31 d’agost de 2012

L'educació pública de Catalunya, al límit!

L’EDUCACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA, AL LÍMITQUIN ÉS EL CONTEXT?

El Govern de Catalunya està afrontant la gravíssima situació econòmica del país imposant una perversa i inútil espiral d’austeritat que té com a objectiu el desmantellament de l’estat del benestar.

Aprofitant que la dramàtica situació de l’atur fa que l'opinió pública sigui favorable a qualsevol mesura teòricament orientada a la recuperació econòmica, i enfortits pel que consideren un “plus de legitimitat” per les majories obtingudes a les eleccions, utilitzen el poder polític per destruir i privatitzar els serveis públics que són la riquesa dels que no som rics, els que asseguren la dignitat de les nostres vides.

Informació sobre el no pagament paga extra. Model reclamació paga extra

ota sobre el NO pagament de paga extra a interins/es a la nòmina d'agost

Els anys anteriors a la nòmina del mes d'agost cobraveu la part proporcional de la paga extraordinària de nadal ( conceptes 003 (paga extra) i concepte 085 complement addicional específic que correspon al període 1 de juny a 31 agost ( la meitat de la paga aproximadament ( ja que són 92 dies dels 183 dies del semestre 1 de juny a 31 desembre)

DONAT QUE EL GOVERN HA ELIMINAT EN LA SEVA TOTALITAT LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE NO US HAN PAGAT LA PART PROPORCIONAL CORRESPONENT! 

 
Com el decret del govern
(RDL 20/2012
) és va publicar el 14 de juliol (amb efectes des de 15 de juliol) el que es pot fer és reclamar el pagament de la paga extra del periode 1 de juny a 15 de juliol fent servir el model  ha elaborat CCOO

Presenteu la reclamació al vostre Servei Territorial o Oficina Gestora del
Departament i us quedeu una còpia amb el segell d'entradaModel (PDF) (+) 


TEXT PER FER LA RECLAMACIÓ:
AL DIRECTOR GENERAL DE PROFESSORAT I PERSONAL DE CENTRES PÚBLICS

D./D.ª _______________________________________________________________________________,
amb DNI ___________funcionari/a interi/na de el cos de ____
________________________________, amb destinació a _______________________, de _____________________________________

EXPOSA

PRIMER.- Que a l'article 3 del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, publicat en el “BOE” del 14-07-2012 i que ha entrat en vigor l'endemà, el Govern ha disposat reduir les retribucions del funcionari que subscriu en el present any 2012 en les quanties que en el mateix precepte s'especifiquen.

SEGON.- Que, entre les citades mesures, es troba l'eliminació de la paga extraordinària de Nadal.
Així les coses, es posa en coneixement de l'autoritat administrativa responsable de la gestió de nòmines que va a fer efectius els descomptes, que com vulgui que les pagues extraordinàries es reporten el dia 1 dels mesos de juny i desembre amb referència a la situació i drets del funcionari en aquestes dates (article 33 Llei 33/1987, de 23 de desembre), i que, per tant, el període per a la meritació de la paga extraordinària de nadal es computa des de l'1 de juny fins al 30 de novembre de l'any natural corresponent, tenint en compte que el Reial decret a dalt citat va entrar en vigor el dia 15 de juliol de 2012 i donat el seu caràcter no retroactiu, per al càlcul de la quantitat a descomptar no es pot computar, en cap cas, el període de temps que ja havia transcorregut a l'entrada en vigor del RD-Llei 20/2012, és a dir, el període que va des de l'1 de juny al 15 de juliol de 2012. De no excloure el citat període de l'eliminació de la paga extraordinària de nadal de 2012, s'estaria donant una caràcter retroactiu a la reducció salarial establerta en el RD-Llei 20/2012, que seria manifestament il•legal i objecte del corresponent recurs administratiu.

TERCER: Que a 31 d’agost de 2012 ha finalitzat el meu nomenament corresponent al curs 2011-2012 i no he cobrat la part corresponent a la paga extra del període 1 de juny a 15 de juliol de 2012

Per l'anteriorment exposat, i en virtut d'això, el funcionari que subscriu

SOL•LICITA:

Que se m’aboni la part proporcional de la paga extra corresponent al període comprès entre l'1 de juny i el 15 de juliol de 2012, doncs en cas contrari, se li estaria donant al RD-Llei 20/2012 un caràcter retroactiu en la seva aplicació que no està disposat al Reial Decret-Llei.

__________________________, a ______ de ______________________ de 2012

Model (PDF) (+) 

29 d’agost de 2012

28 d’agost de 2012

27 d’agost de 2012

1 d’agost de 2012

On som?


Mostra Seus de CCOO Educació en un mapa més gran 

  Adreces 

BARCELONA: 
Via Laietana 16, 4t; 08003 Barcelona Metro Jaume I

MAPA de localització 

Tel. 934 812 842; Fax 932 684 272 educacio@ccoo.cat 


BADALONA: 
Font i Escolà, 6-8; 08912 Badalona 
Mapa de localització 

Tel. 933 974 141 educacio@ccoo.cat BERGA: 
Pl. Viladomat, 24, baixos; 08600 Berga 
Mapa de localització 

Tel. 938 212 655 educacio@ccoo.cat CORNELLA: 
Ctra. d'Esplugues, 68; 08940 Cornellà 
Mapa de localització 

Tel. 933 779 292 educacio@ccoo.cat
GIRONA: 
Miquel Blay, 1, 6è; 17001 Girona 
Mapa de localització

Tel. 972 483 325 educacio@ccoo.cat GRANOLLERS: 
Pius XII, 5 i 6; 08400 Granollers 
Mapa de localització 

(Tel. 938 601 940) educacio@ccoo.cat IGUALADA: 
Pg. Cinto Verdaguer, 122, 1r; 08700 Igualada 
Mapa de localització 

Tel. 938 050 494 educacio@ccoo.cat LLEIDA: 
Av. Blondel, 35, 7è; 25002 Lleida 
Mapa de localització 

Tel. 973 263 666 educacio@ccoo.cat MANRESA: 
Pg. Pere III, 60-62 4t; 08240 Manresa 
Mapa de localització 

Tel. 93 873 00 00 educacio@ccoo.cat MOLLET: 
Rambla Balmes, 10, 1r; 08100 Mollet 
Mapa de localització 

Tel. 93 579 13 38 educacio@ccoo.cat MATARÓ: 
Castaños, 120; 08302 Mataró 
Mapa de localització 

Tel. 937 415 340 educacio@ccoo.cat REUS:
Pl. Villarroel, 2; 43204. Reus 
Mapa de localització 

T. 977 75 51 69 educacio@ccoo.cat SABADELL: 
Rambla, 75; 08202 Sabadell 
Mapa de localització 

Tel. 937 257 944 educacio@ccoo.cat TARRAGONA: 
August, 48, 3r; 43003 Tarragona 
Mapa de localització 

Tel. 977 212 774 i 977 243 395 educacio@ccoo.cat  TERRASSA: 
Unió, 29; 08221 Terrassa 
Mapa de localització 

Tel. 937 807 166 educacio@ccoo.cat TORTOSA: 
Ciutadella, 13, 2n; 43500 Tortosa 
Mapa de localització 

Tel. 977 511 282 educacio@ccoo.cat VIC: 
Pl. Lluís Companys, 3, baixos; 08500 Vic 
Mapa de localització 

Tel. 938 861 023 educacio@ccoo.cat 


VILANOVA I LA GELTRÚ: 

Marquès del Duero, 17; 08800 Vilanova i la Geltrú 
Mapa de localització 

Tel. 938 152 517. FAX 938158034 educacio@ccoo.cat VILAFRANCA DEL PENEDÈS: 
Pl. Penedès, s/n; 08720 Vilafranca del Penedès 
Mapa de localització 

Tel. 938 903 982. FAX 938171856. educacio@ccoo.cat  


Federació Estatal d'Ensenyament de CCOO (+)