5 d’abril de 2013

Jubilació parcial a la privada concertada

Signatura urgent jubilació parcial

Abans d'omplir el document repassar els punts 3: Escriure el Conveni d'aplicació en cas de no ser de l'Escola Concertada ja que és el que s'ha escrit en aquest punt i on diu: SR. DIRECTOR PROVINCIAL DE L'INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL DE  ( indicar població) recordar que cal escriure el nom de la localitat al qual pertany escola.

S'ha de registrar al INSS com a màxim fins a 15 d'abril i la data de signatura no pot ser posterior a 22 de març de 2013

Model definitiu consensuat amb les patronals d'Escoles Concertades (+)

Acta de subsanació (+)

Instruccions 3 d'abril per a centres i RLT (+)

Escrit per a les escoles (+)  


ACORD COL·LECTIU D'EMPRESA
D’una part, el Sr/Sra………………………………………………………….., amb D.N.I. …………………actuant en la seva condició de_______________________ en nom i representació de l’empresa ……… sita al carrer ……………………………………… nº ………….. C.P……………
i
D’altre part, els senyors i senyores que a continuació es relacionen, en la seva condició de representants legals dels treballadors de dita empresa i amb el mateix domicili a efectes de notificació,
Nom i Cognoms  DNI_______________; Nom i Cognoms  DNI_______________;
Nom i Cognoms  DNI_________________
Ambdues parts es reconeixen capacitat bastant per assolir aquest ACORD fent constar que la representació legal dels treballadors ostenta la majoria suficient al òrgan de representació unitari dels treballadors per donar caràcter de validesa general a aquest pacte.
I a aquests efectes
DECLAREN:
Previ:-  Que ambdues parts han vingut constatant una inquietud pel manteniment de l’ocupació estable i el manteniment de les plantilles, el seu rejoveniment, i considerant la situació de crisi que està vivint el món de l’ensenyament, el decreixement vegetatiu de la població, etc...així com el desig dels treballadors/es de poder accedir a la situació de jubilació parcial i els treballadors/es amb contracte de treball temporal de poder mantenir el seu lloc de treball mitjançant el contracte de relleu.
Tenint en compte que les parts consideren que la fórmula de la jubilació parcial constitueix un mecanisme adequat per satisfer les expectatives dels treballadors/es que compleixen determinades edats i les dels treballadors/es amb contracte a temps determinat, ja que permetrà la seva continuïtat en el seu lloc de treball, les parts han decidit negociar i consensuar un mecanisme per regular la possibilitat d’accedir a tal situació.
Un altre objectiu a assolir amb aquest Pla és promoure i facilitar el mestratge professional entre generacions, així com l’intercanvi del coneixement i experiències.
L'article 8 i la Disposició final 5a del R. D. Llei 5/2013, de 15 de març, estableixen l'excepcionalitat de mantenir les condicions anteriors a l'entrada en vigor del R. D. Llei d'acords col·lectius d'empresa subscrits fins l'1 d'abril de 2013 facilitant així assolir un acord que permeti obtenir l’objectiu indicat en el punt anterior.
Amb aquesta finalitat, les parts ha arribat, per unanimitat al següent ACORD DE PLA DE JUBILACIÓ PARCIAL

I.- A l'empara d’allò establert a l'apartat 2 c) de la Disposició Final 12ª de la Llei 27/2011 d'1 d'agost sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social  en la redacció donada per l'article 8 del Reial Decret-Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més gran edat i promoure l’envelliment actiu, la empresa i els treballadors i treballadores, de mutu acord, podran acollir-se a aquest pla de jubilació parcial.
II.- Aquest Pla de Jubilació Parcial serà d’aplicació a tots els treballadors i treballadores d’aquesta empresa que compleixin 61 anys abans de l’1 de gener de 2019, sempre que compleixin amb els requisits establerts a l’apartat IV d’aquest pacte.
III.-L’àmbit temporal d’aquest acord s’estendrà des del dia 18 de març de 2013 fins el 31 de desembre de 2018, sense perjudici del que es recull a l’apartat VII d’aquest Pla.
IV.- Requisits del treballador o treballadora que accedeixen a la jubilació parcial: Podran sol·licitar l’accés a la situació de jubilació parcial els treballadors i treballadores d’aquesta empresa, a més complir els requisits a dia d’avui per la legislació vigent per accedir a la jubilació parcial, reuneixin els següents requisits: 
-          Tenir complets 61 anys
-          30 cotitzats a la Seguretat Social
-          Ser treballador a jornada completa
-          Comptar amb una antiguitat al centre igual o superior a 6 anys, ininterromputs i immediatament anteriors a la data de sol·licitud
-          Reduir la jornada de treball entre un mínim d’un 25% i un màxim d’un 75%, o d’un 85% per als supòsits en què el treballador o treballadora rellevista segui contractat a jornada completa i per temps indefinit. Aquesta reducció de jornada comportarà la corresponent reducció salarial en igual percentatge.
 Els qui tinguessin la condició de mutualistes abans de l'1 de gener de 1967 podran causar el dret a la jubilació parcial en els termes establerts en el punt anterior, excepte en l'edat, que serà de 60 anys.
V.- Sol·licitud i gestions d’accés a la jubilació parcial
L’accés a la jubilació parcial serà de mutu acord entre les parts (empresa i treballador/a). Igualment, per raons organitzatives, tècniques o de producció, l’empresa podrà diferir l’accés a la situació de jubilació parcial fins a la finalització del curs escolar on tingui lloc la sol·licitud.
El treballador o treballadora interessat haurà de notificar per escrit al Departament de RR.HH la seva intenció d’accedir a la jubilació parcial amb una antelació mínima de tres mesos a la data en què compleixi l’edat que consta a l’apartat anterior.
L’accés a la jubilació parcial suposarà per al treballador la subscripció d’un contracte a temps parcial, en virtut de la jornada que mútuament acordin les parts.
Simultàniament a la subscripció del meritat contracte a temps parcial,  l’empresa haurà de celebrar un contracte de treball en la seva modalitat de relleu per, com a mínim, la jornada deixada vacant pel treballador jubilat parcial, amb un treballador/a en situació de desocupació o bé amb un treballador/a que ja vingui prestant serveis a l’empresa mitjançant un contracte de durada determinada.
VI.- Jubilació total
Els treballadors i les treballadores acollits a aquest pla de jubilació parcial s’obliguen a jubilar-se totalment al complir l’edat ordinària.
VII.- Canvis normatius
El present Acord ha estat concebut i negociat sobre la base de l'actual regulació legislativa sobre la matèria, especialment la Llei 27/2011, d’1 d’agost, el Reial decret 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic i Real Decret-Llei 5/2013, de 15 de març, de manera que l’Acord resta supeditat al manteniment de l’actual regulació legal de la jubilació anticipada, jubilació parcial i contracte de relleu així com el sistema retributiu i règim de cotització en vigor.
De produir-se variacions durant el període de vigència del present acord, ja siguin de caràcter convencional, com normatiu-legal (en la regulació de la jubilació parcial o anticipada) o reglamentari (especialment en matèria de cotització a la seguretat social del personal afectat per aquest acord), o de caràcter judicial (en el supòsit que recaiguin resolucions judicials contràries a allò que s’ha acordat), que bé suposin modificacions en les obligacions per a l’empresa o bé poguessin afectar els interessos dels treballadors inclosos en l’àmbit personal d’aquest pacte, l’Acord restarà automàticament sense efecte a requeriment de qualsevol de les parts signants del Acord, sense que això afecti el personal que ja s’hagués jubilat parcialment amb anterioritat.
VIII.- El conveni col·lectiu d'aplicació a l'empresa és el IX Conveni col·lectiu autonòmic de treball per al sector de l’ensenyament privat de Catalunya per als anys 2008-2009 , amb codi 7900575 publicat en el DOGC el dia 1 de juliol de 2009 vigent en l'actualitat.
IX.- El/s codi/s de compte afectats per aquest Acord Col·lectiu d'empresa són:_____________________________________

X.- En compliment del disposat al R.D.- Llei 5/2013, es farà comunicació a la corresponent Delegació Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social abans del proper 15 d'abril.
XI.- La relació nominal de treballadors/es afectats amb dret a acollir-se a la jubilació parcial recollida en aquest pacte són:
En/Na Nom i Cognoms  DNI____________________________________
En/Na Nom i Cognoms  DNI_____________________________________________
En/Na Nom i Cognoms  DNI_____________________________________________
En/Na......................................................................................DNI....................................

I per que consti i en senyal de conformitat es signa aquest ACORD a                                      --------------------,  a ----- de març de 2013
SR. DIRECTOR PROVINCIAL DE L'INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL DE  (Localitat )
D’una part, el Sr/Sra………………………………………………………….., amb D.N.I. …………………actuant en la seva condició de_______________________ en nom i representació de l’empresa ……… sita al carrer ……………………………………… nº ………….. C.P……………
i
D’altre part, els senyors i senyores que a continuació es relacionen, en la seva condició de representants legals dels treballadors de dita empresa i amb el mateix domicili a efectes de notificació,
Nom i Cognoms  DNI_______________; Nom i Cognoms  DNI_______________;
Nom i Cognoms  DNI_________________
Li adjuntem, als efectes previstos en la legislació vigent, còpia de l'Acord Col·lectiu sobre Jubilació Parcial a què s'ha arribat entre l'empresa i els representants sindicals  del centre en data  -----de --------- de 2013.
Es certifica que els treballadors/es que s’han incorporat al Pla de Jubilació Parcial amb anterioritat a l’1 d’abril de 2013 son els que figuren relacionats al Pacte que es presenta.
S’indica que els àmbits temporals i territorial i els codis de compte afectats queden inclosos en el text del propi Acord.

En                          a                 d’abril de 2013