8 de desembre de 2013

La PLRSAL, una llei lesiva pel nostre model educatiu

La PLRSAL, una llei lesiva pel nostre model educatiu

·    La llei buida de competències educatives als ajuntaments
·    La llei posa en perill llocs de treball i la qualitat educativaL’articulat actual de la PLRSAL (Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local), conjuntament amb la LOMCE, el decret de beques i les retallades pressupostàries suposen un greu atac al nostre model educatiu. Una combinació que fa retrocedir els nostres drets com a treballadors i com ciutadans molts anys enrere.

Els esforços i recursos de les administracions locals del nostre país poden quedar en no res amb l’aprovació d’aquestes lleis que ofereixen una perspectiva molt allunyada del camí iniciat al nostre país en la coresponsabilitat i assumpció de competències que en matèria educativa exerceixen molts ajuntaments de Catalunya.·         Una llei que té uns objectius allunyats de la nostra realitat i la nostra voluntat.

En el propi preàmbul de la llei ja queden molt ben definits els objectius que pretén aquesta llei:

Una llei bàsica. 

Això significa que al tractar-se d’una norma bàsica, en cas de conflicte amb altres lleis o disposicions, prevaldrà aquesta norma per sobre de les altres. En aquest sentit cal recordar diferents lleis que desenvolupen aspectes del mon educatiu local: Estatut d’Autonomia, LEC, Carta Municipal de Barcelona, i altres disposicions i lleis en diferents matèries.
Una llei per a la racionalització i sostenibilitat de les administracions locals. 

Amb aquesta formulació es pretén reduir la capacitat democràtica dels ajuntaments de prioritzar les seves despeses en matèries com l’educativa i desinhibir de responsabilitats als ajuntaments.
Tanmateix la coresponsabilitat en el desenvolupament de determinats drets educatius es veu greument perjudicada.
Una llei per donar satisfacció a la Troika comunitària.  

L’article 135 de la Constitució recentment reformat és el que fixa l’obligatorietat d’ajustar-se als plans de control del dèficit. La Llei castiga els municipis que són les administracions que menys dèficit acumulen.
Una llei que vol afavorir la iniciativa privada. 

El projecte és molt clar en aquest aspecte i indica que les administracions locals no exerciran la competència sobre “serveis” que puguin prestar iniciatives privades. Transmet així l’eix central de l’activitat educativa dels ajuntaments a la iniciativa privada.
·         Una llei que buida competències dels ajuntaments
En matèria educativa els ajuntaments només els hi són pròpies tres competències:
·          Participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria.
·          Cooperar amb les Administracions educatives corresponents en la obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents.
·          La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial.
La resta de competències no li són pròpies i per tant només les podrà exercir per delegació.

Aquesta delegació de competències, però, té un seguit de condicionants:

·          Que l’Ajuntament en qüestió no estigui en un pla d’Ajustament de dèficit, en aquest cas no podrà demanar la delegació de la competència.
·          Que no posi en perill l’exercici de competències que si que li són pròpies.
·          Que una altra administració no exerceixi  aquesta competència en la localitat.
·          Que s’ajusti a criteris homogenis del territori en matèria de despesa  i de model educatiu en definitiva.
·          Es podrà fer per un mínim de 5 anys i caldrà la voluntat de les dues parts: Administració competent ( Generalitat) i administració local.
·          Vindria acompanyada dels compromisos pressupostaris corresponents que en tot cas han d’ajustar-se als principis d’estabilitat pressupostaria fixats pel govern central.

·      Una llei que allunya dels ciutadans el desenvolupament de drets bàsics
La llei preveu un reforçament de les diputacions provincials o altres administracions supramunicipals en la prestació de “serveis” en els municipis que no superin els 20.000 habitants. Les diputacions assumeixen funcions de control, de seguiment o fins i tot de prestació de serveis que tenien fins ara els municipis.
La llei suposa un procés de recentralització de moltes competències per la via del control pressupostari i els costos efectius dels “serveis”.
Una llei que cerca la homogeneïtzació dels centres i programes educatius, amb un criteri estrictament de “despesa”.
Una llei que obre encara més la porta a la iniciativa privada en el desenvolupament de drets educatius.
Una llei que menysprea iniciatives ciutadanes com la ILP per a la creació de 30.000 places de primer cicle d’educació infantil.

Una llei que menysté el treball de tants i tants professionals de les Escoles Bressol, l’Educació Especial, les Escoles d’Adults, l’Educació en el Lleure, les Escoles Municipals de Música, les Escoles d’Arts Plàstiques i Disseny i l’Ensenyament a Distància i posa en perill la construcció d’una administració educativa propera.SECTOR ADM. LOCAL CCOO FSC CATALUNYA

 INFORMATIU 025-2013 --- 13/11/2013
 Enviament a: delegats i delegades, seccions sindicals

 MATERIALS PER LA MOBILITZACIÓ I RECOLLIDA DE SIGNATURES CONTRA LA REFORMA

Us adjuntem el següent material que podeu utilitzar en la recollida de signatures contra la Reforma Local

    Per imprimir en un full i treure 2 comunicats en tamany més petit