18 d’octubre de 2012

Ensenyament públic: Permisos del personal docent (Curs 2012/2013)

NOVETAT:


ANTERIOR:


 Els permisos es concedeixen per les causes següents (2012/2013):

Permis
Qui ho concedeix?
a) El progenitor que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de cinc dies laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de naixement o a l’arribada del menor adoptat o acollit a la llar familiar, en el cas d’adopció o acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia a deu dies si es tracta de dos fills i, a quinze dies, si en són tres o més.
Director/a del centre

b) Per trasllat de domicili sense canvi de localitat, un dia; amb canvi, fins a quatre dies.
Director/a del centre

Cal sol·licitar-lo prèviament

c) Per assistir a exàmens finals en centres oficials, un dia, i per a altres proves definitives d’avaluació, alliberadores de matèria, en els centres esmentats, el temps indispensable per fer-les.
Director/a del centre

Cal sol·licitar-lo prèviament


d) Per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal (la causa ha de justificar-se per escrit i el temps de permís ha de ser l’indispensable per al compliment del deure).
Director/a del centre.

Cal sol·licitar-lo prèviament.

Veure nota a peu de pàgina

e) Per raó de matrimoni d’un familiar fins al segon grau d’afinitat o consanguinitat, un dia. Aquest permís és ampliable a dos dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.
Director/a del centre

Cal sol·licitar-lo prèviament

f) Per a exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, durant el temps necessari per dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho dins la jornada laboral. Les parelles que opten per l’adopció o l’acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a absentar-se del lloc de treball per dur a terme els tràmits administratius fets a Catalunya que requereixi l’administració competent, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s’han de fer dins la jornada laboral.
Director/a del centre

Cal sol·licitar-lo prèviament

g) Per assistir a activitats de formació del Departament d’Ensenyament, si així ho disposa la direcció dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, l’òrgan competent del Consorci d’Educació. Això inclou la possibilitat d’assistència a jornades de formació durant un matí, dins l’horari lectiu.
Director/a del centre

Cal sol·licitar-lo prèviament

h) Els funcionaris amb fills amb discapacitat poden gaudir conjuntament d’un permís retribuït per assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques amb el centre d’educació especial o d’atenció precoç on rebi tractament el fill, o bé per acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari. Així mateix, el funcionari pot gaudir de dues hores de flexibilitat horària diària que li permeti conciliar els horaris del centre d’educació especial, o altres centres on el fill amb discapacitat rebi atenció, amb els horaris del propi lloc de treball, tenint en compte la situació del domicili familiar i el marc horari del centre.
Director/a del centre

Cal sol·licitar-lo prèviament

i) Per la mort, l’accident, la malaltia greu o l’hospitalització d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, dos dies laborables si l’esdeveniment es produeix al mateix municipi i, fins a quatre dies, si és en un municipi diferent del municipi del lloc de treball. Excepcionalment, i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies laborables.
Director/a del centrej) Per matrimoni, o per inici de convivència, en el cas de les unions estables de parella, quinze dies naturals consecutius. Els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d’un any a comptar de la data del casament o de l’inici de la convivència.
SSTT o Consorci


k) Per maternitat, adopció o acolliment, setze setmanes ininterrompudes, que són ampliables, en els casos de part, acolliment o adopció múltiple, a dues setmanes més per cada fill a partir del segon i de les quals en pot gaudir qualsevol dels dos progenitors. El permís per adopció o acolliment s’ampliarà en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit. Si es tracta d’una adopció internacional, el permís pot començar fins a sis setmanes abans.
SSTT o Consorci
l) Els funcionaris amb un fill de menys de nou mesos tenen dret a un permís per lactància d’una hora diària d’absència del treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts, d’acord amb el que estableix l’article 14 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d’una hora. El període del permís s’inicia un cop finit el permís per maternitat i té una durada màxima de vint setmanes. A petició de la persona interessada, les hores del permís de lactància es poden compactar per gaudir-ne en jornades senceres de treball, de setze dies consecutius, sempre que es gaudeixin a continuació del permís de maternitat i tenint en compte les necessitats del servei.
SSTT o Consorci
m) El progenitor o progenitora, sens perjudici del dret al permís per maternitat, té dret a un permís de paternitat de quatre setmanes consecutives des del finiment del permís per naixement del fill, des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, i fins que finalitza el permís per maternitat, o també immediatament després del finiment d’aquest permís. El progenitor d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat.
SSTT o Consorci
n) En el cas de naixement d’un fill prematur o que hagi de ser hospitalitzat a continuació del part, s’atorga un permís equivalent al temps d’hospitalització fins a un màxim de tretze setmanes. Aquest permís s’inicia a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, a l’adopció o a l’acolliment. Si el període del permís de maternitat, de paternitat o d’atenció de fills prematurs coincideix totalment o parcialment amb el període de vacances, la persona afectada gaudeix de les vacances un cop finit el permís. El còmput de les vacances s’inicia l’endemà de la data de finiment del permís.
SSTT o Consorci
o) Per atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat per un període mínim de deu dies i màxim de tres mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més, es poden concedir permisos sense retribució. Aquest permís és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del permís.
SSTT o Consorci
p) Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s’hagin d’absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a seva protecció o assistència social.
Director/a del centre

q) Permisos de flexibilitat horària recuperable: els directors dels centres educatius públics poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un màxim de set per a visites o proves mèdiques del cònjuge i dels ascendents i descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. El temps d’absència l’ha de recuperar la persona afectada en el termini d’un mes a partir del dia en què gaudeix del permís. En el cas que aquests permisos hagin de ser periòdics, cal ajustar l’horari setmanal del personal docent que en gaudeixi, tenint en compte les necessitats de la prestació del servei educatiu.
Director/a del centre

r) En els casos d’adopció o acolliment internacional, si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, es té dret a un permís de fins a dos mesos de durada, que es pot gaudir de manera fraccionada, i durant aquest període es perceben exclusivament les retribucions bàsiques.
SSTT o Consorci

Els permisos regulats en els punts a), b), c), d), e), f), g), h), i), p), q) els concedeix el director del centre.

S’han de sol·licitar prèviament en els casos b), c), d), e), f), g).

Si el deure de caràcter personal esmentat en el punt d) es pot entendre de força major, sense possibilitat de ser sol·licitat prèviament, el director podrà qualificar-lo com a tal, ateses les raons que, amb posterioritat, es presentin per escrit. En aquest cas, correspon al director del centre apreciar el caràcter justificat de l’absència, atenent la singularitat o reiteració de la situació produïda i les altres circumstàncies que consideri oportú de tenir en compte.

La resta de permisos (j, k, l, m, n, o, r) els concedeix el director territorial o, a la ciutat de Barcelona, l’òrgan competent del Consorci d’Educació.