31 d’agost de 2012

Informació sobre el no pagament paga extra. Model reclamació paga extra

ota sobre el NO pagament de paga extra a interins/es a la nòmina d'agost

Els anys anteriors a la nòmina del mes d'agost cobraveu la part proporcional de la paga extraordinària de nadal ( conceptes 003 (paga extra) i concepte 085 complement addicional específic que correspon al període 1 de juny a 31 agost ( la meitat de la paga aproximadament ( ja que són 92 dies dels 183 dies del semestre 1 de juny a 31 desembre)

DONAT QUE EL GOVERN HA ELIMINAT EN LA SEVA TOTALITAT LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE NO US HAN PAGAT LA PART PROPORCIONAL CORRESPONENT! 

 
Com el decret del govern
(RDL 20/2012
) és va publicar el 14 de juliol (amb efectes des de 15 de juliol) el que es pot fer és reclamar el pagament de la paga extra del periode 1 de juny a 15 de juliol fent servir el model  ha elaborat CCOO

Presenteu la reclamació al vostre Servei Territorial o Oficina Gestora del
Departament i us quedeu una còpia amb el segell d'entradaModel (PDF) (+) 


TEXT PER FER LA RECLAMACIÓ:
AL DIRECTOR GENERAL DE PROFESSORAT I PERSONAL DE CENTRES PÚBLICS

D./D.ª _______________________________________________________________________________,
amb DNI ___________funcionari/a interi/na de el cos de ____
________________________________, amb destinació a _______________________, de _____________________________________

EXPOSA

PRIMER.- Que a l'article 3 del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, publicat en el “BOE” del 14-07-2012 i que ha entrat en vigor l'endemà, el Govern ha disposat reduir les retribucions del funcionari que subscriu en el present any 2012 en les quanties que en el mateix precepte s'especifiquen.

SEGON.- Que, entre les citades mesures, es troba l'eliminació de la paga extraordinària de Nadal.
Així les coses, es posa en coneixement de l'autoritat administrativa responsable de la gestió de nòmines que va a fer efectius els descomptes, que com vulgui que les pagues extraordinàries es reporten el dia 1 dels mesos de juny i desembre amb referència a la situació i drets del funcionari en aquestes dates (article 33 Llei 33/1987, de 23 de desembre), i que, per tant, el període per a la meritació de la paga extraordinària de nadal es computa des de l'1 de juny fins al 30 de novembre de l'any natural corresponent, tenint en compte que el Reial decret a dalt citat va entrar en vigor el dia 15 de juliol de 2012 i donat el seu caràcter no retroactiu, per al càlcul de la quantitat a descomptar no es pot computar, en cap cas, el període de temps que ja havia transcorregut a l'entrada en vigor del RD-Llei 20/2012, és a dir, el període que va des de l'1 de juny al 15 de juliol de 2012. De no excloure el citat període de l'eliminació de la paga extraordinària de nadal de 2012, s'estaria donant una caràcter retroactiu a la reducció salarial establerta en el RD-Llei 20/2012, que seria manifestament il•legal i objecte del corresponent recurs administratiu.

TERCER: Que a 31 d’agost de 2012 ha finalitzat el meu nomenament corresponent al curs 2011-2012 i no he cobrat la part corresponent a la paga extra del període 1 de juny a 15 de juliol de 2012

Per l'anteriorment exposat, i en virtut d'això, el funcionari que subscriu

SOL•LICITA:

Que se m’aboni la part proporcional de la paga extra corresponent al període comprès entre l'1 de juny i el 15 de juliol de 2012, doncs en cas contrari, se li estaria donant al RD-Llei 20/2012 un caràcter retroactiu en la seva aplicació que no està disposat al Reial Decret-Llei.

__________________________, a ______ de ______________________ de 2012

Model (PDF) (+)