17 d’octubre de 2012

El DOGC, BOE... d'avui

  1. DECRET 123/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'emergències sanitàries. DOGC núm. 6234 (17/10/2012)
  2. DECRET 124/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia. DOGC núm. 6234 (17/10/2012)
  3. DECRET 125/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lacions elèctriques i automàtiques. DOGC núm. 6234 (17/10/2012)
  4. ORDRE ENS/307/2012, de 3 d'octubre, per la qual es creen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu. DOGC núm. 6234 (17/10/2012)
  5. RESOLUCIÓ ENS/2084/2012, de 4 d'octubre, per la qual es manté el finançament addicional establert a la Resolució ENS/2899/2011, de 7 de desembre, durant el període de gener a agost de 2012. DOGC núm. 6234 (17/10/2012)
  6. RESOLUCIÓ ENS/2088/2012, de 3 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució EDU/2244/2010, de 30 de juny, per la qual s'estableix, amb caràcter experimental, la modalitat semipresencial en el nivell avançat d'anglès dels ensenyaments d'idiomes. DOGC núm. 6234 (17/10/2012)
  7. CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució GRI/1106/2012, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del personal funcionari dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6147, pàg. 30041, de 12.6.2012). DOGC núm. 6234 (17/10/2012)