’Estat entre els col·lectius que es beneficien de les Ofertes Públiques per a l’estabilització del personal.

Entre altres mesures es preveuen concentracions a totes les universitats públiques el dia 22 de juny. En el cas de les set universitats públiques catalanes, i atesa la coincidència de què el mateix dia està prevista una reunió del Consell Interuniversitari de Catalunya, amb presència de tots els rectorats, els sindicats signants d’aquest escrit, fem un crida a realitzar una concentració conjunta de delegats i delegades sindicals, i del conjunt de personal universitari que pugui assistir-hi.

CONCENTRACIÓ:

Quan: Dia 22 a les 9,30h

On: Davant del Palau de Pedralbes, Avinguda Diagonal, 686, Barcelona


CCOO - UGT - CSIF

20 de juny de 2017

Federació d'Educació: Horari d'atenció a l'estiu en les diferents seus

Federació d'Educació: Horari d'atenció a l'estiuLa Federació d'Educació romandrà oberta els mes de juliol en les següents seus per atendre-us en horari de de matí. 

A més, el mes d'agost la seu de Barcelona romandrà també oberta en horari de 10 a 14 hores.


Barcelona
Via Laietana, 16.
10 h a 14 h

Cornellà
Carretera d'Esplugues, 68
10 h a 14 h

Girona
C/Miquel Blay, 1
10 h a 14 h

Lleida
C/ Enric Granados, 5
10 h a 14 h

Tarragona
C/ August, 48
10 h a 14 h

Sabadell
Rambla, 75
10 h a 14 h

Mataró 
C/Castaños, 120
9 h a 13 h

Vic
Pl. Lluís Companys, 3
9 h a 13 h

Granollers
C/Castaños, 120 i C/Pius XII, 5
9 h a 13 h

27 juny, presentació del llibre: ‘Em dic Saül i sóc un noi normal’ d'Albert López Vivancos"Què difícil és enfrontar-nos als propis sentiments! De vegades ens dóna tanta por, que els amaguem perquè ningú els descobreix. Però Saül està decidit a mostrar-se tal com és i afrontar les conseqüències de parlar clarament. No serà fàcil, no. Fins i tot haurà de fer coses que no volgués fer. Però el que ell desitja, per sobre de tot, és ser acceptat. Sense disfresses, sense màscares"

18 de juny de 2017

Acords a la Mesa General de la Funció Pública

REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT I RECUPERACIÓ DE DRETS LABORALS

Acords a la Mesa General de la Funció Pública A la reunió del 16 de juny de 2017 de la Mesa General de la Funció Pública, CCOO i UGT hem acordat amb el Govern de la Generalitat:

Donar estabilitat a les plantilles i reduir l’índex de temporalitat. 
El retorn durant l’any vinent del 10% com a mínim de la paga del 2013 sostreta als treballadors públics.
Incorporar nous supòsits d’IT cobrant el 100%.

Acord per la reducció de la temporalitat Des de fa anys que CCOO ha demanat al Govern de la Generalitat un pla plurianual d’oferta d’ocupació pública per reduir la temporalitat i recuperar les plantilles perdudes des del 2011.

El Govern s’havia negat de forma sistemàtica adduint que no podia fer res que pogués ser impugnat pel Govern central. Després del nostre acord amb aquell Govern, el 29 de març, amb la signatura d’aquest acord el Govern de Catalunya es compromet a adoptar les mesures necessàries per reduir la temporalitat i avançar en l’estabilització de l’ocupació. Entre d’altres, l’acord estableix que la cobertura temporal en cada àmbit haurà de situar-se per sota del 8% en el termini de tres anys.

CCOO considera que només per reduir la temporalitat de l’actual 30% de la plantilla al 8%, serà necessari convocar a Catalunya unes 45.000 places d’oferta pública d’ocupació en els propers tres anys.

La concreció del nombre de places i especialitats per sectors i la calendarització de les diferents convocatòries, es negociarà als àmbits corresponents, que en el cas d’Ensenyament seran la Mesa Sectorial pel personal docent i el Comitè Intercentres pel personal laboral.

Reconeixement del deute amb els empleats públics i retorn de les paguesL’acord inclou l’abonament durant el 2018 d’un mínim del 10% de la paga de 2013 que es va deixar de percebre durant aquell exercici, així com la incorporació de nous supòsits d’incapacitat temporal amb la percepció del 100% de les retribucions. Amb aquest acord es blinda la prescripció de la reclamació de la paga de juny 2013, que finalitzava a finals d’aquest mes de juny (als 4 anys).

L’acord també compromet a continuar, abans del proper 30 de setembre, les negociacions de la calendarització del retorn de l’import de les pagues de 2013 i 2014 així com de la resta de condicions laborals que formen part de la nostra plataforma reivindicativa.

Des de CCOO valorem positivament aquest acord, que arriba després de molts mesos amb la negociació encallada i que obre el camí per avançar en la recuperació de totes les retallades que han patit els treballadors de la Generalitat. 

Seguir pressionant i lluitant per nous Acords

Amb aquest Acord les nostres reivindicacions continuen vigents, així com l’exigència del compliment de les resolucions del Parlament. Ens ajuda i ens anima a seguir treballant i lluitant per recuperar el que és nostre.

CCOO seguirem exigint l’acord per recuperar les condicions de treball que ens han estat arrabassades, el retorn de les pagues de 2013 i 2014, l’increment salarial per no perdre poder adquisitiu, el 100% per Incapacitat Temporal, el Fons d’Acció Social, el complement de productivitat, etc., com a pas previ per començar a encarar les demandes de futur.

CCOO entenem que el Govern no pot defugir una altra vegada la seva responsabilitat amb les dones i els homes que dia a dia fan funcionar els serveis públics d’aquest país. Les treballadores i els treballadors complim cada dia. Ara cal que el Govern compleixi també.

13 de juny de 2017

2ª Escola d’estiu. Aprèn i comparteix: viu la formació! Ja tenim el reconeixement oficial del Departament!

Ja tenim el RECONEIXEMENT OFICIAL DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT!

RECONEGUDA PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DINS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya juntament amb la Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto organitzen la 2ª Escola d’estiu, un espai d’aprenentatge i estudi per als professionals del sector de l’educació.
En aquest enllaç pots veure totes les accions formatives programades, que fan un total de 20 cursos a diverses localitats de tota Catalunya.
Important! Totes les accions formatives TENEN el reconeixement oficial del Departament d’Ensenyament com a formació permanent del professorat.
Nomenament substituts juliol 2017.
Per poder obtenir un nomenament al mes de juliol, i per tant tenir dret al cobrament de la nòmina d’aquest mes caldrà:
• Participar en formació reconeguda pel departament durant el mes de juliol, amb una durada mínima de 30 hores
• Acreditar abans del 22 de juny la matriculació al curs.
• Al setembre s’haurà de demostrar que s’ha realitzat el curs.
• Haver treballat un mínim de sis mesos i com a mínim un dia al tercer trimestre.


Cada curs disposa de 15 a 20 places. En cas que no s’arribi a aquest mínim de places el curs serà anul•lat, i es retornarà íntegrament l’import de la matricula.
Un cop fet l’abonament, si l’alumne vol demanar la baixa del curs, l’import que es retornarà serà del:
• 80% si la baixa és anterior en 21 dies a la data d’inici del curs.
• 50% si la baixa és anterior en 15 dies a la data d’inici del curs.
• 20% sí la baixa és anterior en 7 dies a la data d’inici del curs.

El període de preinscripció als diferents cursos és 
del 04/05/02017 al 06/06/2017
El cost de la matrícula és:

Afiliats/des a CCOO amb més de 6 mesos d’abonament de quota, prenent com a data el 31/05/2017.

Cursos de 30 hores. 90 euros
Cursos de 45 hores. 135 euros
Cursos de 90 hores. 270 euros


Persones de nova afiliació (data límit per fer pagament de la quota serà el dia 31/05/2017)
Cursos de 30 hores. 150 euros
Cursos de 45 hores. 210 euros
Cursos de 90 hores. 360 euros


Persones no afiliades
Cursos de 30 hores. 240 euros
Cursos de 45 hores. 315 euros
Cursos de 90 hores. 480 euros


19 de juny: CCOO dona suport a la campanya #ALERTAFEMINISTA


Concentracions davant dels ajuntaments


CCOO dona suport a la campanya #ALERTAFEMINISTA del 19 de juny per denunciar les violències masclistes i reclamar més pressupost a l’Estat

DES DEL SILENCI. Article d'opinió d'Aran Clemente, CCOO Educació
DES DEL SILENCI...

12 de juny de 2017

14 Juny: Jornada per l'ocupació, els salaris dignes i la recuperació dels drets socials14 juny 2017: Jornada per l'ocupació, els salaris dignes i la recuperació dels drets socials

CCOO convoca per al proper 14 de juny una nova jornada de lluita i reivindicació a favor de L'OCUPACIÓ, ELS SALARIS DIGNES I LA RECUPERACIÓ DELS DRETS SOCIALS.

CCOO donem suport a les Humanitats i les ArtsLes Humanitats i les Arts cal protegir-les a l’Educació


CCOO Educació donem suport a les reivindicacions dels col·lectius de mestres i professors de literatura, filosofia, dels ensenyament artístics i de l’àmbit de les humanitats en general, que reclamen, des de fa anys, la recuperació dels continguts humanístics en els currículums de primària, secundària i batxillerat. 

Si com deia Kundera “la cultura és la memòria del poble, la consciència col·lectiva de la continuïtat històrica i, en definitiva, és la manera de viure i pensar”, ens cal re-omplir d’Humanitats els currículums dels nostres estudiants perquè aquest humanisme és el que despertarà el seu interès per conèixer-se, per conèixer les històries i teories (passades i actuals) que expliquen què és el món i tot el que hi ha dins i perquè les coses són com són i nosaltres som com som. L’humanisme és una porta oberta per al desenvolupament de l’actitud i el pensament crític, que són l’avantsala del despertar de la consciència personal, col·lectiva i social. Els que estem convençuts de que uns dels valors essencials de l’educació és contribuir a que els infants i joves es converteixin en dones i homes lliures i crítics, que puguin ser protagonistes actius per canviar el món que els tocarà viure, hem d’incloure els continguts humanístics perquè, com deien els clàssics, “Sapientia sola libertas est”.

És per tot això que resulta del tot necessari insistir en la necessitat de recuperar, amb les actualitzacions pedagògiques que calguin, els continguts humanístics dins el currículums dels nostres alumnes. 


A continuació l'enllaç del Col·lectiu Pere IV per si et vols adherir al seu manifest.


Manifest SOS Literatura a l'ensenyament promogut pel Col·lectiu Pere Quart (+)

12 de juny, Dia Mundial contra el Treball InfantilDilluns 12 de juny, es celebra el Dia Mundial contra el Treball Infantil i des de CCOO de Catalunya i la Fundació Pau i Solidaritat volem reafirmar la nostra lluita en aquest àmbit.

Jornada sobre sordceguesa el 30 de juny

La sordceguesa és una discapacitat específica i poc coneguda que consisteix en la combinació de pèrdua visual i auditiva. Aquesta discapacitat genera a la persona afectada dificultats en diferents àmbits de la seva vida, principalment en l'accés a la comunicació, la informació i la mobilitat.

En el context del dia 27 de juny, dia internacional per a la conscienciació sobre la sordceguesa, l'Associació Catalana Pro Persones Sordcegues (APSOCECAT) ha organitzat conjuntament amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya una jornada que tindrà lloc el proper 30 de juny.

Aquestes jornada té per objectiu aportar un marc teòric sobre la sordceguesa i algunes eines pràctiques per afrontar els reptes que genera. S'exposaran casos a través de vídeos.


Les inscripcions s’han de realitzar a través del Col·legi Oficial de Psicologia, ja sigui a través del seu telèfon  932 478 650 o de l’enllaç.


LLOC DE REALITZACIÓ
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya: C/ Rocafort, 129. 08015 Barcelona             

PROGRAMA
08:30 – 09:00  Entrega de documentació
09:00 – 09:15  Inauguració de la jornada a càrrec d'un representant del COPC i Ricard López, president de l'APSOCECAT
09:15 – 10:30  Taula rodona: “Introducció general a la sordceguesa”
“Definicions. Etiologies associades. Estimacions demogràfiques. Les restes visuals i auditives. Varietat de casos i grups bàsics dins el col·lectiu” a càrrec de Javier Díez. Mediador en sordceguesa i intèrpret en LSC
“Perfil dels professionals bàsics de referència en sordceguesa. Sistemes alternatius de comunicació” a càrrec de Karen González. Diplomada en treball social, intèrpret en LSC, i professora del cicle formatiu de grau superior de mediació comunicativa. 
10:30 – 11:45  Taula rodona: “Programes d'intervenció socioeducativa amb persones amb sordceguesa”
“Quan és necessària i quan no un enfocament d’intervenció. Disseny de plans d’intervenció individual. Avaluació funcional de casos i justificació dels aspectes i actors essencials a valorar en el disseny” a càrrec d'Aroha Palacios. Mediadora en sordceguesa, intèrpret en LSC.
“Característiques i objectius dels programes habituals d’intervenció en sordceguesa, a través del mediador en sordceguesa, tant en casos de sordceguesa congènita com adquirida” a càrrec d'Elena Ruth Barcos. Mediadora en sordceguesa, intèrpret en LSC i tècnic d'educació infantil 
11:45 – 12:15  Pausa-cafè
12:15 – 13:30  Taula Rodona: “El paper del psicòleg. Intervenció conductual i acompanyament emocional a persones amb sordceguesa”
“Epidemiologia observada en el col·lectiu. Intervenció en problemes de comportament en sordceguesa congènita associats a la comunicació” a càrrec d'Alba Camprodón, psicòloga d’APSOCECAT.
“Acompanyament emocional. Observacions a tenir presents tant en l’enfocament clínic com social. Mesures d'accessibilitat arquitectònica i sensorial a  considerar. Adaptació al sistema de comunicació de la persona. Treball amb els professionals de suport directe” a càrrec Xavier Capdevila, psicòleg d’APSOCECAT.
13:30 – 15:00  Pausa
15:00 – 16:15  Taula Rodona: “En primera persona. Testimonis de persones amb sordceguesa i familiars” a càrrec de:
Araceli Capella i Agustí Vilar, aportant el seu testimoni com a persones amb sordceguesa.
Pilar Sierra i Gemma González, aportant el seu testimoni com a mares de fills amb sordceguesa. 
Rosa Maria Martínez, aportant el seu testimoni com a germana d'una persona amb sordceguesa.
16:15 – 16:30   Cloenda.