21 de març de 2012

El Govern de la Generalitat vol aplicar la reforma laboral del PP a la funció publica Catalunya

Document en versió .pdf


Reunió de la Mesa General de Negociació dels empleats públics del 16 de març de 2012


La Secretaria General d’Administració Pública va trametre per correu electrònic a les 20.36 hores del 15 de març una proposta d’acord de Govern que s’anomena “Pla d’Ocupació per a la racionalització de l’organització i l’optimització del persona al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014” per tal que fos “negociat” en la reunió convocada a les 9,30 del mati del dia 16 de març. (Podeu consultar el document sencer aquí: enllaç

Un cop iniciada la reunió, la Sra. Pifarré, Secretaria General d’Administració Pública, ens va informar, que aquesta proposta d’acord seria aprovada pel Govern en la seva sessió del proper dimarts dia 20 de març, i que no es podia endarrerir aquesta data, ja que l’objectiu és que el dia 1 d’abril entri en vigor.

Aquestes son les principals característiques d’aquest Pla d’ocupació:

a) Reducció del 15 % de jornada i salari per al personal interí

1. Estableix la reducció del 15% de jornada i sou per al personal interí de l’àmbit de negociació de la Mesa Sectorial del personal administratiu i tècnic, amb excepció del cos de bombers, cos d’agents rurals, cossos d’auxiliars tècnics i tècnics especialistes de serveis penitenciaris, dels veterinaris d’escorxador. Pel que fa a educadors/es dels centres de menors i de justícia juvenil i el personal de guàrdies operatives de Protecció Civil, de moment no s’aplicarà aquesta reducció fins que no finalitzi la diagnosi que està previst dur a terme per part de la Secretaria de Funció Pública. A les escoles de capacitació agrària s’aplicarà a partir del 30 de juny de 2012. Per tant aquesta mesura afecta a 6.800 interins.

2. La duració de la mesura és de l’1 d’abril de 2012 a 31 de març de 2014.

3. Aquesta reducció del 15 % de jornada, comporta una reducció proporcional de les retribucions bàsiques, complementaries, triennis, paga extraordinària.

4. El Secretari General de cada departament, establirà l’horari concret que ha de fer l’interí afectat i podrà establir mesures de compactació horària ja sigui en còmput diari o setmanal, d’acord amb les necessitats i bon funcionament dels serveis públics.

b) Jornada de dedicació especial (40 hores/11 %)
Es redueix, durant la vigència del pla, un 30% el nombre de llocs de cap de serveis i assimilats que tenen assignada la jornada i horari de dedicació especial.

c) Mesures de reordenació i instruments de racionalització del personal

Abans del 31 d’octubre cada departament ha de concloure una diagnosi de la situació del seu personal, amb l’objectiu d’establir les següents mesures:

- Mobilitat geogràfica del personal excedentari.
- Reorganització de tasques i funcions.
- Reordenació de jornades i horaris.
- Modificació de llocs de treball.
- Redistribució d’efectius a llocs vacants ocupats per interins.
- Canvis d’adscripció de llocs de treball.
- Reassignació d’efectius. (Del funcionari i del lloc de treball)Tot això pot comportar, per al personal afectat, assignació de nous llocs de treball mitjançant l’adscripció provisional, comissions de serveis forçoses i atribució de noves funcions i tasques, amb modificació horària inclosa.

Aquesta darrera mesura afectaria sobretot al personal funcionari administratiu i tècnic i suposa en la pràctica aplicar les mesures de la nova reforma laboral que ha aprovat el govern central a la funció pública de la Generalitat. Catalunya és la capdavantera en l’aplicació d’aquestes retallades en l’àmbit de la funció pública.

Els departaments que es veurien més afectats per aquestes mesures de reordenació dels recursos humans, serien els de Presidència, Territori i Sostenibilitat, Empresa i Ocupació, Agricultura i Justícia.

CCOO va sol·licitar, tal com preveu l’article 116 del Decret 123/1997, la documentació que ha d’acompanyar i incloure un pla d’ocupació:

- Expedient amb les causes objectives que motiven l’adopció d’aquest acord i la finalitat aconseguir.
- Un informe sobre els efectes econòmics de la mesura.

Funció Pública es va negar a lliurar aquesta informació a les organitzacions sindicals.

Pel que fa al personal interí, l’objectiu que s’ha plantejat el Govern de la Generalitat, és continuar amb el cessament del personal interí mitjançant diversos procediments, com són l’ocupació de la seva plaça per un funcionari procedent d’alguna de les mesures de mobilitat que abans us hem esmentat, o la utilització dels concursos de trasllats com a eina de cessament d’aquest personal..

L’objectiu, que s’ha proposat el Govern de la Generalitat, és superar els 1.442 interins cessats, del personal administratiu i tècnic, durant tot l’any 2011.

Des de CCOO hem fet les següents propostes:
1) Eliminació de la mesura de reducció del 15% de jornada i sou per al personal interí pels següents
motius:
·         És una mesura INÚTIL, ja que la reducció del diners serà insignificant envers el pressupost de
la Generalitat i el seu dèficit.
·         És una mesura INEFICAÇ, ja que genera molts problemes de gestió als departaments envers la qualitat del servei públic que cal donar a la ciutadania de Catalunya, durant els dos anys de
duració de la mesura.
·         És una mesura INJUSTA, ja que menysprea la professionalitat i la dedicació del personal interí i
genera greuges comparatius amb el personal funcionari.


·         A més, és una mesura que no garanteix l’estabilitat del personal interí afectat i que, a més, en
cas de cessament veurà reduïda la seva prestació d’atur.
·         Genera un important greuge al personal interí que estigui a poc temps de la jubilació, ja que
aquesta mesura redueix les bases de cotització i per tant la quantia de la pensió de jubilació.
·         Genera la contractació d’empreses de serveis externes per fer la feina que el personal interí no podrà realitzar.

Aquesta proposta de CCOO d’eliminar aquesta mesura de reducció del 15% de sou i jornada, va ser rebutjada per Funció Pública.

2) Eliminació de la jornada de dedicació especial (40 hores /15%)
CCOO i la resta de sindicats, de forma unànime, vam demanar per enèsima vegada la desaparició
d’aquesta jornada de dedicació especial en aquest moments de retallades i la desaparició de l’11% addicional.

Funció Pública va rebutjar la nostra proposta.

3) Mesures de reordenació i instruments de racionalització del personal.

CCOO va demanar participar en la diagnosi que faci cada departament i també participar en la proposta de mesures per reordenar la Funció Pública a Catalunya.

Funció Pública va rebutjar la nostra proposta i l’únic que admet és la creació d’una comissió del Pla d’Ocupació per fer un seguiment de les mesures a posteriori.


DES DE CCOO REBUTJEM AQUEST PLA D’OCUPACIÓ PER:
·        INÚTIL
·        INEFICAÇ
·        INJUST