27 de juny de 2008

Oposicions 2008. Consulta de persones convocades, resultats...

Oposicions 2008.Consulta de persones convocades, resultats... Criteris de correcció dels tribunals


Accés a càtedra: baremació automàtica (reclamacions fins el 3 de juliol)

Accés a càtedra: baremació automàtica (reclamacions fins el 3 de juliol) 1. Accés a la puntuació automàtica (+)
 2. Termini de reclamacions: del 27 de juny al 3 de juliol de 2008, tots dos inclosos.
 3. No s'ha d'aportar cap documentació atès que ja consta a l'expedient.
 4. Web del Departament

25 de juny de 2008

X Congrés de la Federació d'Ensenyament de CCOO

23 de juny de 2008

Oposicions 2008.Consulta de persones convocades, resultats... Criteris de correcció dels tribunals

Oposicions 2008.Consulta de persones convocades, resultats... Criteris de correcció dels tribunals


20 de juny de 2008

Ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material


 1. Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de juny al 30 de setembre de 2008.
 2. Convocatòria. ORDRE EDU/299/2008. DOGC núm. 5156 - 19/06/2008
 3. Més informació i impressos de sol·licituds

Mesa dia 25: LEC i Revisió dels criteris d'adjudicacions


 1. Continuació de la reunió de la Mesa Sectorial, dia 25.
 2. Temes:
 3. Avantprojecte de la Llei d'Educació de Catalunya.
 4. Revisió dels criteris d'adjudicacions a proposta de les

  organitzacions sindicals

Recull de premsa d'avui

 1. La meitat dels alumnes d'ESO no parlen català amb els amics. AVUI
 2. Què està passant amb el català?. AVUI
 3. Coneixen més bé el castellà que el català. AVUI
 4. Nivell C de català per a professors d'universitat. AVUI
 5. El govern i els rectors acorden exigir el català als nous professors. El Punt
 6. De l'aula al casal d'estiu. El Punt
 7. Aprovat el nou cànon digital, que entra en vigor avui amb una rebaixa per als telèfons mòbils. El Punt
 8. Els punts negres de la solidaritat. El Punt
 9. "Un plato es el reflejo de una cultura". El País
 10. Los profesores de Universidad deberán tener el nivel C de catalán. El País
 11. Los alumnos utilizan en la misma medida el catalán y el castellano. La Vanguardia
 12. Chile aprueba la ley de Educación pasando por alto el rechazo popular. La Vanguardia
 13. Los profesores universitarios deberán hablar y escribir en catalán para ser fijos. La Vanguardia
 14. El canon digital entrará en vigor mañana con una rebaja sobre los móviles. La Vanguardia
 15. El navegador Firefox 3 nace para acabar con el dominio del Explorer. El País
 16. Les universitats exigiran el nivell C de català als seus professors. laMallanet
 17. El profesorado universitario tendrá que acreditar el dominio del catalán. El Periódico
 18. El castellano se mantiene. El Periódico
 19. El grado de conocimiento de la lengua requerido es intermedio-alto. El Periódico
 20. Empiezan las vacaciones más largas. La Vanguardia
 21. Educación prevé reducir la interinidad con 6.740 nuecos docentes. ABC
 22. CCOO posa mala nota a Educació pel curs actual. El Periódico

19 de juny de 2008

18 de juny de 2008

Oposicions 2008.Criteris de correcció dels tribunals

Oposicions 2008.Criteris de correcció dels tribunals


Disminució de dues hores lectives setmanals majors 55 anys: novetats!!

Disminució de dues hores lectives setmanals majors 55 anys: novetats!! 1. NOU: "Acord
  Condicions específiques de l’horari setmanal per als majors de 55 anys" (CCOO-Departament)
 2. Aquesta reducció és fruit de l'Acord signat en solitari per CCOO amb el Departament el 2005.
 3. Comissió de seguiment de l'acord de 2005 (+)
 4. NOTA
  SUBDIRECCIO GENERAL DE PLANTILLES "Per al vostre coneixement us
  informem que s'han emes Resolucions de 13 de juny de 2008 que
  modifiquen les resolucions de 15 de maig de 2008 pel que fa a
  l'assignació de professorat per la reducció lectiva dels majors de 55
  anys. Els criteris numèrics a aplicar per al curs 08/09 seran els
  mateixos que els del curs 2007/08. Les esmentades reduccions s'han fet
  públiques a la web del Departament io s'han comunicat als Serveis
  Territorials per a la informació dels directors i professors dels
  centres docents. Joan Martí Subdirector general de Plantilles, Provisió
  i Nòmines"

Debat: El futur de l'educació pública

Debat: El futur de l'educació pública 1. El futur de l'educació pública, a càrrec d'Álvaro Marchesi
 2. Data: dijous 26 de juny de 2008, a les 19.30 h
 3. Lloc: Auditori del FAD, Foment de les Arts Decoratives, Plaça dels Àngels, 5-6 (davant del MACBA).
 4. Organitzen: Fundació Jaume Bofill i UOC
 5. Accés lliure. Capacitat limitada. Invitació
 6. Més informació

16 de juny de 2008

El DOGC, BOE... d'avui

El DOGC, BOE... d'avui 1. RESOLUCIÓ EDU/1855/2008, de 4 de juny, per la qual es dóna publicitat al Conveni
  de col·laboració entre el Servei de Cooperació i Acció Cultural de
  l'Ambaixada de França a Espanya i el Departament d'Educació
  , en matèria d'educació i de formació professional inicial. DOGC núm. 5153 - 16/06/2008
 2. Institut Català de les Dones.
  RESOLUCIÓ ASC/1846/2008, de 2 de juny, per la qual s'obre convocatòria
  pública per a la concessió de subvencions a entitats de dones,
  consistent en el lliurament d'equipament informàtic destinat a
  l'apropament de les entitats de dones a les tecnologies de la
  informació i la comunicació (TIC), durant l'any 2008, i se n'aproven
  les bases reguladores. DOGC núm. 5153 - 16/06/2008
 3. RESOLUCIÓ GAP/1861/2008, de 6 de juny, per la qual es fan públiques les
  llistes provisionals de personal admès i exclòs dels ajuts del fons
  d'acció social per al personal funcionari i interí d'administració i
  tècnic i el personal laboral al servei de l'Administració de la
  Generalitat per a l'any 2007.
  DOGC núm. 5153 - 16/06/2008
 4. RESOLUCIÓ EDU/1853/2008, de 6 de juny, de nomenament de funcionaris en pràctiques del cos de mestres i del cos de professors d'ensenyament secundari. DOGC núm. 5153 - 16/06/2008
 5. RESOLUCIÓ EDU/1854/2008, de 6 de juny, per la qual s'aprova la relació de llocs de treball de la Inspecció d'Educació. DOGC núm. 5153 - 16/06/2008
 6. CORRECCIÓ
  D'ERRADES a la Resolució EDU/1310/2008, de 24 d'abril, per la qual es
  dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions
  provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en
  centres d'educació infantil i primària, d'ensenyaments secundaris i de
  formació de persones adultes, serveis educatius i altres llocs amb
  efectes d'1 de setembre de 2008 i sobre els desplaçaments forçosos per
  modificació de les plantilles dels centres docents públics
  (DOGC núm. 5123, pàg. 34537, de 2.5.2008). DOGC núm. 5153 - 16/06/2008
 7. Universitat Politècnica de Catalunya. RESOLUCIÓ
  1771/2008, de 9 de juny, per la qual es fa publica la convocatòria de
  proves selectives per a l'accés de personal a l'escala de gestió.
  DOGC núm. 5153 - 16/06/2008
 8. Universitat de Girona.
  RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2008, per la qual es convoquen, per concurs
  oposició, proves selectives per a l'accés a l'escala d'ajudants
  d'arxius i biblioteques, especialitat d'arxius, grup A, subgrup A2, per
  proveir la plaça de tècnic de grau mitjà amb destinació a la Unitat de
  Gestió Documental, Arxiu i Registre, en torn lliure (Referència de la
  convocatòria PF-CO-6/08).
  DOGC núm. 5153 - 16/06/2008
 9. Orden ESD/1698/2008, de 31 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre designación. (BOE 145 de 16/6/2008)

Paga extra juny 2008 pels docents de la pública

FAS del personal laboral i funcionari del pas. Llistes provisionals

FAS del personal laboral i funcionari del pas. Llistes provisionals 1. RESOLUCIÓ GAP/1861/2008, de 6 de juny, per la qual es fan públiques les
  llistes provisionals de personal admès i exclòs dels ajuts del fons
  d'acció social per al personal funcionari i interí d'administració i
  tècnic i el personal laboral al servei de l'Administració de la
  Generalitat per a l'any 2007.
  DOGC núm. 5153 - 16/06/2008
 2. Reclamacions: del dia 17 de juny fins el dia 28 de juny ambdós inclosos.
 3. Els
  fulls de reclamació i la informació de les llistes les tenim a la
  vostra disposició a partir del dia 17 de juny. També les podeu
  consultar als diferents Serveis Territorials, als Serveis Centrals, a
  l’adreça d’internet: URL, des de el portal EPOCA o per mitjà de la nostra pàgina web • 16 Juny 2008 Etiquetes:Personal laboral .
 • 14 de juny de 2008

  Sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals majors 55 anys: abans del 15/06

  Sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals majors 55 anys: abans del 15/06  1. Aquesta reducció va ser fruit de l'Acord signat per CCOO amb l'Administració el 2005.
  2. CCOO
   exigeix al Departament d'Educació la dotació de plantilles necessària
   per poder aplicar aquesta reducció horària en els centres que ho
   requereixen.
  3. CCOO discrepa
   absolutament del còmput d’hores que fa el Departament d’Educació per
   enviar substitucions del professorat que agafa la reducció de 2 hores
   lectives per major de 55 anys. Així ho vam manifestar a la Mesa
   Sectorial quan es va presentar la Resolució de Plantilles i pensem que
   és una mesura dissuasòria per no agafar la reducció horària.
  4. Sol·licitud
   de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal
   funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2008-2009: abans del 15 de juny
  5. L’acord
   de novembre de 2005 signat en solitari per CCOO continua donant fruits.
   Llegeix l'INFORMA ESPECIAL amb tota la informació sobre la reducció de
   2 hores lectives (+)
  6. MODEL de sol·licitud de la reducció
  7. Resum sobre aquesta reducció (Departament)
  8. Sol·licitud de reducció de jornada per interès particular : abans del 14 de juny
  9. Instruccions sobre el procediment
   de sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores
   lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre
   55 i 64 anys
   per al curs 2008-2009.

  Plantilles curs 2008-09

  Plantilles curs 2008-09  1. La Resolució de plantilles del proper curs ja està publicada.
   Malgrat que les Resolucions pel càlcul de plantilles són semblants als
   del curs que s’acaba, sovint alguns Serveis Territorials mal
   interpreten o redueixen els recursos que corresponen als centres.

   És per això que si trobeu alguna anomalia, podeu fer-nos arribar còpia
   de les vostres reclamacions o dubtes al nostre correu ensepublica@ccooo.cat.
  2. Reduccions de 2 hores als majors de 55 anys.
   A les Resolucions abans esmentades es contempla el reforç que s’envia
   als centres en funció del nombre del Professorat que s’acull a la
   reducció horària. CCOO està en total desacord amb el càlcul que indica
   la resolució. Així ho vam manifestar en la Mesa de negociació i
   continuem demanant el professorat necessari per fer possible la
   reducció horària.

   Recomanem als centres
   que tenen un nombre de reduccions important, que el facin constar i
   demanin el corresponent reforç pel centre.

  Convocatòria per a la concessió d'ajuts per participar en activitats fora del centre

  Ja n’hi ha prou!: Volem els nostres diners, ja!

  Plataforma negociació conveni IMEB 2008

  Calendari oficial de festes laborals per a l'any 2009

  Personal laboral. Concurs de canvi de destinació

  Personal laboral. Concurs de canvi de destinació  1. El concurs de canvi de destinació sortirà publicat el dia 17 de juny.
  2. Termini de presentació de sol·licituds: del 18 de juny fins al 5 de juliol ambdós inclosos.
  3. Les categories que sortiran a concurs son:

   • Educador/a Llar d’Infants.

   • Tècnic/a d’Educació Infantil.

   • Oficial 1ª de Manteniment.

   • Cuiner/a Llar d’Infants.

   • Ajudant Cuina / Netejadora.
  4. Les llistes provisionals sortiran publicades el mes de setembre

  6 de juny de 2008

  Ja n’hi ha prou!: Volem els nostres diners, ja!

  5 de juny de 2008

  LEC: acte conjunt CCOO-UGT a Barcelona el 10 de Juny

  LEC: acte conjunt CCOO-UGT a Barcelona el 10 de Juny  1. La Llei Catalana d'Educació: Els professionals de l'educació davant la LEC.
  2. Dia: dimarts 10 de juny. Hora: 18:00 h.
  3. Lloc: CEIP Pere Vila, Passeig Lluís Companys, 18 de Barcelona. MAPA DE LOCALITZACIÓ
  4. CARTELL (+)
  5. TARGETÓ (+)

  Ja n’hi ha prou!: Volem els nostres diners, ja!

  Reducció de jornada majors 55 anys

  Sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives setmanals majors 55 anys: abans del 15/06  1. Aquesta reducció va ser fruit de l'Acord signat per CCOO amb l'Administració el 2005.
  2. CCOO
   exigeix al Departament d'Educació la dotació de plantilles necessària
   per poder aplicar aquesta reducció horària en els centres que ho
   requereixen.
  3. CCOO discrepa
   absolutament del còmput d’hores que fa el Departament d’Educació per
   enviar substitucions del professorat que agafa la reducció de 2 hores
   lectives per major de 55 anys. Així ho vam manifestar a la Mesa
   Sectorial quan es va presentar la Resolució de Plantilles i pensem que
   és una mesura dissuasòria per no agafar la reducció horària.
  4. Sol·licitud
   de disminució de dues hores lectives setmanals per al personal
   funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2008-2009: fins el 15 de juny
  5. L’acord
   de novembre de 2005 signat en solitari per CCOO continua donant fruits.
   Llegeix l'INFORMA ESPECIAL amb tota la informació sobre la reducció de
   2 hores lectives (+)
  6. MODEL de sol·licitud de la reducció
  7. Sol·licitud de reducció de jornada per interès particular : fins el 15 de juny
  8. Instruccions sobre el procediment
   de sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores
   lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre
   55 i 64 anys
   per al curs 2008-2009.