24 de gener de 2013

CCOO plataforma conveni escola concertada


NEGOCIACIÓ DEL X CONVENI DE L’ENSENYAMENT REGLAT CONCERTAT DE CATALUNYA.

Des de CCOO volem trobar una sortida negociada i consensuada amb la resta de sindicats als conflictes generats al nostre sector. Per tal d’ intentar assolir una postura comuna, el proper dilluns dia 28 de gener presentarem aquesta proposta inicial a la reunió que mantindrem conjuntament.

CONCEPTE

PROPOSTA CCOO
PROPOSTA PATRONAL

Taules salarials docents

Taules PAS i 1er cicle educació integrada


Els salaris del personal restaran establerts a les taules salarials negociades a l´àmbit del conveni.


2010: 0% / 2011: 0% / 2012: 3% / 2013: 3% / 2014: 3%

Vinculació de les taules salarials als mòduls publicats a la Llei de Pressupostos de la Generalitat (siguin els que siguin).
2010: 0% / 2011: 0% / 2012: 2% / 2013: 3% / 2014: 2%
Premi de fidelitat
Mantenir el text actual del conveni afegint el següent redactat:
“En cas que l'empresa acrediti pèrdues econòmiques o bé problemes de liquiditat  a la representació legal dels treballadors o en el seu defecte a la Comissió Paritària del conveni, es podran establir de mutu acord amb el treballador  terminis per al seu abonament amb un màxim de 18 mesos.”
No aplicar temporalment el contingut de l’article 71 del present conveni durant la seva vigència o bé fins a que les parts signants pactin un redactat que substitueixi l’actual, per al personal docent

TIC
Les hores destinades a l’atenció de l’alumnat i les activitats requerides mitjançant les noves tecnologies tindran la consideració de lectives encara que no siguin presencials, amb un còmput màxim setmanal de dues hores lectives.
No ho contempla.
Temps d’esbarjo
Al 2n cicle d’Educació Infantil i a l’Educació Primària, el temps d’esbarjo es considerarà hora lectiva mentre sigui considerat activitat curricular en els plans oficials d’estudi de les etapes referides
Al 2n cicle d’Educació Infantil i a l’Educació Primària, el temps d’esbarjo es considerarà hora lectiva sempre que es compleixin de manera simultània els següents condicionants: a) per als docents que facin vigilància efectiva dels alumnes en el temps d’esbarjo; b) mentre que el temps d’esbarjo sigui considerat activitat curricular en els plans oficials d’estudi de les etapes referides i c) pel temps efectivament destinat a aquesta activitat (generalment ½ hora diària).

Permisos retribuïts
Incloure les següents situacions:
Quinze dies en cas d’ inici de vida en comú.
Assistència personal al metge.
Cada curs escolar es disposarà de dos permisos de fins a 3 hores, per assistir a entrevistes amb el personal docent i/o tècnic del centre on estudia el fill, filla o tutelats quan aquests cursin les etapes d'Educació Infantil, EP, ESO, Batxillerats i Cicles Formatius de Grau Mig, amb la justificació posterior d'aquesta entrevista.
Mantenir text actual
Lactància
Possibilitat d’ acumular hores amb jornades senceres amb un mínim de 18 dies a elecció del treballador/a.
Mantenir text actual
Excedències
El descans d'un curs escolar per a aquells treballadors que ho sol·licitin, després de quatre anys (en comptes de 8) d'exercici actiu en el mateix centre. Amb caràcter de forçosa.
Mantenir text actual
Reducció jornada
PAS: 37,5 hores setmanals (1538 hores anuals)
Tècnic especialista d’ educació infantil: 37.5 hores setmanals (1614 hores anuals)
Mantenir text actual