14 de febrer de 2013

Carta d'una professora demanant informació sobre el cost de les avaluacions externes


Benvolguts senyors del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu,

c Pilar Garcia Benlloch, funcioria de carrera amb plaça a l'institut Pere Barnils de Centelles. Treballo amb reducció de 1/2 jornada cobrant el 50%, faig classe de matemàtiques a 4t d'ESO i el curs passat vaig participar voluntàriament com a aplicadora, no correctora, en les primeres proves "externes" d'avaluació diagstica de 4t d'ESO.

Vaig acceptar participar en aquestes proves perquè m'ho va proposar el director del meu institut i jo era l'única professora de matemàtiques amb plaça al centre que feia classe a 4t d'ESO. El meu compromís amb el centre i el fet que la meva participació com a correctora era la que minimitzava l’impacte de la falta d’un professor sobre els alumnes, va fer que acceptés.  La meva participació va suposar una modificació en el meu horari que va requerir hores extres de cangur i hores de menjador dels meus tres fills.  No vaig rebre cap compensació econòmica i tampoc la reclamo.

Al departament de matemàtiques vam decidir, potser equivocadament, repartir fotocòpies als cent alumnes de quart de les proves de mostra que el Departament dEnsenyament havia penjat a internet. Vam dedicar alguna sessió de classe a la seva correcció.  Per tant aquestes proves van tenir un cost en hores de classe i en fotocòpies pel centre, al menys des de l'assignatura de matetiques.  Pel que fa als resultats de matemàtiques, no van aportar res que no sabéssim ja, a grans trets que els apartats on l'alumnat fluixeja s és en geometria i en estadística.

Vull manifestar el meu desacord amb la realització de les proves davaluació diagstica de quart dESO en un moment en què als centres escolars patim fortes retallades en recursos materials i humans.

La informació que proporcionen aquestes proves és nos complementària a la que ja obtenim als centres en el nostre funcionament habitual i suposa un cost afegit que crec que tots hauríem de conèixer.

Per això m’agradaria saber:

-  quin cost global van tenir aquestes proves el curs passat?

-  quin cost global tindran les d’aquest curs?

com es desglossaran el 675000 euros que inicialment s’han
pressupostat?

-  quin organisme o empresa s'encarrega de la seva elaboració?

-  quin organisme o empresa elabora els informes dels resultats?

-  quina és la titularitat dels organismes i empreses que participen en l’elaboracde les proves, inclosa la impress i en el tractament dels resultats?

s'ha demanat l'opinal professorat que van participar en el pros sobre la necessitat de fer aquestes proves en època de restriccions, ara que s'esretallant tant d'altres serveis molt més bàsics, com en material, en cobrir les baixes dels professors malalts, o creant classes entre el professorat...?


Retallar en recursos humans i materials en educació té un impacte directe sobre l’alumnat, en primera instància, i a llarg termini sobre tota la societat.  A qui afectaria el fet que no es fessin les proves diagstiques mentre dura la situació actual de dèficit i retallades?  De moment les proves són només informatives i la seva superació no determina lobtenció del títol de graduat en ESO.

No qüestiono el treball per competències, ja sé que aquesta és la línia que des del Departament dEnsenyament es vol imposar per lluitar contra el fracàs escolar, és trist trobar-te amb ex-alumnes dESO que són incapaços d’omplir un formulari...

Peel debat sobre si treballar només les competències bàsiques és el que hem de fer a l’educació obligatòria no és el que jo vull tractar aquí.  Aquest és un debat s ampli i requereix més reflexió.

Només vull manifestar que, en aquest moment, aquesta despesa en proves és del tot innecessària.

M’agradaria obtenir una resposta a les meves preguntes... 

Moltes gràcies per la seva atenció.


Pilar Garcia Benlloch
Centelles, 13 de febrer de 2013