29 de novembre de 2010

Xerrada " Els decrets de direccions i d’autonomia de centres" 30-N, Barcelona

 1. Com afecten aquests decrets al professorat i als centres?
 2. A càrrec de Montse Ros, secretària general de la FEC CCOO
 3. Dimarts 30 de novembre, a les 18:00. Sala Plateria 3 de CCOO Via Laietana, 16 Barcelona (Metro Jaume I)
 4. DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent. DOGC núm. 5753 - 11/11/2010
 5. ORDRE EDU/521/2010, de 2 de novembre, d'adaptació del procediment disciplinari sumari a les característiques específiques dels centres educatius públics. DOGC núm. 5756 - 16/11/2010
 6. CCOO s’oposa al decret de la direcció dels centres educatius i del personal directiu professional que ha aprovat avui el Govern.
 7. CCOO considera que hi ha alternatives més funcionals, democràtiques i justes, i es proposa negociar-les amb el govern que surti de les eleccions del dia 28
 8. CCOO valora negativament el projecte d'ordre d'adaptació del procediment disciplinari dels centres educatius públics perquè distorsionarà la dinàmica educativa i judicialitzarà els centres i exigeix la seva retirada (+)
 9. montse ros
 10. Vot particular al dictamen 4/2010 del consell escolar de Catalunya sobre el projecte de decret de la direcció dels centres educatius i del personal directiu professional que presenta el Sr. Vicent Tirado i Bausà en representació del sindicat de CCOO de Catalunya
 11. Comunicat sobre el vot en contra del dictamen 4/2010 sobre el projecte de direccions.
 12. CCOO valora negativament el projecte d'ordre d'adaptació del procediment disciplinari dels centres educatius públics perquè distorsionarà la dinàmica educativa i judicialitzarà els centres i exigeix la seva retirada (+)
 13. Direcció. Avaluació. Autonomia. Treball en xarxa. Versió pdf(+)
 14. Format interactiu (+)
 15. CCOO


El DOGC, BOE... d'avui

 1. ORDRE TRE/551/2010, de 22 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2011. DOGC núm. 5765 - 29/11/2010
 2. RESOLUCIÓ EDU/3784/2010, de 17 de novembre, per la qual es convoquen proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats. DOGC núm. 5765 - 29/11/2010
 3. ORDRE EDU/552/2010, de 23 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria del Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea corresponent al període 2011-2013. DOGC núm. 5765 - 29/11/2010
 4. RESOLUCIÓ EDU/3775/2010, de 17 de novembre, per la qual s'aprova amb caràcter transitori el pla d'estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de dansa del Centre Superior de Dansa de l'Institut del Teatre. DOGC núm. 5765 - 29/11/2010
 5. RESOLUCIÓ EDU/3776/2010, de 17 de novembre, per la qual s'aprova amb caràcter transitori el pla d'estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de disseny de l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques. DOGC núm. 5765 - 29/11/2010
 6. RESOLUCIÓ EDU/3777/2010, de 17 de novembre, per la qual s'aprova amb caràcter transitori el pla d'estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. DOGC núm. 5765 - 29/11/2010
 7. RESOLUCIÓ EDU/3778/2010, de 17 de novembre, per la qual s'aprova amb caràcter transitori el primer curs del pla d'estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de música del centre Taller de Músics. DOGC núm. 5765 - 29/11/2010
 8. RESOLUCIÓ EDU/3779/2010, de 18 de novembre, per la qual s'aprova amb caràcter transitori el pla d'estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de música de l'Escola Superior de Música de Catalunya. DOGC núm. 5765 - 29/11/2010
 9. RESOLUCIÓ EDU/3780/2010, de 17 de novembre, per la qual s'aprova amb caràcter transitori el pla d'estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de disseny de l'Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad Duce. DOGC núm. 5765 - 29/11/2010


28 de novembre de 2010

Eleccions sindicals de personal docent no universitari del Departament d’Educació

Eleccions sindicals de personal docent no universitari del Departament d’Educació:

Dijous, 3 de febrer de 2011

Ja s'ha publicat el cens provisional


CENS PROVISIONAL
 • Cal que estigui exposat a cada centre el cens corresponent.
 • Cal que tothom comprovi que està inclòs en el cens.
 • Cal que facis una reclamació davant la Mesa Coordinadora del teu Servei Territorial o Consorci d’ Educació de Barcelona ( amb seu als SSTT o Consorci) en el cas de :
  • No hi constis.
  • Les dades no siguin les correctes.
  • No hi constis perquè en el moment del tancament del cens provisional no estaves treballant i ara sí que tens contracte.
Aquesta reclamació s’ha de fer abans del 2 de desembre.


Contacta amb CCOO per a qualsevol dubte respecte al cens:

TOTES les seus de CCOO: http://conc.ccoo.cat/ensenyament/sindicat/seus.htm

BARCELONA: Via Laietana 16, 4t;    Tel. 934 812 842 ensepublica@ccoo.cat
GIRONA: Miquel Blay, 1, 6è; Tel. 972 483 325 ensegirona@ccoo.cat   
TARRAGONA: August, 48, 3r; Tel. 977 212 774  ensetarragona@ccoo.cat 
LLEIDA: Av. Blondel, 35, 7è  Tel. 973 263 666  enselleida@ccoo.cat 

26 de novembre de 2010

Maragall rectifica: la jornada continuada és possible.BOE- DOGC

 1. DECRET 177/2010, de 23 de novembre, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.DOGC núm. 5764 - 26/11/2010
 2. RESOLUCIÓ
  EDU/3760/2010, de 15 de novembre, per la qual es fa pública la
  concessió dels Premis Catalunya d'Educació corresponents a l'any 2010.DOGC núm. 5764 - 26/11/2010
 3. RESOLUCIÓ EDU/3761/2010, de 16 de novembre, per la qual es disposa l'inici d'activitats de vuit centres educatius públics DOGC núm. 5764 - 26/11/2010
 4. RESOLUCIÓ
  EDU/3759/2010, de 17 de novembre, per la qual es fa pública la llista
  complementària d'aspirants seleccionats que modifica la Resolució
  EDU/2020/2010, de 15 de juny, per la qual es fan públiques les llistes
  d'aspirants que han superat les proves per a la provisió de places
  docents convocades mitjançant la Resolució EDU/6/2010, de 4 de gener.DOGC núm. 5764 - 26/11/2010

 1. Resolución
  de 17 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades,
  por la que se concede la aportación complementaria a los Centros del
  Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades,
  Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado
  Superior participantes en el programa Erasmus. BOE 26.11.2010
 2. Resolución
  de 18 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades,
  por la que se concede la aportación complementaria a los Centros del
  Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades,
  Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado
  Superior participantes en el programa Erasmus. BOE 26.11.2010

Actualitat

Mobilització 15- D i 18- D: Sortim al carrer i lluitem pels drets 1. Dimecres 15 de desembre i dissabte 18 continuen les mobilitzacions contra la pérdua de drets (+)
 2. Razones (+)

Maragall rectifica: la jornada continuada és possible.25 de novembre de 2010

FAS docents 2009

Nota del departament:
Us comuniquem que dijous 25 de novembre, està previst que es faci l'ingrés de l'import del Fons d'acció social del personal docent, corresponent a l'any 2009.

INFORMACIONS ANTERIORSConsulta a la web del Departament


Mitjançant la Resolució EDU/1767/2010, de 28 de maig (DOGC núm. 5644, de 7.6.2010), es van fer públics els resultats provisionals de les persones sol·licitants i dels ajuts admesos i
exclosos en la convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
corresponents a l'any 2009, oberta per la Resolució EDU/706/2010, de 10 de març.


Un cop exhaurit el termini de presentació de les reclamacions, atesa la proposta de la Comissió d'acció social del personal docent no universitari (CASD), i de conformitat amb el que
disposa la base general 10.3 de la convocatòria,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució per la qual es determina la relació definitiva de les persones sol·licitants i dels ajuts admesos i exclosos.


—2 Aquesta informació es pot consultar únicament a l'adreça electrònica del Departament d'Educació:
www.gencat.cat/educacio, o a través del portal de l'empleat públic ATRI, a la intranet de la Generalitat.—3 Detallar, a l'annex d'aquesta Resolució, l'import total a què fa referència aquesta convocatòria, els imports o percentatges màxims concedits per a cada tipus d'ajut, el nombre total
d'ajuts admesos per a cada modalitat i la quantia global dels ajuts admesos, que es farà amb càrrec a la partida pressupostària EN03 D/233000100/4210/0000 del pressupost per a l'any 2010 fins a un import màxim de 6.129.505,37 euros.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu en el termini d'un mes
a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa del seus interessos.

Barcelona, 23 de setembre de 2010

P. D. (Resolució EDU/706/2010, DOGC de 22.3.2010)

Camil Fortuny i Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

AnnexModalitat d'ajut


Import o percentage màxim per ajut


Nombre total ajuts admesos


Quantia global ajuts admesos


Persones amb discapacitat igual o sup. 65%602,00 euros


443


264.657,26 euros


Persones amb discapacitat entre 33% i 64%


361,00 euros


1.024


366.382,51 euros


Defunció


1.805,00 euros


39


70.395,00 euros


Sepeli


455,00 euros


45


20.475,00 euros


Tractament odontològic17,92%


6.189


1.255.308,74 euros


Pròtesis oculars, auditives i ortopèdia


17,92%


6.950


495.195,73 euros


Foniatria i logopèdia


17,92%


99


10.440,19 euros


Psicoteràpia


17,92%


891


209.422,87 euros


Fertilitat17,92%


186


118.286,17 euros


Ascendents dependents


314,15 euros


390


122.518,50 euros


Reducció diòptries amb làser


242,85 euros


189


45.488,23 euros


Tràmits d'adopció


189,10 euros


30


5.673,00 euros


Natalicis i adopció215,97 euros


1.842


394.972,41 euros


Llars d'infants


35,84 euros


36.151


1.285.544,43 euros


Colònies d'esplai


43,91 euros


5.739


251.072,76 euros


Estudis universitaris


215,97 euros


4.728


1.020.298,43 euros


Estudis universitaris família nombrosa215,97 euros


512


110.191,80 euros


Malaltia celíaca


224,03 euros


373


83.182,34 euros


Import total convocatòria

  

6.129.505,37 euros

24 de novembre de 2010

Actualitat


25 N - Dia internacional: No violència contra les dones i les nenes 1. Manifiesto CCOO i UGT (+)
 2. Dia internacional per la no violència contra les dones i les nenes: dijous, 25 de novembre de 2010 (+)
 3. A Barcelona està convocada una marxa el 25N a les 19h, que anirà de Canaletes a Plaça Sant Jaume.


Dijous 25 de novembre: Conferència "La reforma de les pensions" 1. Targeta de la conferència(+)
 2. Dijous 25 de novembre 17:30h a CCOO; Sala d'actes Via Laietana,16 Barcelona 00803
 3. Conferència a càrrec de Carlos Bravo, secretari de Seguretat Social i prevenció social complementària de CCOO
 4. Debat sobre la reforma del Sistema Públic de Pensions (+)
 5. Inscripció a la conferència (+)

Concurs de trasllats 1. Les gestions es faran en ATRI (comproveu la contrasenya EPOCA) (+)
 2. Terminis: del dijous 25N al
  dimarts 14D
 3. RESOLUCIÓ EDU/3679/2010, de 12 de novembre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres
  per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i
  instituts-escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i
  instituts-escola i a centres de formació de persones adultes. DOGC núm. 5760 - 22/11/2010
 4. RESOLUCIÓ
  EDU/3680/2010, de 12 de novembre, per la qual s'anuncia la convocatòria
  de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció
  d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les
  escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i
  als centres de formació de persones adultes.
  DOGC núm. 5760 - 22/11/2010
 5. Xerrades informatives sobre el Concurs de Trasllats
 6. On farem xerrades?
 7. Full concurs de trasllats. Resum general
 8. Full: Novetats i Barem Concurs 2010-11
 9. Full resum "Concurs de trasllats pels funcionaris en pràctiques"
 10. Full resum "Concurs de trasllats pels mestres d'ESO"
 11. Full resum "Concurs de trasllats Secundària"
 12. Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal. Versió HTML
 13. Normes aplicables al concurs de trasllats i barem BOE 5 de novembre (+)
 14. El bloc del concurs general de trasllats

La UOC som Universitat! Conveni ja!


Premsa 24 de novembre

22 de novembre de 2010

Publicada avui la convocatòria de concurs de trasllats! Novetats i Barem. Terminis: del 25/11 al 14/12. Xerrades informatives i fulls informatius

 1. Avui 22 de novembre ha sortit al DOGC número 5760 les convocatòries del concurs de trasllats (cos de metres, cossos de secundària i cos d'inspecció)
 2. Les gestions es faran en ATRI (comproveu les vostres dades) (+)
 3. El nom i contrassenya és la d'EPOCA
 4. Terminis per presentar sol.licituds: del dijous 25 de novembre al dimarts 14 de desembre:
 5. RESOLUCIÓ EDU/3679/2010, de 12 de novembre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts-escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts-escola i a centres de formació de persones adultes. DOGC núm. 5760 - 22/11/2010
 6. RESOLUCIÓ EDU/3680/2010, de 12 de novembre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes. DOGC núm. 5760 - 22/11/2010
 7. Xerrades informatives sobre el Concurs de Trasllats
 8. On farem xerrades?
 9. Nou full concurs de trasllats. Resum (+)
 10. Full: Novetats i Barem Concurs 2010-11 (+)
 11. Full resum "Concurs de trasllats pels funcionaris en pràctiques"
 12. Full resum "Concurs de trasllats pels mestres i mestres d'ESO"
 13. Full resum "Concurs de trasllats Secundària"
 14. Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal. Versió HTML
 15. Normes aplicables al concurs de trasllats i barem BOE 5 de novembre (+)
 16. Calendari: del dijous 25/11 al dimarts 14/12
 17. Comparativa nou barem/antic barem Cos de mestres
 18. Comparativa nou barem/antic barem Secundària
 19. El bloc del concurs general de trasllats


Concentració dels treballadors/res de la UOC dimarts 23 de novembre, a les 15.00 h.

 1. Els treballadors/res de la UOC faran una concentració de protesta col·lectiva dimarts, 23 de novembre, a les 15:00 h, a la seu de la UOC a Barcelona (Edifici 22@ - Rambla de Catalunya núm 6.) per un conveni propi.
 2. Vídeo en català (+)
 3. Vídeo en castellà (+)


Dia internacional per la no violència contra les dones i les nenes: dijous, 25 de novembre de 2010

 1. Dia internacional per la no violència contra les dones i les nenes: dijous, 25 de novembre de 2010 (+)
 2. A Barcelona està convocada una marxa el 25N a les 19h, que anirà de Canaletes a Plaça Sant Jaume.


19 de novembre de 2010

16 de novembre de 2010

Procés selectiu de nou accés de personal laboral fix al Departament. Resultats de la primera prova • 16 novembre 2010: Personal laboral
 • Novetats privada no reglada  Actualment s'aplica el VIIIè Conveni d'Ensenyament Privat de Catalunya, segons un acord vigent de totes les parts


  ACTUALITAT

  15 de novembre de 2010

  Jubilació 2010/2011. Xerrades informatives sobre classes passives

  1. On farem xerrades?
  2. Subscriu-te aquí... si vols rebre informació sobre les jubilacions...
  3. De què parlarem a les xerrades?:
  4. Aspectes generals. Modalitats de jubilació per les que es pot jubilar una persona. Procedient de cada modalitat. Alguns elements de càlcul de pensió.
  5. Situació actual. Preguntes.


  12 de novembre de 2010

  DOGC i BOE

  El DOGC, BOE... d'avui  1. ORDRE
   EDU/518/2010, de 7 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre
   EDU/342/2009, de 16 de juny, per la qual es crea el Consell Rector de la
   Xarxa FP.cat i se'n regula la composició i el funcionament. DOGC núm. 5753 - 12/11/2010
  2. RESOLUCIÓ
   EDU/3572/2010, de 29 d'octubre, de modificació de la Resolució
   EDU/3201/2010, de 29 de setembre, per la qual s'adjudiquen amb caràcter
   definitiu llocs de treball docents de caràcter singular per l'aplicació
   del Pla estratègic per a la promoció de l'autonomia del centre educatiu. DOGC núm. 5753 - 11/11/2010
  3. DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent. DOGC núm. 5753 - 11/11/2010
  4. Orden
   EDU/2890/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo
   del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de
   Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. BOE 11 de noviembre de 2010, Núm. 273
  5. Orden
   EDU/2889/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo
   del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de
   Técnico Superior en Proyectos de Edificación. BOE 11 de noviembre de 2010, Núm. 273
  6. Orden
   EDU/2888/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo
   del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de
   Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica. BOE 11 de noviembre de 2010, Núm. 273

  7. Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el
   currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al
   título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. BOE 11 de noviembre de 2010, Núm. 273 .