23 d’octubre de 2012

Personal Laboral: Educadors/es d'Educació Especial. El Comitè Intercentres presenta conflcite col·lectiu al respecte de la modificació horària d'aquest curs.

Comitè intercentres del personal laboral del Departament d’Ensenyament


Companyes i companys,

El present curs ha començat amb una nova agressió, per part del Departament d’Ensenyament, als drets laborals del personal educador d’educació especial.

Aquesta vegada han modificat de forma unilateral l’horari d’atenció a l’alumnat, passant de les 25 hores lectives a 30 i de les 33 h. de permanència al centre a 35 h.

El Departament pretenia negociar amb el Comitè Intercentres aquesta modificació al igual que les funcions, al qual ens vàrem negar rotundament alhora que vam manifestar el nostre desacord i el ferm rebuig a la proposta.

El Departament fonamenta la decisió d’aquests canvis en l’aprofitament dels recursos i en base a unes ràtios, que no han estat negociades ni discutides amb el Comitè Intercentres i que consisteixen en un educador/a per cada dues unitats, les unitats poden ser de 6 o de 4 alumnes depenent de les característiques i el grau d’afectació d’aquests. A més aquestes ràtios han suposat, per aquest curs, un nombre inusual de mobilitats funcionals del personal educador d’educació especial i en alguns casos ha comportat el retorn a la borsa de treball de personal interí.

Des del Comitè vàrem manifestar al Departament que no han tingut en compte, entre d’altres, les càrregues de treball que aquests canvis produeixen ni les conseqüències negatives que de ben segur repercutiran en la salut laboral del col·lectiu. Així mateix els vam recriminar la manca de voluntat negociadora, tal com diu l’art. 41 de l’estatut dels treballadors, que ells mateixos esmenten a l’escrit que us van fer arribar amb urgència durant els primers dies de setembre.

Davant d’aquesta nova agressió als drets laborals, el Comitè Intercentres ha decidit presentar una demanda de CONFLICTE COL.LECTIU, en la que es reclama al Departament la restitució de l’horari que sempre s’ha vingut realitzant alhora que el rescabalament econòmic per danys i perjudicis que aquesta ampliació de l’horari ha suposat per les persones integrants del col·lectiu.

Des del Comitè us volem manifestar que no serà un procés ni ràpid ni fàcil, però que esperem que pugui donar els fruits desitjats per tots i totes, alhora que us anirem mantenint informats/des de l’evolució del procés.

Davant d’aquesta agressió i de les altres que ja venim patint, us encoratgem fermament a participar en totes les mobilitzacions convocades en contra de les retallades laborals i de pèrdua de drets i del brutal desballestament social que comporten.

CCOO    UGT    USTEC    JUNTS    AMRC

Barcelona,10 d’octubre de 2012