25 de novembre de 2010

FAS docents 2009

Nota del departament:
Us comuniquem que dijous 25 de novembre, està previst que es faci l'ingrés de l'import del Fons d'acció social del personal docent, corresponent a l'any 2009.

INFORMACIONS ANTERIORSConsulta a la web del Departament


Mitjançant la Resolució EDU/1767/2010, de 28 de maig (DOGC núm. 5644, de 7.6.2010), es van fer públics els resultats provisionals de les persones sol·licitants i dels ajuts admesos i
exclosos en la convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
corresponents a l'any 2009, oberta per la Resolució EDU/706/2010, de 10 de març.


Un cop exhaurit el termini de presentació de les reclamacions, atesa la proposta de la Comissió d'acció social del personal docent no universitari (CASD), i de conformitat amb el que
disposa la base general 10.3 de la convocatòria,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució per la qual es determina la relació definitiva de les persones sol·licitants i dels ajuts admesos i exclosos.


—2 Aquesta informació es pot consultar únicament a l'adreça electrònica del Departament d'Educació:
www.gencat.cat/educacio, o a través del portal de l'empleat públic ATRI, a la intranet de la Generalitat.—3 Detallar, a l'annex d'aquesta Resolució, l'import total a què fa referència aquesta convocatòria, els imports o percentatges màxims concedits per a cada tipus d'ajut, el nombre total
d'ajuts admesos per a cada modalitat i la quantia global dels ajuts admesos, que es farà amb càrrec a la partida pressupostària EN03 D/233000100/4210/0000 del pressupost per a l'any 2010 fins a un import màxim de 6.129.505,37 euros.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu en el termini d'un mes
a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa del seus interessos.

Barcelona, 23 de setembre de 2010

P. D. (Resolució EDU/706/2010, DOGC de 22.3.2010)

Camil Fortuny i Recasens

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

AnnexModalitat d'ajut


Import o percentage màxim per ajut


Nombre total ajuts admesos


Quantia global ajuts admesos


Persones amb discapacitat igual o sup. 65%602,00 euros


443


264.657,26 euros


Persones amb discapacitat entre 33% i 64%


361,00 euros


1.024


366.382,51 euros


Defunció


1.805,00 euros


39


70.395,00 euros


Sepeli


455,00 euros


45


20.475,00 euros


Tractament odontològic17,92%


6.189


1.255.308,74 euros


Pròtesis oculars, auditives i ortopèdia


17,92%


6.950


495.195,73 euros


Foniatria i logopèdia


17,92%


99


10.440,19 euros


Psicoteràpia


17,92%


891


209.422,87 euros


Fertilitat17,92%


186


118.286,17 euros


Ascendents dependents


314,15 euros


390


122.518,50 euros


Reducció diòptries amb làser


242,85 euros


189


45.488,23 euros


Tràmits d'adopció


189,10 euros


30


5.673,00 euros


Natalicis i adopció215,97 euros


1.842


394.972,41 euros


Llars d'infants


35,84 euros


36.151


1.285.544,43 euros


Colònies d'esplai


43,91 euros


5.739


251.072,76 euros


Estudis universitaris


215,97 euros


4.728


1.020.298,43 euros


Estudis universitaris família nombrosa215,97 euros


512


110.191,80 euros


Malaltia celíaca


224,03 euros


373


83.182,34 euros


Import total convocatòria

  

6.129.505,37 euros