10 de setembre de 2013

Tasques a desenvolupar pel personal vetllador (segons el plec de prescripcions tècniques Departament d'Ensenyament)

TASQUES A DESENVOLUPAR PEL PERSONAL VETLLADOR 

(segons el plec de prescripcions tècniques Departament d'Ensenyament)


Les tasques a desenvolupar són:


 • Donar suport a l'equip de mestres a l'aula
 • Col·laborar en les tasques que determini la direcció del centre
 • Vetllar per a l'adquisició dels hàbits de la vida quotidiana a l'escola
 • Col·laborar amb el professorat del centre en les hores d'entrada i sortida dels alumnes objecte de la seva atenció
 • Ajudar l'alumne en els seus desplaçaments a l'aula i pels espais del centre en general amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons, etc.) per garantir la participació de l'alumne en totes les activitats
 • Donar suport a la higiene personal dels alumnes objecte de la seva atenció (canviar bolquers, dutxa, acompanyar WC...)
 • Tenir cura de les pròtesis que porta l'alumnat: vetllar pel seu bon ús i procurar que es mantinguin en bones condicions. 
 • Donar suport en els desplaçaments a l'exterior, en les sortides escolars i les activitats complementàries del centre (piscina, colònies, teatre, sortides en general...)
 • Donar suport a l'alumne al pati durant les hores d'esbarjo
 • Donar suport i ajudar, si cal, aquests alumnes durant els àpats
 • Aplicar programes de control d'esfínters per fer el seguiment del control d'aquest hàbit, si fos el cas
 • Potenciar la relació afectiva amb els seus companys, afavorint el seu àmbit relacional

Blog del personal vetllador: Monitors

Cal diferenciar:

 • Els monitors que contracta el Departament d’Educació mitjançant empresa/entitat externa per atendre els alumnes amb dificultats motrius i/o alumnes hiperactius i els infants de les llars d’infants, també anomenats “vetlladors”.
 • Els monitors que contracta el mateix centre subvencionat pel Departament d’Educació, també anomenats “zeladors”.
 • Els auxiliars d’educació especial, que són contractats directament pel Departament d’Educació.


AUXILIARS D'EDUCACIÓ ESPECIAL

Personal laboral contractat directament pel Departament d’Educació (Veure negociat PAS).

Lloc de treball: Escoles i instituts.

Correspon als auxiliars d'educació especial, d’acord amb el VI conveni Col·lectiu del personal laboral de la Generalitat de Catalunya:

Ajudar l'alumnat amb necessitats educatives especials en els seus desplaçaments per l'aula i pel centre en general, i fora del centre, si cal, amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, 
bastons...).
Ajudar l'alumnat en aspectes de la seva autonomia personal (higiene, alimentació...) a fi de garantir que puguin participar en totes les activitats.
Realitzar els tractaments específics de l'alumnat en el centre educatiu.
La direcció del centre vetllarà perquè el suport d'aquest personal afavoreixi el desenvolupament de l'autonomia personal i millora de la qualitat de vida d'aquest alumnat.

La jornada laboral ordinària és de 37,5 hores setmanals, en règim de jornada partida, amb una interrupció d'una hora per dinar. L'horari s'adaptarà a les necessitats d'atenció a l'alumnat i a l'horari de funcionament del centre.


VETLLADORS

Personal contractat per una empresa/entitat externa mitjançant procediment obert convocat periòdicament.

Lloc de treball: Centres públics.

Correspon als monitors per a alumnes amb dificultats motrius i/o alumnes hiperactius:

 • Donar suport a l’equip de mestres de l’aula.
 • Col·laborar en les tasques que determini la direcció del centre.
 • Vetllar per l’adquisició dels hàbits de la vida quotidiana a l’escola.
 • Col·laborar amb el professorat del centre en les hores d’entrada i sortida dels alumnes objecte de la seva atenció.
 • Ajudar a l’alumne en els seus desplaçaments a l’aula i pels espais del centre en general amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons, etc.) per garantir la participació de l’alumne en totes les activitats.
 • Donar suport a la higiene personal dels alumnes objecte de la seva atenció (canviar bolquers, dutxa, acompanyar WC…).
 • Tenir cura de les pròtesis que porta l’alumnat: vetllar pel seu bon ús i procurar que es mantinguin en bones condicions.
 • Donar suport en els desplaçaments a l’exterior, en les sortides escolars i les activitats complementàries del centre (piscina, colònies, teatre, sortides en general…).
 • Donar suport a l’alumne al pati durant les hores d’esbarjo.
 • Donar suport i ajudar, si cal, aquests alumnes durant els àpats.
 • Aplicar programes de control d’esfínters per fer el seguiment del control d’aquest hàbit, si fos el cas.
 • Potenciar la relació afectiva amb els seus companys, afavorint el seu àmbit relacional.
 • La direcció del centre vetllarà perquè el suport d'aquest personal afavoreixi el desenvolupament de l'autonomia personal i millora de la qualitat de vida d'aquest alumnat.


La jornada laboral ordinària és de 37,5 hores setmanals, en règim de jornada partida, amb una interrupció d'una hora per dinar. L'horari s'adaptarà a les necessitats d'atenció a l'alumnat i a l'horari de funcionament del centre.

Corresponen als monitors per als infants de les Llars d’Infants del Departament d’Educació:

Funció principal

Sota la supervisió del personal educador, els/les monitors/es assistiran els alumnes de 0-3 anys matriculats en les llars d’infants del Departament d’Educació, durant la franja horària del migdia de 12 a 15 hores. Cada monitor/a assistirà un màxim de dos grups (entre 16 i 40 nens).

Tasques específiques

 • Adequar l’aula per al descans dels infants, si s’escau.
 • Preparar l’infant per a l’estona del descans (canviar-lo, acompanyar-lo al servei, comprovar la seva higiene, …).
 • Vetllar per l’adequat descans dels infants resolent les incidències que puguin produir-se (tornar a dormir un infant, canviar bolquers, bressolar-lo…).
 • Despertar els infants una vegada acabat l’horari del descans i preparar-los per a les activitats de la tarda.


ZELADORS

Personal contractat pel mateix centre, subvencionat pel Departament d’Educació.

Lloc de treball: Centres privats-concertats.