31 de maig de 2013

BARCELONA: Cursos de formació treballadors/es del sector públic (juliol 2013)PROGRAMACIÓ CURSOS DE CONTINUA ENSENYAMENT PÚBLIC 2013
(AFEDAP - IV AFCAP)


INSCRIPCIONS TANCADES

Des de la Federació d’Ensenyament de CCOO de Catalunya hem programat el següent Pla de formació a l’empara del IV Acord de Formació Contínua en les Administracions Públiques (AFEDAP).

Característiques del pla de formació:
Cursos adreçats als treballadors i treballadores, en actiu, de l’àmbit educatiu públic: professorat del sector públic, personal laboral del Departament d’Educació i personal de les universitats.
Els cursos estan subvencionats.
Les inscripcions es realitzaran mitjançant la pàgina web de la Federació d’Ensenyament: www.ccoo.cat/ensenyamentNo s’admeten inscripcions per telèfon. El termini d’inscripció per a cada curs finalitza 20 dies abans de començar el curs. És imprescindible adjuntar fotocopia de la capçalera de la nòmina i del DNI un cop se us hagi confirmat l’assistència.

Per a més informació: crevelles@ccoo.cat


BARCELONÈS: Federació d’Ensenyament de CCOO

Via Laietana, 16, 4t – 08003 BARCELONA - Tel.: 93 481 28 42 - Fax: 93 268 42 72 – A/e: enseformacio@ccoo.cat


EDUCACIÓ I TÈCNICA DE LA VEU A L’AULA


FORMADORA:
Àngel Amazares Villar
LLoc: CCOO Barcelona. Via laietana 16
Durada:
30 hores

Calendari:
Juliol: 1-2-3-5-8 i 9
Horari:
Matins de 9 a 14h.OBJECTIUS:

Objectiu general:

- Dominar les tècniques per prevenir i corregir els trastorns vocals en la pràctica docent i ser capaç d'identificar les situacions problemàtiques i d'aplicar les tècniques de prevenció i reeducació de la veu.

Objectius específics:

1. Conèixer les característiques de la veu.

2. Reconèixer les causes dels problemes de la veu

3. Aprendre a respirar adequadament per a una bona vocalització

4. Saber relaxar com a mètode per vocalitzar millor

5. Saber impostar la veu per a una convenient utilització de les cordes vocals

6. Reeducar la veu davant problemes que poden sorgir en la feina docent

CONTINGUTS:

-Introducció a la prevenció. Visió general de la matèria a impartir. Conceptes generals de prevenció de riscos específics. Característiques generals de les tècniques de la veu

-Veu i problemes vocals. Definició de la veu. Qualitats acústiques. Tipus de veus. Classificació de les patologies vocals. Sistema fonatori. Sistema respiratori. Ressonància. Disfonies professionals. Principals alteracions del timbre consecutives a les disfonies. Causes principals de les Disfonies. Enfermetats de la ressonància.

-Tècniques de relaxació.

-Tècniques de respiració

-Tècniques d'impostació de la veu

- Reeducació fonètica

-Conclusions finals, orientacions i/o referències bibliogràfiques

 
ATENCIÓ PRECOÇ A LA DISLÈXIA
 
FORMADORES:
Lidia Ridao Anglés
LLoc:
Locals de CCOO Via Laietana, 16 Barcelona
Durada:
30 hores

Calendari:
Juliol: 1-2-3-4-5-8-9-10-11 i 12
Horari:
Matins de 10 a 13 h.

OBJECTIUS:
· Objectius generals:
-Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics i orientar al docent sobre l’aplicació d’estratègies d’intervenció a l’aula per tal de millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica

· Descripció dels objectius específics / resultats d’aprenentatge:

-Reconèixer el concepte de dislèxia i diferenciar-lo d’altres de similars:
  • conèixer el concepte de dislèxia des del punt de vista teòric
  •  Descriure els conceptes de dislèxia, disgrafia i disortografia.
-Informar sobre les diverses formes d’identificar els estudiants amb dislèxia en els diferents rangs d’edat:
  •  Reconèixer les característiques del nen dislèxic.
-Efectuar un bon diagnòstic mitjançant el reconeixement de les principals característiques que presenta el nen dislèxic

-Dotar de recursos als professors per donar suport als estudiants amb dislèxia a l’aula.

-Aplicar els mitjans adequats per tal d’afavorir l’aprenentatge dels nens dislèxics.

-Reconèixer les noves tècniques d’intervenció per tractar les dificultats de lectoescriptura.

-Conèixer estratègies pràctiques per satisfer millor les necessitats dels estudiants amb dislèxia a l’aula.
CONTINGUTS: Unitats Formatives:

1. Introducció a la dislèxia.
2. Concepte de dislèxia.
3. Avaluació i Diagnòstic.
4. Dificultats d’aprenentatge i mètodes pràctics a aplicar.
5. Endarreriment del llenguatge.
6. Estudi de casos.