3 de setembre de 2015

Nomenaments telemàtics d'estiu (i durant el curs 2015-2016)


Nomenaments telemàtics i no telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent


Informació per al curs 2015-2016 (2 de setembre de 2015)


Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent. Curs 2015-2016


Els dies 9 i 10 de setembre de 2015, els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants i substitucions que encara estiguin pendents d'adjudicar, de qualsevol jornada.

Què cal fer?
 • Podeu consultar les dades de la borsa de treball de personal interí i substitut docent al web del Departament d'Ensenyament.
 • Cal identificar-se amb el codi d'usuari o usuària de la XTEC o, si no se'n té, amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el sistema.
 • A fi de tenir informació precisa sobre el procediment i de seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels serveis territorials (o del Consorci d'Educació de Barcelona) que heu sol·licitat com a preferents.
 • Els dies 9 i 10 de setembre, es publicarà a les pàgines web dels serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona el número d'ordre del personal convocat als actes de nomenament.
 • Per conèixer el resultat de l'adjudicació cal consultar la llista general del resultat de l'adjudicació a les pàgines web dels serveis territorials (o del Consorci d'Educació de Barcelona) que es tenen com a preferents. Complementàriament, les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb aquesta indicació. Per accedir a l'aplicació, cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o, si no se'n té, amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el sistema.
 • La persona substituta ha d'acceptar o refusar l'adjudicació proposada dins de la franja horària de connexió que s'estableix. Us aconsellem que prèviament mireu el vídeo tutorial sobre el funcionament de "l'Accés al resultat individual de l'adjudicació".


Les franges horàries de connexió són les següents: 


9 de setembre de 14 a 16 h
Serveis Territorials a la Catalunya Central
Serveis Territorials a Barcelona Comarques


10 de setembre de 8.30 a 11.30 h
Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental
Serveis Territorials a Girona
Serveis Territorials a Lleida
Consorci d'Educació de Barcelona


10 de setembre de 12 a 15 h
Serveis Territorials a Tarragona
Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre
Serveis Territorials al Vallès Occidental
Serveis Territorials al Baix LlobregatTOTA LA INFORMACIÓ AL WEB DEL DEPARTAMENT (+)

Interinitats i substitucions:

-Nomenaments telemàtics
-No telemàtics: De difícil provisió i pel procediment d'urgència


Novetat a partir de l'1 de setembre de 2015

 •  Requisits per a la incorporació a les especialitats del cos de professors tècnics d'FPS'ha afegit com a requisit tenir el màster o el certificat que acrediti la formació pedagògica i didàctica.
Llista definitiva per SSTT i número de barem definitiu

Terminis per modificar les dades que consten a la borsa (curs 2015-2016)


Al llarg del curs 2015-2016 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent:
  • El dia 16 de setembre de 2015,
  • la darrera setmana del mes d'octubre de 2015, 
  • la darrera setmana de gener de 2016 
  • i la darrera setmana de març de 2016.Tipus de jornada dels llocs de treball
A partir de l'1 de gener de 2015, els tipus de jornada són els següents:

 • Jornada 1
 • Jornada 0,83
 • Jornada 0,66
 • Jornada 0,50
 • Jornada 0,33


Ordre d'adjudicació dels llocs de treball

Els llocs de treball s'adjudiquen en l'ordre següent:

Especialitat (seguint l'ordre de priorització que estableix cada àrea territorial).
Jornada dels llocs de treball (i dins de la mateixa jornada, de més a menys durada).
Tipus de centre (primer els llocs específics, després els centres ordinaris i finalment els llocs o centres especials).


Exemple:

El procés d'adjudicació comença per la primera especialitat prioritzada per l'àrea territorial i l'assignació es fa seguint aquest ordre:

a) Els llocs de jornada 1 de totes les especialitats dels llocs específics (segons l'ordre de priorització de l'àrea territorial).
b) Els llocs de jornada 1 de totes les especialitats dels llocs ordinaris (es repeteix el procés de l'apartat a).
c) Els llocs de jornada 1 de totes les especialitats dels llocs o centres especials (es repeteix el procés de l'apartat a).

Una vegada s'han adjudicat els llocs de treball de jornada 1, es repeteix el procediment per adjudicar la resta de jornades amb els mateixos criteris de la jornada 1, fins a finalitzar l'adjudicació de vacants i substitucions.Què és el procediment d'urgència?
 • És un altre procediment d'adjudicació de substitucions, que s'especifica a l'apartat 6.4 per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015. Quan amb posterioritat a l'acte telemàtic, el candidat a qui s'ha adjudicat una substitució no pugui o no vulgui incorporar-se a la destinació, es podrà designar per aquests procediment un nou candidat.
 • Per tal de formalitzar aquest nou nomenament els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament o el Consorci d’Educació de Barcelona, tan bon punt tinguin coneixement que la persona substituta designada no s’incorporarà al centre, localitzaran una nova persona candidata de la llista de disponibles de l’especialitat, respectant l’ordre en tot cas, i posant-se en contacte amb la persona interessada per mitjà del sistema de comunicació individual que els/les responsables de l’àrea territorial considerin més eficaç. 
Funcionament general del procés d'adjudicació telemàtica

Per obtenir informació sobre el procediment dels actes de nomenaments telemàtics i seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents.

Una vegada ha començat el curs, els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona publicaran a la pàgina web el calendari mensual d'actes de nomenaments telemàtics per cobrir vacants i substitucions.

Durant el curs, els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants i substitucions de qualsevol jornada que encara estiguin pendents d'adjudicar. 

Què cal fer?

 • Podeu consultar les dades de la borsa de treball de personal interí i substitut docent al web del Departament d'Ensenyament. Cal que us identifiqueu amb el codi d'usuari de l'XTEC o, si no el teniu, amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el mateix sistema.
 • Per obtenir informació precisa sobre el procediment i seguir-ne tots els passos, accediu a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona que heu sol·licitat com a preferents.
 • Durant el curs, normalment abans de les 11 hores, es publicarà a les pàgines web dels serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona el número d'ordre del personal convocat als actes de nomenament.
 • Per conèixer el resultat de l'adjudicació, consulteu la llista general del resultat de l'adjudicació a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona que teniu com a preferents. Complementàriament, les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució rebran un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb aquesta indicació. Per accedir a l'aplicació, identifiqueu-vos amb el codi d'usuari de l'XTEC o, si no el teniu, amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el mateix sistema.
 • La persona substituta ha d'acceptar o refusar l'adjudicació proposada dins de la franja horària de connexió que s'estableix. Us aconsellem que prèviament vegeu el vídeo tutorial sobre el funcionament de l'"Accés al resultat individual de l'adjudicació".Les persones a les quals s'assigna una vacant o substitució l'han d'acceptar des de l'aplicació que hi ha a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació d'aquest web durant la franja horària indicada. Per fer-ho, cal seguir els passos següents:


 • acceptar telemàticament aquesta proposta i
 • imprimir la credencial (en format PDF).


El primer dia lectiu després de l'adjudicació o el dia d'inici de la substitució (si és posterior a l'adjudicació), cal presentar-se al centre docent adjudicat i lliurar la credencial a la direcció del centre.

Si no es vol acceptar la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació de l'aplicació. S'ha de tenir en compte que el rebuig d'aquesta proposta comporta l'exclusió de la borsa de treball de personal docent, llevat que s'al·legui un motiu justificat. En aquest cas, s'ha de fer arribar un document acreditatiu a la seu del servei territorial corresponent.

La persona que obté una vacant o substitució per primera vegada ha de portar a la Secció de Gestió de Personal del servei territorial la documentació següent:


 • una fotocòpia del DNI,
 • una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social,
 • un certificat mèdic original que indiqui que no té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici del lloc de treball que ha d'ocupar,
 • l'imprès que fa referència a les dades bancàries,
 • l'imprès corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF),
 • la declaració jurada o promesa de no estar afectat o afectada pel règim d'incompatibilitat i
 • la sol·licitud de compatibilitat.

La direcció del centre docent ha de comunicar a la persona interina o substituta l'acabament de la vacant o substitució per incorporació de la persona titular del lloc de treball. En aquest cas, no més tard de les 10 hores del primer dia lectiu posterior a la data de cessament, la persona interina o substituta ha d'accedir a l'aplicació que hi ha a l'apartat Comunicació de la finalització de l'adjudicació del web per comunicar la data d'acabament i quedar disponible per participar en posteriors actes de nomenaments (vegeu el Vídeo sobre el funcionament de l'apartat Comunicació de la finalització de l'adjudicació de l'aplicació).


Si la incorporació de la persona titular es produeix dimecres, per exemple, i no se'n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el procés d'adjudicació d'aquell dia. En tot cas, també cal presentar la credencial signada per la direcció del centre a la Secció de Gestió de Personal Docent del servei territorial o enviar-la escanejada per correu electrònic. • Si heu de resoldre dubtes de tipus informàtic, contacteu amb el Servei d'Atenció Unificada al telèfon 900 828 282 (premeu la tecla 4, que fa referència al Departament d'Ensenyament) o envieu un missatge de correu electrònic a sau.ensenyament@gencat.cat.


 • Si heu de resoldre dubtes de tipus administratiu, contacteu amb els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona.
Enllaços relacionats

  Els temes de màxim interès pel professorat interí i substitut:  Imprescindibles del Professorat interí i substitut