28 de febrer de 2013

Personal laboral: S’AMPLIEN ELS SUPÒSITS DE BAIXA PER INCAPACITAT TRANSITÒRIA (IT) AMB EL 100% DE LES RETRIBUCIONSS’amplien els supòsits de baixa per incapacitat transitòria (IT) amb el 100% de les retribucions
Excepcions:

Es percebrà el 100% de les retribucions* des del primer dia en els casos següents:

Accidents laborals*
Malalties professionals*
Embaràs* 
Víctimes de violència de gènere*
Hospitalització i/o cirurgia
Tractaments oncològics

En tots aquests casos, per cobrar el 100% s’ha de presentar sol•licitud de millora del complement mitjançant model a ATRI.Finalment l’Administració ha admès part de les propostes que hem reivindicat reiteradament respecte al cobrament del 100% en cas d’IT des de que ens el varen suprimir com a conseqüència de les retallades.
A partir d’ara tenim dret a la percepció del 100% de les retribucions en els supòsits en què la situació d’IT impliqui una intervenció quirúrgica o una hospitalització, encara que aquestes tinguin lloc en un moment posterior a l’inici de la IT, sempre i quan es correspongui a un mateix procés patològic.Les intervencions quirúrgiques que donin lloc a aquest 100% de les retribucions són aquelles que requereixin de repòs domiciliari sempre i quan derivin de tractaments inclosos a la cartera bàsica dels serveis del sistema nacional de salut.Així mateix, hi haurà dret a la percepció del 100% de les retribucions en els supòsits d’IT derivats de processos oncològics.

salut dret ccoo


Aquestes mesures tindran efectes retroactius des del 15 d’octubre de 2012.


Es manté el grup de treball creat per acord de la Mesa General de 20/09/2012, especialment per analitzar la possibilitat d’adoptar altres mesures socials que requereixen d’una especial protecció.

CCOO continuarem lluitant per recuperar el cobrament del 100% de les retribucions des del primer dia de baixa.

Això no és una crisi,

això és una estafa