3 de setembre de 2012

El DOGC, BOE... d'avui

  1. ORDRE ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari. DOGC núm. 6205 (03/09/2012)
  2. RESOLUCIÓ ENS/1688/2012, de 10 d'agost, per la qual es fa pública la relació de l'alumnat premiat en la convocatòria de concessió dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2011-2012. DOGC núm. 6205 (03/09/2012)
  3. RESOLUCIÓ ENS/1689/2012, de 23 d'agost, per la qual es resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius per al curs 2012-2013. DOGC núm. 6205 (03/09/2012)
  4. RESOLUCIÓ ENS/1694/2012, de 30 de juliol, per la qual s'aprova i es fa pública la relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre d'educació infantil i d'educació primària, i del màster de professorat d'educació secundària i batxillerat, formació professional i d'ensenyaments de règim especial, corresponent a la convocatòria de l'any 2012. DOGC núm. 6205 (03/09/2012)
  5. RESOLUCIÓ ENS/1691/2012, de 9 d'agost, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d'Ensenyament (convocatòria de provisió núm. EN/026/12). DOGC núm. 6205 (03/09/2012)
  6. S'autoritzen cicles de formació professional inicial. DOGC núm. 6205 (03/09/2012)