1 d’agost de 2013

Professorat interí i substitut: nous criteris per cobrir les sbstitucions (setembre 2013)

MODIFICACIÓ APARTAT 4 DELS CRITERIS DE GESTIÓ DE BORSA

El Departament d’Ensenyament ha publicat avui la modificació dels criteris de gestió de borsa, concretament de l’apartat 4 que regula la durada mínima de permisos i llicències per als quals es nomenarà personal substitut.

D’aquesta manera les substitucions de les incidències superiors a deu dies lectius queden així:
Es cobriran des del primer dia les substitucions de:
 • Mestres de CAEPs i escoles d’entorns desafavorits (les que mantenen ampliació horària) i a les ZER.
 • Mestres d’ALL, mestres i professorat de les USEE i mestres d’EES
 • Tutors d’infantil.
 • Professorat dels cursos intensius de les escoles oficials d'idiomes.
 • En cas de 2 baixes simultànies a un centre, quan la simultaneïtat es mantingui durant un mínim de 5 dies.
 • Les baixes dels substituts.
 • Las ampliacions de jornada (pas de 0,33 a 0,86, per exemple) d’un substitut perquè el titular ha augmentat la seva reducció.
 • Assumptes propis: les llicències per assumptes propis de durada superior als 10 dies es podran substituir des del primer dia.
 • Professorat de PQPI de fora d’un centre.
 • Professorat de 2n de batxillerat durant el darrer trimestre del curs.
Es cobriran des del sisè dia les substitucions de:
 • Tutors de primària
 • Especialistes de PAN, PMU, PEF.
 • Tutors d’ESO.
 • Professorat d’EOI de la resta de cursos no intensius.
Aquesta modificació de criteris  suavitza la situació, però és insuficient i continuem reclamant la substitució de totes les baixes de professorat des del primer dia, amb la mateixa jornada laboral i el sou corresponent del docent titular.Resolució, de 12 de setembre de 2013, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics de modificació de l'apartat 4 dels Criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014.

La Moció 38/X del Parlament de Catalunya, sobre la gestió de les plantilles docents als centres educatius, aprovada en data 3 de juliol de 2013 i publicada en el Butlletí oficial del Parlament de Catalunya de 8 de juliol, ha instat al Govern de la Generalitat a vincular la recuperació dels ingressos públics de la Generalitat a la reversió de les retallades en política educativa i, entre d'altres, a millorar la cobertura de les substitucions del personal docent.

Mentre no sigui possible cobrir les substitucions des dels primers dies, cal millorar l'aplicació dels criteris vigents per a assignar substitucions docents en els centres públics dependents del Departament d'Ensenyament, criteris que tenen en consideració el tipus de centre, els nivells educatius, les responsabilitats específiques de les tutories en diversos nivells, així com també la simultaneïtat de més d'una baixa en un mateix període.
Així, per a una correcta atenció a l'alumnat, cal ampliar els supòsits de cobertura de baixes del personal docent a partir del primer dia en els centres amb més necessitats d'atenció individualitzada que mantenen l'ampliació horària (centres d'atenció educativa preferent i escoles ubicades en entorns socials i econòmics desfavorits), en els centres integrants de les zones escolars rurals i en les especialitats de més dificultat de cobertura amb les plantilles disponibles dels centres (com ara els mestres d'audició i llenguatge) i en les unitats de suport a l'educació especial en l'ensenyament obligatori i en les escoles d'educació especial.

Així mateix, cal ampliar els supòsits de cobertura de baixes del personal docent en un termini més reduït (des del sisè dia lectiu) a primària, en les especialitats d'anglès, música i educació física, i en totes les especialitats de les escoles oficials d'idiomes.

En conseqüència
RESOLC:

1. Modificar l'apartat 4 del document Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, que ha de quedar redactat de la següent manera:
"No es nomenarà personal substitut fins que no hagin transcorregut deu dies lectius des de l'inici de la situació que justifica el nomenament a excepció dels supòsits que s'esmenten a continuació, en els quals es podrà avançar el nomenament del substitut sempre que la baixa o incidència a substituir tingui prevista una durada superior als 10 dies lectius.
 • a) Es cobriran des del primer dia les substitucions dels mestres dels centres amb més necessitats d'atenció individualitzada que mantenen l'ampliació horària (CAEPS i escoles ubicades en entorns socials i econòmics desfavorits) i en els centres integrants de les ZER.
 • b) Es cobriran des del primer dia les substitucions dels mestres d'audició i llenguatge, dels mestres i professors de les unitats de suport de l'educació especial i dels mestres de les escoles d'educació especial.
 • c) A les escoles no incloses en l'apartat a), els tutors d'educació infantil se substituiran a partir del primer dia lectiu des de l'inici de la baixa o incidència. I les substitucions dels tutors d'educació primària i dels mestres de les especialitats d'anglès, música i educació física es cobriran des del sisè dia lectiu des de l'inici de la baixa o incidència.
 • d) Els tutors d'educació secundària obligatòria se substituiran a partir del sisè dia lectiu des de l'inici de la baixa o incidència.
 • e) A les Escoles Oficials d'Idiomes les substitucions del professorat dels cursos intensius en no poder-se atendre amb altre professorat de la plantilla docent, es cobriran des del primer dia, per tal d'evitar una pèrdua important de la càrrega lectiva del curs intensiu. En la resta de cursos de les Escoles Oficials d'Idiomes, les baixes o incidències del professorat es cobriran des del sisè dia lectiu des de l'inici de la baixa o incidència.
 • f) Quan en un mateix centre hi hagi simultàniament diverses baixes d'una durada prevista superior als deu dies lectius, no cobertes amb personal substitut, i es prevegi que es mantindrà la simultaneïtat durant cinc dies lectius, com a mínim, a comptar des del dia de nomenament de la persona substituta, se substituirà la segona baixa simultània a partir del primer dia lectiu des de l'inici de la baixa o incidència. Les baixes o incidències d'una durada prevista entre 5 i 10 dies lectius no seran substituïdes però es tindran en compte a l'hora d'aplicar el criteri de simultaneïtat. Quan, pel criteri de simultaneïtat esmentat, s'hagi de substituir una de les incidències del centre, es cobrirà, preferentment, la que tingui prevista una major durada o, si s'escau, la llicència per infantament o la compactació de la reducció de jornada per cura de fill.
 • g) Nomenament de substitut en el supòsits de baixes de llarga durada del personal que realitza tasques directives. En cas de baixa de llarga durada d'un membre de l'equip directiu, quan el centre assigni les tasques directives a un altre membre del claustre, el nomenament del substitut es realitzarà per una jornada que inclogui la totalitat de les hores lectives assignades al titular que està de baixa, incrementades, si s'escau, amb les hores lectives que hagi de deixar de fer el professor que assumeix provisionalment les tasques directives.
 • h) Baixes o incidències del personal substitut. En el supòsit de baixa o qualsevol incidència del personal substitut, es podrà nomenar un substitut des del primer dia, per tal d'evitar que una mateixa incidència de baixa comporti un període de 20 dies lectius sense nomenament d'un professor substitut.
 • i) Baixes o incidències del titular en reducció de jornada. Quan el titular que té concedida una reducció de jornada presenta una baixa o qualsevol altra incidència, es podrà ampliar, des del primer dia de la baixa, el nomenament del substitut que cobreix la reducció de jornada del titular per tal que cobreixi tota la jornada, sense que s'ultrapassi la jornada de 32,5 hores establerta amb caràcter general per a les substitucions docents.
 • j) Substitució en cas d'incidències consecutives d'un mateix docent. En cas que una mateixa persona gaudeixi de diferents permisos consecutius (p. ex. matrimoni i assumptes propis, etc. ), a l'hora de valorar la substitució es tindrà en compte la durada total de l'absència.
 • k) Assumptes propis: les llicències per assumptes propis de durada superior als 10 dies es podran substituir des del primer dia.
 • l) Substitucions del professorat que imparteix Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i no estan ubicats en centres educatius públics. La substitució del professorat que imparteix PQPI no ubicats en centres educatius públics es cobrirà des del primer dia de la incidència, en no haver-hi altre professorat de la plantilla que pugui atendre els alumnes.
 • m) Substitució en el cas que durant el darrer trimestre del curs escolar es produeixi una baixa o incidència del professorat que imparteix 2n curs de Batxillerat. En aquelles especialitats docents del batxillerat que només tinguin assignat un únic professor de plantilla, les substitucions durant el darrer trimestre del curs escolar es cobriran des del primer dia, davant la impossibilitat que els alumnes pugin avançar els continguts del currículum atesos per altres professors de la plantilla amb l'especialització corresponent.
 • n) Altres situacions a valorar pels Serveis Territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona. Per tal de garantir l'atenció a l'alumnat, els directors territorials o el gerent del Consorci podran autoritzar mesures excepcionals per a la cobertura de llocs de treball molt específics o centres en situacions excepcionals quan no puguin ser atesos amb els recursos propis del centre o siguin insuficients, com per exemple centres amb plantilles molt reduïdes, o d'altres.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 12 de setembre de 2013

Alberto del Pozo Ortiz
Director general de Professorat i Personal de Centres Públics
Enllaços que has de tenir sempre a mà...:

Consulta de dades (Borsa de treball de personal docent definitiva per al curs 2013-2014) (Departament)