12 de novembre de 2010

DOGC i BOE

El DOGC, BOE... d'avui 1. ORDRE
  EDU/518/2010, de 7 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre
  EDU/342/2009, de 16 de juny, per la qual es crea el Consell Rector de la
  Xarxa FP.cat i se'n regula la composició i el funcionament. DOGC núm. 5753 - 12/11/2010
 2. RESOLUCIÓ
  EDU/3572/2010, de 29 d'octubre, de modificació de la Resolució
  EDU/3201/2010, de 29 de setembre, per la qual s'adjudiquen amb caràcter
  definitiu llocs de treball docents de caràcter singular per l'aplicació
  del Pla estratègic per a la promoció de l'autonomia del centre educatiu. DOGC núm. 5753 - 11/11/2010
 3. DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent. DOGC núm. 5753 - 11/11/2010
 4. Orden
  EDU/2890/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo
  del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de
  Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. BOE 11 de noviembre de 2010, Núm. 273
 5. Orden
  EDU/2889/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo
  del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de
  Técnico Superior en Proyectos de Edificación. BOE 11 de noviembre de 2010, Núm. 273
 6. Orden
  EDU/2888/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo
  del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de
  Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica. BOE 11 de noviembre de 2010, Núm. 273

 7. Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el
  currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al
  título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. BOE 11 de noviembre de 2010, Núm. 273 .