30 de novembre de 2009

27 de novembre de 2009

Jornades escola inclusiva (27 i 28 novembre 2009)

 1. Inscripció (+)
 2. Jornades: Condicions per a una educació inclusiva de qualitat
 3. Dies 27 i 28 de novembre de 2009
 4. Lloc: Sala d'Actes de CCOO de Barcelona - Via Laietana, 16 - MAPA de localització
 5. PREU. Afiliats/des: Gratuït. No afiliats: 12 €. Pagament a LA CAIXA compte núm. 2100 1089 72 0200066323. Portar justificant el dia de la jornada.


El DOGC, BOE... d'avui

 1. ORDRE TRE/511/2009, de 10 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2010. DOGC núm 5515 - 27/11/2009
 2. RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2009, per la qual es nomenen funcionaris/àries de carrera de l'escala auxiliar administrativa (núm. de registre de la convocatòria P01/2008). DOGC núm 5515 - 27/11/2009
 3. RESOLUCIÓ IUE/3299/2009, de 16 de novembre, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts per cursar màsters universitaris impartits per les universitats del sistema universitari català, l'objectiu dels quals sigui el foment i la difusió de la llengua catalana. DOGC núm 5515 - 27/11/2009
 4. RESOLUCIÓ EDU/3287/2009, de 17 de novembre, per la qual es convoquen proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats. DOGC núm 5515 - 27/11/2009
 5. RESOLUCIÓ EDU/3291/2009, de 16 de novembre, per la qual s'implanta un ensenyament superior de disseny en un centre educatiu públic. DOGC núm 5515 - 27/11/2009
 6. RESOLUCIÓ EDU/3288/2009, de 30 d'octubre, de modificació de la Resolució EDU/2050/2009, de 25 de juny, per la qual s'aprova la relació definitiva de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre d'educació infantil i d'educació primària, i de màster de professorat d'educació secundària i batxillerat, formació professional i d'ensenyaments de règim especial, corresponent a la convocatòria per al període 2009-2013.DOGC núm 5515 - 27/11/2009
 7. RESOLUCIÓ EDU/3290/2009, de 15 d'octubre, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions per al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d'educació especial. DOGC núm 5515 - 27/11/2009
 8. RESOLUCIÓ GAP/3301/2009, de 10 de novembre, de modificació de la Resolució GAP/2362/2009, de 27 d'agost, per la qual es convoquen beques per al personal de les administracions públiques catalanes per a estudis de tercer cicle. DOGC núm 5515 - 27/11/2009
 9. Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. BOE A-2009-18916.
 10. Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se corrigen errores de la de 6 de noviembre de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. BOE A-2009-18917.
 11. RESOLUCIÓ EDU/3250/2009, de 17 de novembre, per la qual es fa pública per a cada cos de catedràtics la llista única d'aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem. DOGC núm. 5513 - 25/11/2009
 12. DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. DOGC núm. 5511 - 23/11/2009
 13. Acords de Govern de la Generalitat de Catalunya


CCOO proposa prioritats pressupostàries per a l'Educació

Els acords retributius de CCOO donen fruits: 100% paga extra al desembre.

Els acords retributius de CCOO donen fruits: 100% paga extra al desembre.Professorat substitut : cobrament de tutories

Professorat substitut : cobrament de tutories

 1. Sabies que… si tens el nomenament i tutoria més de 3 mesos cobres el complement de tutoria ?
 2. Requisits per cobrar el complement de tutoria dels substituts de tots els nivells educatius:
 3. Per Acord de CCOO (únic sindicat que el va signar) amb el Departament, el professorat substitut als que s’assigni la tutoria del grup d’alumnes durant el període de la substitució igual o superior a 3 mesos, percebran el complement corresponent, amb efectes retroactius (des del primer dia de la substitució corresponent)
 4. Recordeu que cal reclamar-lo als SSTT. Cal adjuntar certificat corresponent de la direcció del centre. Enllaç a la sol·licitud (+)


Premsa 26 de novembre

4 de novembre de 2009

Propostes de CCOO de Catalunya sobre la prioritat pressupostària del Departament d'Educació (2010)

Propostes de CCOO de Catalunya sobre la prioritat pressupostària del Departament d'Educació

 En l'informe elaborat per la Federació d'Ensenyament de CCOO de Catalunya es mostra la despesa en educació a Catalunya i, més concretament, què és el que es gasta i què s'hauria de gastar.