31 d’agost de 2012

L'educació pública de Catalunya, al límit!

L’EDUCACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA, AL LÍMITQUIN ÉS EL CONTEXT?

El Govern de Catalunya està afrontant la gravíssima situació econòmica del país imposant una perversa i inútil espiral d’austeritat que té com a objectiu el desmantellament de l’estat del benestar.

Aprofitant que la dramàtica situació de l’atur fa que l'opinió pública sigui favorable a qualsevol mesura teòricament orientada a la recuperació econòmica, i enfortits pel que consideren un “plus de legitimitat” per les majories obtingudes a les eleccions, utilitzen el poder polític per destruir i privatitzar els serveis públics que són la riquesa dels que no som rics, els que asseguren la dignitat de les nostres vides.


L’educació pública està rebent el pitjor cop de la seva història. El nivell de recursos destinats al seu sosteniment no ha parat de baixar, les condicions en què s’ha de treballar als centres són cada cop més difícils i els drets laborals i socials del professorat estan patint la precarització més brutal que es pugui recordar. Tot plegat ha situat l’educació pública en uns nivells anteriors a la dècada dels 80, dinamitant, en qüestió de mesos, més de de 30 anys de lluita per un ensenyament públic de qualitat a Catalunya.

Malgrat tot, s’atreveixen a dir que tot el que ens estant traient no afectarà a la qualitat educativa dels nostres fills i filles, que es reduirà el fracàs escolar al país, sovint justificant i reduint l’espoli de la nostra escola, cínicament, a una qüestió de manca d’eficiència del professorat (n’hi ha masses i treballen massa poc), totalment falsa, injusta.

Amb la publicació del RDL 14/2012, es confirma clarament que el ministre Wert ha trobat en Catalunya un exemple inestimable per aplicar el mateix “xarop” a tota Espanya, la qual cosa demostra l’afinitat i complicitat política d’ambdós governs, que quan es tracta de retallar drets socials i laborals, pacten i es donen tot el suport mutu que calgui. CCOO presentarà recurs davant els tribunals i el Defensor del Poble per les mesures aprovades per aquest RDL.

QUÈ HA PASSAT AMB LA INVERSIÓ?

El pressupost del Departament d'Ensenyament no ha parat de perdre pes sobre el conjunt dels pressupostos del Govern. Passa de representar el 16,5% l'any 2010 al 13,7% previst el 2012. La retallada acumulada en els 2 últims pressupostos serà del 13,57% que és la retallada més gran que s’ha produït en totes les comunitats autònomes. Malgrat l’evolució global del pressupost de la Generalitat, el pressupost destinat a Educació ha disminuït, i també el seu percentatge sobre el global. El compromís del president Mas a l’inici del seu mandat de preservar l’educació de les retallades és molt lluny de la realitat manifestada en els pressupostos. L’educació no és la seva prioritat.

Any
2010
2011
2012
Variació acumulada
Pressupost Generalitat
32.518.727.500
33.929.400.000
33.530.500.000
+1.011.772.500
+ 3,1%
Pressupost Ensenyament
5.317.611.671
4.834.200.000
4.595.900.000
- 721.711.671
- 13,57%
% Ensenyament sobre el total
16,35 %
14,24 %
13,70 %
- 2,65 %


QUIN ÉS EL RESULTAT FINS AL MOMENT?

·         L’assignació econòmica per despeses de funcionament s’ha reduït fins al punt en què la diferència entre el que se li assigna un centre i el que necessita pot arribar al 50%.
·         S’han reduït el suports educatius de tota mena (auxiliars, vetlladors/es, serveis educatius, aules d’acollida...).
·         Es retira la sisena hora.
·         Es congelen, primer i s’estan retirant, després, els plans de l’entorn.
·         Es retiren les subvencions a AMPAs que permetien mantenir activitat extraescolar de qualitat a preus assequibles.
·         Es redueix en dos anys un 61% el pressupost de la Generalitat destinat a les escoles bressol municipals (la xarxa bàsica a Catalunya).
·         Es redueix aproximadament en un 50% el pressupost destinat a beques (inclou les de menjador i les de llibres i material escolar)
·         Canvia la normativa d’escolarització: es donen “punts” per haver tingut els pares escolaritzats en el centre de demanda, cosa que augmenta la desigualtat dels nouvinguts i la seva segregació; la planificació de l’oferta de places es fa “escoltant” primer l’oferta privada concertada, i completant després des de la pública.
·         Comença el tancament de centres públics (10, sense aplicar el canvi en les ràtios per al 2012-2013) tot i que esperem al menys 15.000 alumnes més per al curs vinent.
·         Es congela la nova oferta de FP i PQPI que havia previst la Llei d’Economia Sostenible i els reials decrets que la desenvolupaven.
·         Augmenten les taxes universitàries i es tanquen titulacions. Disminueixen les beques universitàries.
·         S’han reduït les plantilles i s’han degradat sistemàticament les condicions laborals dels treballadors i les treballadores de l’ensenyament públic.


COM S’HAN DEGRADAT LES CONDICIONS DE TREBALL?      

1. Mesures vigents des del curs 2010/11

a) Primera pèrdua de temps de treball dedicat a les tasques de coordinació

- Els Instituts d’entre 10 i 21 grups perden 6 hores de la bossa.
- Els Instituts d’entre 22 grups o més perden 9 hores de la bossa.
- Els càrrecs específics d’FP perden entre 1 i 2 hores per càrrec.

b) Retallada salarial

Retallada salarial govern PSOE: entre un 5,1% (Primària i PTFP) i al voltant d’un 7% (Secundària).

Això suposa entre 1.472€ i 2.236€ anuals, depenent de l’antiguitat.

2. Mesures vigents des del curs 2011-2012

a) Augment de la jornada lectiva

- La jornada lectiva a primària passa de 23 a 24 hores setmanals de docència, passant de 7 a 6h d’horari fix setmanal d’activitats en el centre.
- La jornada lectiva a secundària passa de 18 a 19 hores, passant de 12 a 11h complementàries de presència al centre (6 d’horari fix i 5 horari no fix)

b) Reduccions majors de 55 anys

El professorat d’entre 55 i 58 anys perd el dret a reduir 2 hores de la seva jornada lectiva
Com afecta això a les plantilles?
 • En una escola d’una línia s’ha perdut 1 mestre.
 • En una escola de 2 línies s’han perdut 2 mestres.
 • En una escola de 3 línies s’ha perdut 2,5 mestres.
 • A tots els centres de secundària, malgrat el creixement del nombre d’alumnes escolaritzats, s’ha perdut mig professor a la plantilla de cada centre.
 • Totes les escoles que continuïn oferint el reforç de sisena hora perden també mestres: escoles d’1 línia perden mig mestre, escoles de 2 línies, 1,5 mestres i escoles de 3 línies, 2 mestres.
 
c) Els nomenaments dels substituts es produiran únicament quan hagin transcorregut 10 dies lectius (fins ara les baixes es cobrien des del 1r dia i la resta d’absències, des del 4rt) des de la situació que dóna origen al nomenament. Aquesta mesura es comença a aplicar a partir del dilluns, 30 d’abril de 2012. Implica que les absències de menys de 15 dies es deixen de cobrir definitivament i s’hauran d’atendre amb recursos propis del centre.

d) Consolidació de la retallada salarial del curs anterior.

e) Cobrament del juliol del professorat interí: A partir del curs 2011/12, per cobrar el mes de juliol caldran 9 mesos de serveis prestats ( i no 6, com fins ara) .

f) Augment de l’IRPF: El Govern PP, el febrer del 2012 augmenta el descompte a la nòmina en concepte d’IRPF entre un 2% i 3%.

g) Cobrament del primer estadi docent: A partir de 2012, per cobrar el primer estadi faran falta 9 anys de serveis prestats (abans, 6). Enguany, més de 16.000 persones que haurien cobrat el seu primer estadi, deixaran de cobrar fins a 1.400€. I durant els 3 propers anys, fins a 4.200€ cadascun dels afectats. Si la sol·licitud de reconeixement d’un estadi qualsevol és posterior a la data d’assoliment, la data de reconeixement de l’estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts el mes següent a la presentació de la sol·licitud. Desapareixen els efectes econòmics retroactius.

h) Es suspèn definitivament la millora econòmica que completava la prestació salarial en situació per incapacitat temporal. A partir del tercer més de baixa, hi haurà una pèrdua retributiva que pot superar els 500 euros mensuals.

i) Pèrdua de salari indirecte: A partir del 2012 desapareix el FAS. El 2011 ja s’havia retallat el 50%. A més, per segon any consecutiu la Generalitat no farà cap aportació al pla de pensions.

j) Les reduccions de jornada per cura de fill tindran una reducció proporcional en les retribucions. No es cobrarà el 100% del salari durant el primer any de reducció com fins ara. Es podrà demanar la reducció fins als 12 anys del menor i es podrà compactar.
3. Mesures que s’aplicaran el curs 2012-2013

a) El professorat de secundària tindrà assignat un horari de 28 hores setmanals d’horari fix, dins de les 30 hores de presència al centre.

b) Augmenta 1h de la jornada lectiva del professorat a partir del curs
La jornada lectiva a primària passa de 24 a 25 hores, i la de secundària passa de 19 a 20.

Com afecta això a les plantilles?

Catalunya tindrà el pròxim curs 15.000 alumnes més que el curs passat i 3007 places menys de professors: la qualitat de l'educació es veu greument compromesa.

A les escoles d’infantil i primària es redueix:
·         mig mestre en centres de primària d’una línia
·         un mestre en centres de 2 línies
·         un mestre i mig en centres de 3 línies

Als Instituts es redueix el següent nombre de professorat::
 • un professor en centres de fins a 25
 • dos professors en centres d’entre 26 i 40
 • tres professors en centres entre 41 i 60
 • quatre professors en centres de més de 60

L’impacte global només amb la mesura de l’increment de l'horari lectiu és veu en aquest quadre:

Tipologia de centre
Nombre
centres
2011-12
Pèrdua per centre
Pèrdua
Professorat
2012-13
TOTALS
Pèrdues
Primària fins 18 mestres
900
0,5
450


1.399,50 mestres
Primària entre 19 i 35 mestres
849
1
849
Primària més de 35 mestres
67
1,5
100,5

Secundària fins 25 professors
104
1
1041.608  professors
Secundària entre 26 i 40 professors
135
2
270
Secundària entre 41 i 60 professors
226
3
678
Secundària més de 60 professors
139
4
556
TOTAL: 3.007,50Aquest any la plantilla de mestres de primària, de 34.877, veuran augmentada la seva jornada lectiva en una hora, originant l'"estalvi" de 1399 mestres que haurien d'haver contractat per atendre els nous alumnes i, a secundària, els 28.367 professors passaran de 19 a 20 hores lectives, el que provocarà la no contractació de 1608 places docents.c) Increment de les ràtios a tots els nivells educatius.
L’increment de ràtios s’aplicarà en funció de determinats criteris que encara s’han de regular i afectarà al primer curs de l’etapa educativa en qüestió. Aquestes dades encara poden empitjorar, doncs el RDL Wert permet arribar a 30 a infantil i primària i a 36 a l’ESO i a la formació professional.

 • A Infantil i primària: de 25 fins a 30 alumnes
 • A l'ESO: de 30 fins a  36 alumnes
 • Al Batxillerat: de 35 fins a  42 alumnes
 • A la Formació Professional: de 30 fins a 36 Alumnes

d) No implantació dels cicles formatius de GM i GS
La implantació de cicles formatius de GM i GS prevista per al curs escolar 2010-2013 s’ajorna al 2014-2015. Es deixen d’implantar els cicles en què augmenta la càrrega lectiva, amb la pèrdua d’ocupació conseqüent.

e) Desapareixen totes les optatives de l’ESO en què no hi hagi un mínim de 10 alumnes per cursar-les.

f) Es manté la proposta que la plantilla total de docents (inclosos els itinerants) de cada ZER es calcularà en funció del nombre total d’alumnes escolaritzats en totes les escoles que formen part del ZER.

g) Nova retallada salarial: El Govern CiU retalla el 3% del salari anual, aplicada a la paga del mes de juny del 2012. El president Mas anuncia una nova retallada del 2% addicional a aplicar a la paga de desembre del 2012. Aquesta retallada suposa entre 1.367€ i 2.010€ a primària i entre 1.541€ i 2.232€ a secundària, depenent de l’antiguitat. La pèrdua del poder adquisitiu del professorat a aquestes alçades ja és de més del 20%.

h) Congelació salarial del funcionariat.

i) Es redueix en un 90% la partida destinada a formació contínua del professorat a 8 euros per docent a l’any.

j) No procedeix la concessió ni la pròrroga per al curs 2012-2013 de les reduccions de jornada per a funcionaris a qui faltin menys de cinc anys per complir l'edat de jubilació forçosa (65 anys), ni a aquells que la precisin en processos de recuperació per raó de malaltia.
 

4. Mesures que s’aplicaran el curs 2013/14

a) Augment de les hores de docència directa per la pèrdua d’hores de coordinació
ccoo contra retallades contra resignació lluitaMenys reduccions lectives dels òrgans unipersonals de coordinació d’educació infantil, primària i secundària

 • Els centres d’una línia passen de poder-se reduir 10h lectives per a tasques de coordinació a no poder-ne reduir cap. Les 10 h s’hauran de fer dins els temps de treball complementari.

 • Els centres de dues i de tres línies passen de poder-se reduir 15h lectives per a tasques de coordinació a reduir-ne només 5. Les altres 10 h s’hauran de fer dins els temps de treball complementari.

Les mesures anteriors impliquen que totes les escoles, tinguin les línies que tinguin, perdran ½ mestre. • La reducció específica prevista per als càrrecs de la formació professional en tots els centres que tinguessin oferta d’FP desapareix i totes les tasques de coordinació del centre (les que siguin d’FP i les que no) hauran de sortir de la mateixa bossa: depenent del nombre de grups, si el centre és només d’FP, o depenent del nombre de famílies professionals i grups si el centre té FP, ESO i Batxillerat. (en parèntesi i negreta, les previstes abans de la retallada). La direcció determinarà la dedicació d’hores lectives i/o complementàries dels òrgans unipersonals de coordinació per a les tasques pròpies de cada càrrec.

 • El responsable TAC, tindrà una dedicació setmanal variable en funció del nombre d’unitats del centre (fins a 5 hores setmanals de dedicació lectiva i complementària per a un institut de més de 16 grups d’ESO i batxillerat, i fins a 3 hores setmanals de dedicació lectiva i complementària per a les escoles de dues línies).
  
A
B
Centres de secundària sense FP (ESO + BATX) o centres que només són d’FP (també d’aplicació a les EAS i Disseny)
Centres que combinen ESO + BATX + FP a la previsió del quadre A, s’ha de sumar
Nombre de grups
Hores lectives
Hores complementàries
Nombre de famílies professionals
Hores lectives de reducció
Fins a 5
5 (6)
1
Fins a 35 grups
Més 35 grups
6-9
12 (15)
3
1
3
3
10-15
27 (32)
11
2
5
5
16-21
32 (38)
12
3
7
8
22-27
41 (48)
16
4
9
12
28 o més
46 (54)
17
5
12
15

6
14
17
7
16
19
8 o més
18
22b) Es deixarà d’assignar hores de suport d’atenció directa a l’alumnat d’ESO i es revisarà l’actual càlcul d’hores lectives de Matèries optatives d’ESO i desdoblaments.

c) S’augmentarà de 5 a 7 el nombre d’alumnes que donen dret a una hora lectiva setmanal de reducció per a la tutoria de formació en centres de treball (FCT). No totes les hores de reducció podran ser lectives: dues hores hauran de ser complementàries.

Com afectarà això a les plantilles?Coordinacions escoles

430
Coordinacions secundària
190
Modificació suport ESO
570
Modificació criteris per ZER
25
Total
1.215
TOTAL: 1.275  ( 455 mestres i 820 professors/es) de més que s’estalviaran
D’ON HA SORTIT TOT EL QUE ENS RETALLEN?

Gràcies a la confiança i la força de la nostra afiliació, a la representació que ens ha donat el professorat a les eleccions sindicals i a l’esforç mobilitzador de molts companys i companyes, el nostre sindicat ha aconseguit acordar les millores més importants de què hem gaudit fins ara els ensenyants. No han estat gratis. Un grandíssim esforç col·lectiu malmès, menystingut i pràcticament destruït per les agressions als nostres drets laborals i socials que ens imposen els governants.

Els ajuts en concepte de Fons d’Acció Social
Acord Mesa sectorial ,1989 (CCOO, USTEC, UGT, CSIF)

Les ajudes per sortides i colònies
L’acord de l’escola pública rural
Acord Mesa sectorial, 1997 (CCOO, USTEC, UGT, CSIF)
Tutories d’FCT i càrrecs específics d’FP
Acord Mesa sectorial, 1999 (CCOO, USTEC, UGT, CSIF)
Cobertura de les baixes des del primer dia
Acord Mesa sectorial, 2001 (CCOO, UGT, CSIF)
Les aportacions al Pla de pensions
Acord Mesa Funció Pública (2005)
El cobrament del 100% de les pagues extres
Acord Generals de la Mesa de la Funció Pública (2002 i 2006)
Les hores setmanals de reducció per òrgans de coordinació


Acord Mesa sectorial, 2005 (CCOO)


Les llicències retribuïdes per estudi
Jornada lectiva de 18 hores (secundària)
Jornada lectiva de 23h (primària)
Reducció jornada majors de 55 anys
La possibilitat de cobrar el mes de juliol amb 6 mesos de serveis prestats pels interins i/o substituts (ara han de ser nou)
Poder cobrar el primer estadi amb 6 anys de serveis prestats
Indemnització per jubilació LOGSE
L’acord d’estabilitat dels interins
Desdoblaments per a la secundària
Acord Mesa sectorial, 1995 (CCOO, CSIF) (millorat en l’acord de 2005)
Les 2.000 places d’oferta pública d’ocupació previstes pel 2011 del cos de secundària
Acord sobre oferta de funció pública del 2007 (CCOO, USTEC, ASPEPC, UGT)

QUINA SERÀ LA NOSTRA REACCIÓ?

Des de CCOO hem denunciat aquestes polítiques i promovem la mobilització social per aturar-les i canviar-les per polítiques sostenibles, socialment i econòmica, que comportin més èxit escolar i social per a la infància i el jovent de Catalunya.
Portem més de dos anys de lluita oberta i sostinguda contra les agressions a l’educació pública i a tots els seus treballadors/es. I ara, amb més força que mai, hem d’aturar l’increment de ràtios, la no contractació de més de 3000 companys i companyes de primària i secundària, la no substitució fins els 10 dies d'incapacitat temporal I LES RETALLADES ECONÒMIQUES ACUMULADES.
CCOO segueix cridant a la mobilització de tota la comunitat educativa i, en el marc de l’acció sindical unitària, fem una crida al professorat a participar activa i massivament a:
 • Dia 12 de maig: MANIFESTACIÓ social contra les retallades: bloc educatiu, dins de les mobilitzacions del #15M.
 • Punt de trobada: Rambla de Catalunya/Ronda Universitat (17:30) • EL 22 DE MAIG DE 2012: VAGA A L'ENSENYAMENT A TOT L'ESTAT, DE TOTS ELS SECTORS i NIVELLS EDUCATIUS

Federacions de Pares i mares ( CEAPA, FAPAC i FAPAES) recolzen la vaga del 22 de maig !
Totes les organitzacions i sindicats d'estudiants també convoquen vaga !

PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA CAP RETALLADA!


El 22 de maig no és el final de res, és el principi i punt d'inflexió contra el desmantellament de l'educació pública al nostre país.

  
 Tema relacionat: