11 d’agost de 2019

Descansa en pau, Loles.


La Federació d'Educació hem de comunicar la pèrdua de la Loles Cuéllar, que va formar part de la nostra lluita sindical durant més de 10 anys.

Ara, uns anys després de la seva jubilació, ens ha deixat per sempre. El seu somriure, la seva recerca de posicions d'acord i la seva lluita constant en defensa de la classe treballadora, ens acompanyarà sempre. 

Descansa en pau, Loles.

29 de juliol de 2019

Programa d’innovació de pràctiques del màster de secundària curs 2019/2020

Reclamem reconeixement i compensació pel professorat Coordinador i Tutor del Pràcticum


El Departament d’Educació, amb nota de premsa de 24 de juliol, comunicava que mitjançant una resolució (enllaç a la resolucióper la qual ha creat el programa d’innovació pedagògica de Pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, ha obert convocatòria per a la selecció de centres que vulguin ser formadors.


Valorem la iniciativa del Departament de voler aprofundir en la qualitat del model  d’organització i gestió de les pràctiques dels estudiants universitaris en centres educatius, alhora volem recordar-li que tot i l’inici del programa el curs vinent, els centres que acullin alumnat el continuaran acollint amb les mateixes condicions  com fins ara, a canvi de cap reconeixement, “at gratia et amore”. També que cal tenir en compte que a més de les pràctiques del màster universitari, existeixen  les de la  formació pedagògica del professorat tècnic de Formació professional i d’Ensenyaments esportius, per la qualitat de les quals també cal vetllar.

Des de CCOO hem manifestat, des de l’inici de la implantació del pràcticum, la nostra negativa a que els centres de secundària haguessin d’assumir la coordinació i tutorització de l’alumnat sense formació, ni reconeixement.
Veure el full d’inici del curs 2018/2019 Més drets pels i les treballadores. Més recursos per a tothom!

Reclamem pel professorat coordinador i tutor del pràcticum de secundària:
 • -     Coordinació i reciprocitat amb la universitat.
 • -     Formació.
 • -     Reconeixement, compensació horària i econòmica.

i emplacem al Departament pel curs vinent, a la negociació de les condicions de treball en mesa.

26 de juliol de 2019

Fet! Increment salarial del 0,25% a partir del juliol


S'afegeix al 2,25% del gener

El 9 de març de 2018, CCOO i altres sindicats vam signar un Acord General que afectava totes les Administracions Públiques en diferents nivells. En concret, pel que respecta a les retribucions, aquest Acord especificava que, per l'any 2019, s'incrementarien les retribucions en un 2,25% i un 0,25% variable en funció d'un creixement del PIB igual o superior al 2,5%, el qual s'ha produït. És per això que, amb efectes de l'1 de juliol d'enguany, es fa efectiu l'increment de les retribucions en un 0,25%. Sumem, doncs, un increment de 2'50% respecte al 2018.


A més, l'Acord preveia que cada Administració pogués destinar fins un 0,25% de la seva massa salarial en Fons Addicionals. Aquest repartiment es negociarà pròximament a la Comissió de seguiment de l'acord salarial 2019. Seguim avançant!


25 de juliol de 2019

Oposicions docents – convocatòria 2018


Rebombori i malestar
A punt d’acabar la fase d’oposició, les CCOO hi hem detectat diferents fets que, en alguns casos, han ocasionat greus perjudicis a les persones opositores, així com alhora poden haver vulnerat el dret a participar en igualtat de condicions i haver fet que el procés hagi estat menys transparent i just.

El nostre sindicat ha hagut d’intervenir per aconseguir que els tribunals publiquessin una nota aclarint quines activitats d’ensenyament aprenentatge de la programació entrarien al sorteig per fer la defensa de la UD o altres aspectes, com per exemple si es podia dur material per preparar la defensa de la programació. Això no ha passat en tots els tribunals, malgrat que el Departament sí que ha anat publicant successives notes aclaridores a petició nostra.

Tot i que s’han pogut resoldre alguns casos de persones opositores que han fet reclamacions assessorades per CCOO, hem rebut moltes queixes per la diversitat d’interpretacions, per part dels diferents tribunals, respecte als criteris per a l'elaboració i presentació de la programació i per a la preparació i exposició oral de la Unitat Didàctica.

Hem d’esmentar també que ens han arribat diverses informacions sobre actuacions d’alguns tribunals que “a priori” podrien vulnerar el principi d’igualtat i objectivitat, com preguntar durant la defensa de la programació, si la programació s’ha dut a terme o s’ha experimentat prèviament o si es té experiència docent i de quants anys.

També sembla que hi hauria tribunals que han pogut fer interpretacions de la normativa errònies, comunicant a les persones opositores que no es tornarien les programacions, que les reclamacions (o les respostes a les reclamacions dels tribunals) es podien fer oralment o fins i tot que no es podien fer reclamacions si s’havia aprovat.

Si els tribunals comptessin amb la formació, preparació, suport i assessorament degut per part del Departament d’Educació, de ben segur que la majoria de fets i actuacions desafortunades, o interpretacions errònies de la normativa podrien haver-se evitat.

Emplacem al Departament d’Educació, per una banda, a resoldre les possibles situacions irregulars que s’hagin donat en aquest procés i, per altra, a millorar la coordinació, formació i suport de les comissions coordinadores i dels tribunals, per tal què no es tornin a  produir.

Reclamacions davant del tribunal

Volem recordar a totes les persones opositores que teniu un termini de dos dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de la llista provisional amb la puntuació obtinguda, per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president del tribunal. Els tribunals han de contestar per escrit dient si accepten o no la reclamació, justificant-ne els motius a partir dels criteris de correcció establerts. Contra aquesta valoració, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes. Podeu utilitzar el següent model de reclamació.

Des de les CCOO també denunciem l’alt percentatge de places que ja es pot preveure que quedaran desertes. Amb un nombre tan elevat de persones que s’han presentat al procés selectiu no sembla lògic que quedin places sense cobrir.

Finalment, felicitar a totes les persones que malgrat totes les dificultats, han superat la fase d’oposició i s’enfrontaran ara a la del concurs. Com sempre, tindreu a les CCOO per defensar les vostres condicions laborals.

El Decret de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) en informació pública


Un projecte de Decret sense òrgan de participació i que perpetua condicions de treball inadequadesEl Departament d’Educació ha presentat a informació pública el projecte de Decret de l’IOC. Ara es poden fer al·legacions fins a l’1 d’agost i pots consultar el projecte de decret de l’IOC en aquest enllaç
Des de CCOO ens alegrem que finalment vegi la llum un Decret que fa 7 anys que legalment hauria d’haver estat aprovat. Aquest Decret ha de servir per regular el centre, les funcions, les responsabilitats, les condicions de treball i la participació de la societat en el seu govern, donada l’enorme importància que té l’educació a distància per a la classe treballadora.
En tots aquests anys hauríem d’haver avançat en aquest camí, però la proposta que es presenta avui queda massa lluny del que nosaltres voldríem:
 • Un òrgan de participació (Consell Escolar, Consell Participatiu,...) en el qual estiguin representats els membres de la comunitat educativa, professorat i alumnat, així com els agents socials.
 • Condicions adequades a l’especificitat d’un centre a distància, que contemplin el teletreball pel professorat en plantilla, i condicions dignes pel professorat col·laborador. De cap manera es pot perpetuar la situació actual, que s’ha anat repetint  al llarg dels cursos des de la seva creació.
 • Amb els recursos que li pertoquen, com a l’únic garant de la formació a distància pública de Catalunya i amb serveis informàtics propis, per tal de poder superar tots els problemes generats per l’externalització i la deslocalització de servidors i xarxa informàtica.

Un informe de l’any 2015 de la Sindicatura de comptes ja advertia de tot plegat, com ara de la necessitat de fer una anàlisi de la capacitat docent, de la dedicació i de les tasques encomanades al professorat en plantilla, i de regular la figura del professorat col·laborador.
Per aconseguir un millor Decret, les CCOO de Catalunya presentarem al·legacions al projecte i estem treballant ja, dins del Consell Escolar de Catalunya, perquè el dictamen prescriptiu vagi en la línia del què estem defensant.
Darrer full d’actualitat de CCOO Educació sobre l’IOC:24 de juliol de 2019

Mesa General: primeres concrecions de les millores laborals de l'Acord d'11 de desembre de 2018


A la Mesa General d'Empleades Públiques de la Generalitat d'avui 24 de juliol de 2019, hem acordat diverses mesures de millora de condicions laborals:


 • Atenció a fills i filles amb discapacitat: el permís per assistir a reunions al centre educatiu, s'amplia també al cas d'escolarització en centres ordinaris i no únicament en centres d'educació especial.
 • Protecció a víctimes de violència de gènere: s'acorda el procediment perquè puguin canviar ràpidament de centre de treball i es fa extensiu en cas que la víctima sigui una persona menor a càrrec.
 • Protecció a persones amb malalties d'especial gravetat: la reincorporació progressiva al lloc de treball després de l'alta mèdica, sense reducció salarial, és la mesura més destacable. Tot i que no aconseguim el que CCOO Educació vam acordar en solitari el 2005, és un pas endavant per a la totalitat d'Empleades de la Generalitat i per primera vegada és sense reducció salarial. Així mateix, es millora la flexibilitat horària, es passa a còmput horari quinzenal i es permet gaudir a temps parcial del 50% de les vacances.


Aquesta és la primera concreció de millores laborals plantejades a l'Acord de l'11 de desembre de 2018.

A més d'aquests acords, des de CCOO hem tornat a exigir el compliment del pagament del 30% de la paga extra del 2013, ara que ja hem entrat al segon semestre de l'any 2019. El Govern ens respon que ja no hi ha cap limitació per part del Govern de l'Estat i que, a tot tardar, es cobrarà al mes d'octubre.

Pel que fa a l'estabilització i consolidació dels llocs de treball, seguim demanant una negociació clara per acordar-ho, garantint la seguretat jurídica dels processos d'oposició. El Govern ens ha presentat un informe jurídic sobre la constitucionalitat de diversos processos, que analitzarem amb el nostre Gabinet Jurídic.

Respecte als pressupostos del 2020, és necessari començar a negociar ja la manera d'acabar amb les retallades patides la darrera dècada.

Les escoles en lluita els anys setanta a Barcelona: la renovació pedagògica amb perspectiva de classe

Les escoles en lluita els anys setanta a Barcelona: la renovació pedagògica amb perspectiva de classe

Els anys setanta del segle passat, a les acaballes del franquisme, Barcelona viu un moment educatiu de gran interès: a banda de l’Associació Rosa Sensat,cada vegada més afermada, i de l’aparició d’escoles privades renovadores (seguint l’exemple de les que ho feren ja a mitjan dels seixanta) entra també en escena el moviment Escoles en Lluita als barris de Ciutat Meridiana, Porta, Sant Andreu i Trinitat Vella. Totes eren escoles lligades al moviment veïnal, que, a banda de defensar drets ciutadans i reivindicar drets polítics, es preocupà també per construir escoles on poguessin anar els infants de barris absolutament desatesos en tots els aspectes i especialment en l’educatiu, malgrat el que establia la Llei General d’Educació.

L’objectiu principal d’aquest article és estudiar amb un cert deteniment tres escoles concretes de les quatre que va aplegar aquest moviment: l’Escola Ferrer i Guàrdia, l’Escola Sóller i l’Escola Pegaso, tres escoles que, amb les seves limitacions, contradiccions i possibilitats, no només es preocuparen d’allò més essencial (dotar el barri amb una escola), sinó fer una escola de renovació pedagògica amb un fort compromís polític i social; fer, en definitiva, una escola renovadora amb perspectiva de classe.


La Xarxa d'Acció Solidària de CCOO inicia la campanya de recollida de material escolar 2019

La Xarxa d'Acció Solidària de CCOO inicia la campanya de recollida de material escolar 2019


Foto
La Xarxa d'Acció Solidaria (XAS) de CCOO inicia el dia 1 de juny una nova campanya de recollida de material escolar que durarà fins al 15 de setembre 2019. 


A Catalunya la taxa de pobresa infantil creix. El 28,5 % dels menors de 16 anys viu per sota del llindar de la pobresa i molts nens i nenes no poden comprar material escolar, una situació que crea desavantatges i més desigualtat en l'àmbit educatiu i social.


La XAS fa 7 anys que organitza campanyes de recollida de material escolar perquè arribi a les escoles públiques dels barris on hi ha un nivell més elevat de pobresa i d’exclusió social.


La XAS intenta que les seves campanyes arribin a tot el territori de Catalunya. La majoria dels locals de CCOO i moltes empreses són punts de recollida on desenes d’activistes de CCOO: afiliats i afiliades, delegats i delegades sindicals al territori i a les empreses són una referència i fan un gran esforç per expandir la campanya i perquè el material escolar arribi a través de les escoles i amb col·laboració amb la Federació d’Educació de CCOO, a les nenes i nens necessitats.

Recollida de:

- LLAPIS
- GOMES
- BOLÍGRAFS
- MOTXILLES
- CERES DE COLOR
- MAQUINETES
- RETOLADORS
- ESTOIGS
CELOS
- QUADERNS
- FOLIS
- LLIBRETES
- ALTRE MATERIAL FUNGIBLESETENA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE MATERIAL ESCOLAR

DE L’1 DE JUNY A 15 DE SETEMBRE 2019
Per a més informació:


tel: 93 481 27 11

Feu clic per veure el cartell de la campanya de recollida de material escolar 2019 

22 de juliol de 2019

La classe, la pel·lícula


Aquí teniu l'article "La Classe, la Pel·lícula" publicat a la nostra revista.
El podeu descarregar des d'aquí.
Si voleu veure la revista sencera la teniu en aquest enllaç

15 de juliol de 2019

El Departament d'Educació fa seva la demanda de CCOO de retirar els concerts a les escoles que segreguen per sexe i a les d'elit


El Departament d'Educació fa seva la demanda de CCOO de retirar els concerts a les escoles que segreguen per sexe i a les d'elit


Aquesta setmana la Conselleria d'Educació ha anunciat que el Govern està ultimant un decret per retirar els concerts a les escoles que segreguen per sexe i a les que cobrin quotes abusives. Entrarà en vigor el curs 2020-21.

Des de la Federació d'Educació de CCOO creiem que és un decret que arriba tard perquè ja molts anys que des de la Comunitat Educativa estem demanant una coeducació reali és per això que a més a més de retirar els concerts volem unes escoles i instituts on hi hagin més canvis, demanem que:

 • Tots els espais siguin inclusius, s'han de repensar els patis, els lavabos...
 • Ha d'haver-hi formació específica en coeducació per totes les professionals.
 • Necessitem una persona coordinadora de coeducació a cada centre, amb la dotació horària i el complement corresponent.
 • S'ha de promocionar l'educació afectivosexual com a matèria curricular a totes les etapes educatives.
 • Hem d'incloure continguts curriculars que abordin la història de les dones, amb presència d'autores a totes les matèries en els llibres de text.
 • Hem d'utilitzar de llenguatge inclusiu i incloure totes les unitats familiars actuals.

Així i tot valorem positivament aquest decret, perquè "val més una mica que res" i és per aquest motiu que demanem, també, la retirada dels concerts als centres que no desenvolupin en el seu projecte educatiu (PEC) una educació democràtica o que les seves pràctiques no ho siguin.

Continuem defensant la necessitat d'una educació per a tothom, des de la nostra opció per a l'educació pública i la defensa dels drets de totes les treballadores i treballadors de tots els sectors educatius.

I exigim a tots els governs el replantejament de l'actual model de finançament a l'educació perquè no és una despesa sinó una inversió imprescindible pel nostre futur.