27 de novembre de 2013

Ensenyament privat concertat: CCOO seguim reclamant la paga extra de nadal de 2012
PAGA EXTRA DE NADAL 2012: 
A LA CONCERTADA, CONTINUEM LLUITANT


El passat mes d’abril CCOO vam interposar demanda de conciliació en matèria de Conflicte Col•lectiu al Tribunal Laboral de Catalunya per la decisió de la Generalitat de Catalunya i de les titularitats dels centres de no abonar íntegrament la paga extra de Nadal del 2012, arran de la publicació del RDL 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.


A l’acta de conciliació no es va arribar a cap acord i per tant es va prendre la decisió d’interposar el corresponent conflicte col•lectiu, contra el Departament d’Ensenyament com a responsable del pagament de les retribucions del personal docent en pagament delegat dels centres concertats i contra les titularitats del centres, en la mesura que són aquestes les responsables directes de la relació laboral i de l’abonament de les retribucions.

CCOO considerem que el RDL 20/2012 no és aplicable al sector de la concertada ja que a l’article 2 del mateix només es parla del personal funcionari i laboral de les Administracions Públiques i del Sector Públic. No es diu res sobre els centres privats concertats, però en el cas que es considerés que l´esmentat article fos aplicable al nostre sector, entenem que aquesta aplicació només ho podria ser a partir de la norma legal i mai amb efectes retroactius. El RDL es va publicar el 14 de juliol de 2012 i fixava la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva publicació. Per tant, la part meritada fins el 15 de juliol de 2012 se’ns hauria d’abonar.

Degut als recursos presentats al Tribunal Suprem per les diferents Administracions Públiques davant les nombroses sentències favorables reconeixent el dret a cobrar la totalitat o part de la paga extra, es va decidir suspendre el nostre judici a l’espera que el Suprem es pronunciés de manera definitiva. Serà en aquest moment quan s’hauran de decidir les actuacions a seguir.
CCOO DEFENSA ELS TEUS DRETS