1 de setembre de 2015

Ensenyament públic. Ja es pot consultar a l'ATRI la nòmina.

Aquestes són les retribucions per a l'ensenyament públic aquest any 2015: 

31 d’agost de 2015

Nomenaments telemàtics d'estiu (i durant el curs 2015-2016)


Nomenaments telemàtics i no telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent

30 d’agost de 2015

Borsa de treball de personal laboral. Nomenaments presencials 27 i 28 d'agost. Publicació llistat amb personal convocat a partir del 24 d'agost.El Departament va informar al Comitè de la publicació de les llistes de la borsa de treball actualitzades a data 14 de juliol. Varen manifestar que de moment tenen prous candidats a totes les categories i territoris per fer front a les noves contractacions, però que, si quan es facin els nomenaments de les places esmentades veiessin que algun territori podria tenir problemes per la cobertura de substitucions, obririen borsa durant el mes de setembre on convingués.

Pel que fa a l’aplicatiu de la borsa, informen que des de l’1 al 20 d’agost aproximadament, aquest aplicatiu estarà tancat per diverses tasques de manteniment i comprovació del programa. Per aquest motiu us recomanem que comproveu les llistes abans de la data així com la vostra web de l’aspirant.


Comunicat a les persones participants de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Ensenyament per a cobrir vacants i substitucions en règim de contracte laboral en centres del Departament d’Ensenyament

Per Acord de Govern de 21 de juliol de 2015 s’ha aprovat el Programa d'escola inclusiva i atenció a la diversitat per al curs 2015-2016. Per a l’execució d’aquest Programa, el Departament d’Ensenyament ha de contractar, per un curs escolar i amb data de finalització el 31 de juliol de 2016, personal de les categories professionals d’educador/a d’educació especial en centres públics, de tècnic/a especialista en educació infantil i d’integrador/a social, mitjançant candidats procedents de la borsa de treball, motiu pel qual es considera convenient l’actuació coordinada dels serveis territorials amb la finalitat d’adjudicar conjuntament els llocs de treball mitjançant un acte públic només per a les persones convocades, tenint en compte l’ordre de puntuació de les persones candidates.

1. Categories professionals objecte d’adjudicació

- Educador/a d’educació especial en centres públics (EDU), del grup C1
- Tècnic/a especialista en educació infantil (TEI), del grup C1
- Integrador/a social (INS), del grup C1.

2. Contractació

En tractar-se d’un Programa temporal, es formalitzaran contractes laborals de durada
determinada, amb data de finalització de 31 de juliol de 2016

3. Data, lloc de l’acte d’adjudicació i persones convocades

L’acte d’adjudicació es farà a la sala d’actes del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) en les dates i horaris que es determinen a continuació:

- Per a la categoria de tècnic/a especialista d’educació infantil (TEI): 27 d’agost de 2015, a les 10 hores.
- Per a la categoria d’integrador social (INS): 27 d’agost de 2015 a les 12 hores.
- Per a la categoria d’educador/a d’educació especial en centres públics (EEE): 28 d’agost de 2015 (hora pendent de determinar).

A partir del 24 d’agost es farà publicitat de la llista on constarà quines seran les persones convocades, per ordre de puntuació a la borsa de treball, d’acord amb la Resolució, de 13 de juliol de 2015, de regularització en la llista de participants de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral, de les persones candidates de la convocatòria extraordinària 6/2014.

Com arribar

Ferrocarrils de la Generalitat L6,S5, S55, S1, S2: parada de Muntaner
Autobús: números 14, 68

Per qüestions de capacitat de la sala, només podran assistir-hi les persones convocades, sense acompanyants.

3. Informació complementària

El nombre de persones convocades a l’acte d’adjudicació és superior al nombre de llocs objecte d’adjudicació en previsió de manca de persones candidates. Per tant, no totes les persones citades podran optar als llocs convocats.

Les persones convocades que no assisteixin a l’acte d’adjudicació i siguin cridades per a l’adjudicació d’un lloc de treball, s’entén que rebutgen una oferta de contractació, de conformitat amb el punt 13.2 de la Resolució per la qual s’aproven les bases generals de
funcionament i gestió de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral, de manera que se
situaran en la darrera posició del bloc i categoria corresponent. No obstant això, en el cas de tenir algun motiu de suspensió, cal comunicar-lo i acreditar-lo en el servei territorial corresponent amb la finalitat de no perdre el número d’ordre a la borsa.

No es considerarà rebuig d’una oferta als efectes del punt anterior la no assistència a l’acte del personal amb contracte vigent.

MÉS INFORMACIÓ AL WEB DEL DEPARTAMENT (+)Personal Laboral. PROGRAMA D'ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT per al curs 2015-16


El Departament informa al Comitè Intercentres que, un cop aprovat  l’acord del Parlament que suposa un augment de places de les categories de EEE, TIS i TEI, de cara al curs vinent té prevista la contractació de:

29 d’agost de 2015

I Congrés Català d'Infermeria i Salut Escolar: Sant Feliu de Guíxols, 17 i 18 de setembre de 2015


L’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar (ACISE), es complau en anunciar-vos el I Congrés Català d’Infermeria i Salut Escolar, que tindrà lloc els dies 17 i 18 de setembre del 2015, i que es desenvoluparà a l’Espai de Congressos del Monestir de Sant Feliu de Guíxols, que s’ubica en aquesta emblemàtica i bonica ciutat de la província de Girona.

CCOO es posiciona davant la conferència sectorial d'educació: demanem la paralització i retirada de la LOMCE


COMUNICAT DE LA FEDERACIÓN ESTATAL DE ENSEÑANZA DE CCOO

CCOO demana la paralització i retirada de la LOMCE


La Conferència Sectorial ha de fer bona l'exigència de la comunitat educativa de paralitzar la implantació de la LOMCE

La Federació d'Educació lamenta que la Consellera d’Ensenyament finalitza el mandat amb propaganda i sense negociació

La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya entén l’anunci realitzat ahir per la Consellera, Irene Rigau, com un acte de precampanya electoral, finalitzant la legislatura de la mateixa manera que l’ha desenvolupat. No el podem entendre d’una altra manera, quan s’anuncia un increment de plantilla a finals de juliol, en una entrevista televisiva a mida, i sense haver-ho presentat als legítims representants dels treballadors i treballadores de l’educació.  


28 d’agost de 2015

El Departament mostra una clara manca de voluntat política per resoldre el conflicte de la capacitació docent a l’FP


A diferència d’altres administracions educatives autonòmiques, el Departament d’Ensenyament ni cerca ni sembla que estigui disposat a cercar una solució raonable a un greu conflicte que, de forma imminent, afectarà a una part molt important del professorat d’FP per raó de la manca de capacitació pedagògica que s’hauria de tenir abans de l’1 de setembre. 

9 d’agost de 2015

Ensenyament públic i concertat. Ja podeu consultar la nòmina (ATRI). Informacions importants sobre la nòmina de juliol.

En la nòmina del mes de juliol que els docents de l'ensenyament públic ja poden consultar a l'aplicatiu ATRI, el Govern de la Generalitat ha abonat una petita part de la paga de Nadal  de 2012

Pública: LLISTAT DEFITINIU de la borsa de personal interí docent (curs 2015-2016)


Pública: LLISTAT DEFITINIU de la borsa de personal interí docent (curs 2015-2016)

Al llarg del curs 2015-2016 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent:
    • El dia 16 de setembre de 2015,
    • la darrera setmana del mes d'octubre de 2015, 
    • la darrera setmana de gener de 2016 
    • i la darrera setmana de març de 2016.

1 d’agost de 2015

27 de juliol de 2015

Propostes de CCOO per una Catalunya social. Document per a les eleccions del 27 de setembre de 2015

Document per a les eleccions previstes per al 27 de setembre de 2015

El divendres 24 de juliol, CCOO ha presentat en roda de premsa les seves propostes i prioritats davant de les eleccions previstes per al 27 de setembre, dirigides als partits polítics.

26 de juliol de 2015

El Síndic de Greuges continua investigant l'atenció sanitària a l'alumnat als centres educatius

La Federació d'Educació de CCOO vam presentar una queixa al Síndic de Greuges al 2014, denunciant que s'estava obligant al personal educatiu, tant docent com de suport, a realitzar tasques sanitàries per a les quals no estava ni format ni contractat, amb el què no disposava de la protecció jurídica necessària. De la mateixa manera, s'estava conculcant el dret de l'alumnat a rebre una atenció educativa i sanitària de qualitat. 

24 de juliol de 2015

ACORD GOV/114/2015, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015.

ACORD GOV/114/2015, de 21 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015. DOGC Núm. 6919 de 23 de juiol de 2015


L’article 33 de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 estableix que en l’exercici del 2015 només es poden aprovar les ofertes d’ocupació pública que, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, s’ajustin a la taxa de reposició d’efectius establerta per la normativa bàsica estatal, i que enguany es fixa en un màxim del 50 per cent. Així mateix, autoritza a acumular la taxa de reposició d’efectius als àmbits i sectors que es considerin prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis públics essencials, de conformitat amb el que determini el Govern a aquest afecte.

Durant l’exercici 2015 s’han endegat un seguit de mesures que han permès recuperar parcialment determinades condicions de treball del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, que es van restringir per tal de contribuir a la sostenibilitat pressupostària i financera de l’Administració de la Generalitat. Així mateix, l’Acord general de 10 d’octubre de 2005 sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat per als anys 2005-2008 determina que l’Administració de la Generalitat adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de reduir la temporalitat de l’ocupació pública fins assolir la màxima estabilitat possible del personal que hi presta serveis. Aquest mateix Acord preveu que les convocatòries subsegüents a l’oferta incloguin la possibilitat d’incrementar un 10 per cent addicional les places objecte d’oferta.

En aquest escenari esdevé cabdal orientar la política de personal a l’assoliment d’una administració més eficaç i que s’adreci específicament a la cobertura de les necessitats prioritàries en aquest moment. Així, mitjançant l’Acord del Govern de 21 d’abril de 2015 d’impuls de la professionalització, l’avaluació de l’acompliment i el retiment de comptes en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Govern va encarregar al Departament de Governació i Relacions Institucionals, amb caràcter immediat i mitjançant la Secretaria d’Administració i Funció Pública, l’elaboració d’una proposta d’oferta d’ocupació pública en què es prioritzi la tecnificació de les plantilles i que es concentri principalment a reforçar les activitats de fiscalització interna, assessorament jurídic i control de l’assignació eficient dels recursos, així com les funcions finalistes orientades a l’atenció i assistència directa a les persones.

Els articles 56 i 59 del Text únic de la Llei de la funció pública de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, regulen la possibilitat d’incloure places addicionals i la garantia de la promoció interna, respectivament. L’article 60 del Text únic habilita les convocatòries de manera que si el nombre d’aspirants que superen els processos selectius és inferior al de places convocades en algun dels torns, el nombre resultant de vacants es pugui incorporar del torn de promoció interna al torn lliure i a l’inrevés.

Així mateix, la normativa bàsica d’aplicació preveu una reserva de, com a mínim, el 7 per cent del total de places ofertes perquè siguin cobertes per persones amb discapacitat i el 2 per cent d’aquestes places s’han de reservar per a les que acreditin discapacitat intel·lectual. D’acord amb aquestes previsions normatives, i en atenció al contingut i funcions de les places objecte d’aquesta oferta, la reserva específica per a persones amb discapacitat intel·lectual es concentra en aquesta oferta en places de personal laboral de les categories corresponents.


D’altra banda, mitjançant l’Acord del Govern GOV/255/2010, de 9 de desembre, es va aprovar l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2010 de 156 places de l’àmbit funcional d’execució penal, amb la previsió de donar cobertura a les necessitats d’aquell moment. No obstant això, ateses les noves necessitats organitzatives sorgides en l’àmbit d’execució penal, escau revocar-lo i incorporar i actualitzar el seu contingut en el present Acord.


Els departaments de la Generalitat de Catalunya, així com l’Agència Tributària de Catalunya, han efectuat la proposta d’oferta d’ocupació pública corresponent i el Departament d’Economia i Coneixement ha emès l’informe favorable.


Així mateix, s’ha donat compliment a allò que determina l’article 37.1.l) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic pel que fa al tràmit de negociació sindical, i la Comissió Técnica de la Funció Pública ha emès l’informe favorable en compliment del que disposa l’article 7 del Text únic.

Atesos els articles 5.c) i 6.1.c) del Text Únic de la Llei de la Funció Pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; l’article 117.2.d) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, i l’article 7.1.c) de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya;

A proposta de les persones titulars dels Departaments de Governació i Relacions Institucionals, d’Economia i Coneixement, d’Ensenyament i d’Interior, el Govern

Acorda:

—1 Aprovar l’oferta d’ocupació pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015 de 810 places, més 80 corresponents al 10% addicional, distribuïdes en els cossos i escales de funcionaris i en places en règim de personal laboral fix, conforme a l’annex del present Acord.

—2 El Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut aprovarà una oferta d’ocupació pública de fins a un màxim de 340 places per al personal estatutari dels serveis de salut, distribuïdes en els cossos i especialitats que corresponguin.

—3 En l’annex d’aquest Acord es determinen, per a cada cos i escala, i en els termes previstos en la normativa d’aplicació, les places que han de ser proveïdes mitjançant promoció interna quan escaigui, les places corresponents al 10% addicional i les places reservades per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat. L’annex preveu igualment l’oferta de places adreçades a persones amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual.

—4 La resolució de les convocatòries referents a aquesta oferta comporta, quan la plaça que hagi estat objecte d’oferta resti ocupada interinament, el cessament de la persona que l’ocupa, que s’ha de produir en prendre possessió el personal funcionari de nou accés.

—5 Les convocatòries derivades d’aquesta oferta s’han de publicar dins els terminis legalment previstos i s’ha de fer difusió d’aquesta publicació oficial a través del web corresponent, incloent-hi els actes que se’n derivin. Els òrgans convocants han de vetllar perquè la publicitat de les convocatòries, les seves bases i les informacions que afectin el desenvolupament dels processos selectius s’ajustin a la normativa vigent en matèria de transparència i de protecció de dades personals.

—6 Revocar l’Acord del Govern GOV/255/2010, de 9 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2010 de 156 places de l’àmbit funcional d’execució penal per al cos de titulació superior, psicologia, i per a l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració que requereixen disposar de la titulació de dret.

—7 Disposar la publicació d’aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 21 de juliol de 2015
Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

Annex

Oferta d’ocupació pública 2015


Personal funcionari

—Cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, escala bàsica, categoria de bomber, (grup C, subgrup C2): 139 places
Places addicionals (10%): 14
Total places: 153

—Cos superior d’inspectors tributaris de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): 18 places
Places addicionals (10%): 2
Total places: 20
Places torn lliure: 10
Places promoció interna: 10
Via de reserva per a persones discapacitades: 1 plaça

—Cos tècnic de gestors tributaris de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2): 36 places
Places addicionals (10%): 4
Total places: 40
Places torn lliure: 20
Places promoció interna: 20
Via de reserva per a persones discapacitades: 2 places

—Cos de professors d'educació de la Generalitat de Catalunya, professors d’ensenyament secundari (grup A, subgrup A1): 125 places
Places addicionals (10%): 13
Total places: 138
Via de reserva per a persones discapacitades: 7 places

—Cos de professors tècnics de la Generalitat de Catalunya, professors tècnics de formació professional (grup A, subgrup A2): 147 places
Places addicionals (10%): 15
Total places: 162
Via de reserva per a persones discapacitades: 9 places


—Cos de diplomatura, assistència social, de la Generalitat de Catalunya (àmbit d’execució penal) (grup A, subgrup A2): 64 places
Places addicionals (10%): 6
Total places: 70
Via de reserva per a persones discapacitades: 4 places


—Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia (àmbit d’execució penal) (grup A, subgrup A1): 73 places
Places addicionals (10%): 7
Total places: 80
Via de reserva per a persones discapacitades: 4 places


—Escala superior d'administració general del cos superior d'administració que requereixen disposar de la titulació de dret (àmbit d’execució penal) (grup A, subgrup A1): 39 places
Places addicionals (10%): 4
Total places: 43
Places torn lliure: 24
Places promoció interna: 19
Via de reserva per a persones discapacitades: 3 places


—Cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): 18 places
Places addicionals (10%): 2
Total places: 20
Via de reserva per a persones discapacitades: 2 places


—Cos d’intervenció de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): 9 places
Places addicionals (10%): 1
Total places: 10
Via de reserva per a persones discapacitades: 2 places


—Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyers de camins, canals i ports (grup A, subgrup A1): 9 places
Places addicionals (10%): 1
Total places: 10


—Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, metges avaluadors (grup A, subgrup A1): 9 places
Places addicionals (10%): 1
Total places: 10
Via de reserva per a persones discapacitades: 2 places


—Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, assistents socials (grup A, subgrup A2): 59 places
Places addicionals (10%): 6
Total places: 65
Via de reserva per a persones discapacitades: 4 places


—Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educadors socials (grup A, subgrup A2): 41 places
Places addicionals: 4
Total places: 45
Via de reserva per a persones discapacitades: 3 places


Personal laboral


—Places en règim de personal laboral fix de la Generalitat de Catalunya, adreçades a persones amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual: 24 places


23 de juliol de 2015

Publicació. Infosostenibilitat Núm. 81, 22 de juliol de 2015


Ja podeu llegir el número 81 de la revista Infosostenibilitat


Amb informació sobre: