5 de febrer de 2013

Jubilacions Parcials condicions d'accésCONDICIONS D'ACCÉS A LA JUBILACIÓ PARCIAL


Com queda la jubilació parcial a partir del REIAL DECRET- LLEI 29/2012 de 28 de desembre?

Fruit de l'Acord amb els agents socials havien d'entrar en vigor, a partir de l'1 de gener de 2013, modificacions al respecte de la Jubilació que ara, mitjançant l'habitual fórmula del Reial Decret, el Govern ha decidit modificar.

Què canviava respecte de la Jubilació Parcial?

Ø  Durant la jubilació parcial, empresa i treballador hauran de cotitzar pel corresponent al 100% de la jornada i no només, com es venia fent fins ara, per la jornada realment treballada.
Ø  L'augment en la Base de Cotització: BC, es farà de forma gradual de manera que:
·         Al 2013: la BC serà el 30% de la corresponent a jornada completa.
·         A partir del 2014: s'incrementarà un 5% anual fins a assolir en el 2027, el 100%
Ø  Els anys de cotització a considerar per al càlcul de la Base Reguladora de la pensió passen, de manera progressiva, de 15 a 25 anys.

Com queda fins a 31 de març de 2013?

Ø  Queda en suspens la cotització d'empresa i treballador durant la jubilació parcial del 100% de la BC, que s'incrementava de forma gradual des de 2013 fins a 2027.

Ø  Requisits per acollir-se:
Antiguitat mínima a l'empresa
Anys de cotització
Reducció Mín/Màx
Edat
Tipus contracte rellevista
Mutualistes (cotitzants abans 1/1/67)
6 anys
30 anys*
25% a 85%
60 a.
Indefinit jornada completa
6 anys
30 anys*
25% a 75%
60a.
Altres contractes
No Mutualistes
6 anys
30 anys*
25% a 85%
61a.
Indefinit jornada completa
6 anys
30 anys*
25% a 75%
61a.
Altres contractes

Continua temporalment l'excepcionalitat en quant a l'edat mínima exigida per acollir-se, per aquells treballador/es afectats per compromisos adoptats en expedients de regulació d'ocupació (ERO) o per l'existència de convenis o acords d'empresa en vigor enregistrats abans del 9 d'agost de 2010. En aquests casos l'edat serà:

Ø  60 anys i 6 mesos si el rellevista es contracta a jornada parcial i de forma temporal.
Ø  60 anys si el rellevista es contracta a temps complet i per temps indefinit.

Aquesta excepcionalitat només es manté fins al 31/3/2013, sempre i quan aquests Acords quedin  registrats  a les oficines Provincials de l'INSS abans del dia 1 de març de 2013.

* En el supòsit de persones amb discapacitat o trastorn mental, el període de cotització exigit serà de 25 anys.


En cas de les escoles concertades, què passa amb la jornada mínima a treballar?

Abans de finalitzar l'any 2012, des de Pagament Delegat s'informa de la modificació en les condicions per acceptar els contractes de jubilació parcial per a l'any 2013, de manera que només acceptarà i finançarà aquelles que suposin una dedicació mínima del 30% sobre la jornada completa (és a dir 9h.). Tot i que amb el nou Reial Decret es dóna la possibilitat que fins 31/3/2013 es pugui acollir a una dedicació del 25%, Pagament Delegat es manté amb el que ja va informar anteriorment, de manera que qui vulgui acollir-se a una reducció major ho haurà de fer fora de pagament delegat.


I en cas de contracte temporal o fix discontinu?

És condició indispensable haver cotitzat ininterrompudament i a jornada completa a la Seguretat  Social com a mínim els 6 últims anys anteriors a la sol·licitud de jubilació parcial. Això afecta als contractes temporals o fixes discontinus, que en aquest cas es veuen exclosos de la jubilació parcial.

Si compleixo amb les condicions exigides QUÈ he de fer per jubilar-me parcialment?

Ø  Arribar a un acord amb el teu empresari sobre el percentatge de reducció i la concreció horària de la nova jornada.
Ø  Sol·licitar davant l’entitat gestora corresponent de la Seguretat Social, la pensió de jubilació parcial amb anterioritat a la data de reducció de jornada (fins a 3 mesos màxim). Aquesta comunicarà en un termini de 10 dies la quantitat de la pensió que et correspon, podent fer al·legacions si no hi estàs conforme.
Ø  L’empresa haurà de formalitzar i enregistrar simultàniament dos contractes, un a temps parcial amb tu  per la nova jornada reduïda i un altre amb el treballador/a rellevista que podrà ser indefinit o de durada determinada (fins que tu accedeixis a la jubilació total) i per temps complet o parcial (sense que pugui ser inferior a la jornada que tu et redueixes).

Quina penalització tinc per accedir a la jubilació parcial?

NO t’aplicaran cap percentatge reductor a la pensió que et correspongui per no arribar a l’edat ordinària d’accés a la jubilació. que t’aplicaran, en canvi, percentatges reductors si no tens 35 anys i 6 mesos de cotització a la Seguretat Social ( un 2% per cada any que et falti fins als 35 anys).

Quan em jubili totalment, cobraré menys que si hagués seguit treballant amb jornada completa?

NO, ja que en accedir a la jubilació total et tornaran a calcular la pensió de jubilació que et correspongui, incrementant les bases de cotització de les teves nòmines reduïdes, fins al 100%. És a dir, que a tots els efectes serà com si haguessis estat treballant i cotitzant amb la jornada completa, sense reducció de cap mena.

  Com variaran tant el meu salari com la meva pensió mentre estigui parcialment jubilat?

Ø      Al teu salari per la jornada parcial se li aplicaran els increments i complements que es pactin en la negociació col·lectiva.
Ø      A la teva pensió de jubilació se li aplicaran els increments i revaloritzacions que es fixin normativament, com a la resta de pensions de jubilació.


Tindré els mateixos avantatges que s’ofereixen als pensionistes encara que tingui un contracte a temps parcial?

SÍ, des del moment en què se’t reconegui la situació de jubilació parcial adquiriràs tots els teus drets (metges, farmacèutics, socials, descomptes en transports, etc.) com a pensionista.