9 d’octubre de 2013

Pública: CCOO guanya la sentència sobre la part proporcional de les pagues extres de funcionaris

CCOO guanya la primera sentència sobre la part proporcional de la paga extra de funcionaris essent ferma la sentència amb condemna en costes a la comunitat de Madrid. 


La Federación de Enseñanza de CCOO va instar a tots els seus afiliats a reclamar davant la jurisdicció contenciós administrativa la part proporcional de la paga extra de l'any 2012, del temps meritat abans de l'entrada en vigor del Real Decreto  Ley 20/2012, de 13 de juliol, pel que es suprimeixen les pagues extraordinàries del personal funcionari.La primera sentència no es pot recórrer per la quantia per la qual cosa és ferma.

El Jutjat del Contenciós administratiu num. 27 de Madrid, en Sentència de 25 de setembre de 2013, estima les pretensions de CCOOPública i considera que el Real Decreto Ley no té efectes retroactius i que el perfeccionament del dret a les pagues extraordinàries es genera durant tot l'any, essent pràctica pacífica de l'Administració la de llevar de la paga extraordinària la part corresponent a períodes no treballats però que no meritin salari (permisos sense sou, per exemple), el que evidencia la correlació entre el temps efectivament treballat en el còmput anual i la quantitat meritada de la paga extraordinària.

Es condemna en costes a l'Administració, que pujaran a un terç de la quantitat que es liquida de la paga extraordinària el dret de la qual té el funcionari.