6 de setembre de 2012

Indicacions sobre l'ús de la carmanyola als centres educatius de secundària - 20/07/2012


El Departament d’Ensenyament, per tal d’obrir noves vies per facilitar a les famílies que els alumnes puguin dinar en el propi centre educatiu, i en la línia del que es demana des de diferents sectors de la comunitat escolar, en especial de les famílies, publica les següents orientacions sobre l’ús de la carmanyola en els centres educatius de secundària:
Per implantar l’ús de carmanyoles, els centres han de tenir en compte els punts següents:
1. El director del centre públic, amb l’acord del consell escolar del centre pot autoritzar la implantació de l’ús de carmanyoles al centre. Prèviament, s’ha d’aprovar el pla d’ús, que ha d’incloure com a mínim el disseny del circuit que seguirà la carmanyola des que arriba al centre fins que en surt, el sistema de vigilància, el sistema de neteja dels espais on es presta el servei, el manteniment dels mitjans de refrigeració i escalfament i el sistema de finançament del servei.
2. El director del centre públic no és responsable de l'estat dels aliments que cada alumne porti. La responsabilitat és de la família.
3. Per garantir el manteniment dels aliments s’hauran de proveir els mitjans de refrigeració (nevera) i escalfament (microones) adequats, d’ús exclusiu per al servei de carmanyola. Aquests mitjans, tal com ja succeeix amb els altres mitjans de refrigeració o d’escalfament d’aliments de què disposa el centre resten subjectes a les inspeccions que periòdicament es duen a terme per l’autoritat sanitària competent. Així mateix, caldrà assumir-ne el manteniment i neteja periòdiques.
4. L’establiment de l’ús de carmanyoles no implicarà un augment de la dotació de despeses de funcionament o d’inversió per al centre.
5. Els alumnes podran fer ús de la carmanyola en les instal·lacions destinades al menjador escolar o bé en altres que s’habilitin per a aquest ús en concret. En qualsevol cas els alumnes hauran d’estar assistits i vigilats.
6. En el cas excepcional que l'ús de la carmanyola s’autoritzi en un centre de primària, caldrà decidir a partir de quina edat s’autoritza.