31 de maig de 2014

Ensenyament públic: permisos, llicències, excedències i reduccions de jornada. Curs 2013-2014


PERMISOS

MOTIU

CARACTERÍSTIQUES
SOU
PROFESSORAT INTERÍ
PROFESSORAT SUBSTITUT
Permís prenatal
El temps necessari per assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part.
100%
Permís per tràmits preadoptius o d’acolliment previ
El temps necessari amb justificació que s’ha de fer en jornada laboral.
100%
Permís per adopció o acolliment internacional
El temps de desplaçament previ fins a 2 mesos.
Retribucions bàsiques.
Permís per naixement, adopció o acolliment
5 dies laborables consecutius dins els 10 següents al naixement o adopció.
100%
Permís per maternitat
16 setmanes ininterrompudes.
100%
Permís per lactància
1 h. diària fins als 12 mesos. Es pot compactar màxim 24 dies . Si també es compacta la reducció d’1/3, queda reduït a 13 dies, i si es compacta 1/2, en 8 dies.
100%
sí (en cas nomenament mínim 86% jornada).

Permís per adopció o acolliment
16 setmanes ininterrompudes.
100%
Permís per paternitat
4 setmanes consecutives.
100%
Permís per atendre fills prematurs o hospitalitzats a continuació del part
Màxim 13 setmanes.
100%
Permís per atendre fills/es discapacitats
- Temps necessari per assistir al centre dels fills/es.
-2 h de flexibilitat horària diària per conciliar horaris.
100%
Permís per gaudir de vacances fora de temporada
Ha de ser per maternitat o baixa per malaltia durant el mes d’agost.
100%
no
Permís per matrimoni, o inici de convivència en parelles estables
15 dies naturals consecutius dins el termini d’un any a partir de la data.
100%
Permís per matrimoni d’un familiar
1 dia si és a Catalunya.
2 dies fora de Catalunya. Familiar fins a segon grau.
100%
Permís per mort, accident o malaltia greu d’un familiar (fins a segon grau)
Primer grau:
3 dies mateix municipi.
5 dies altre municipi.
Segon grau:
2 dies mateix municipi.
4 dies altre municipi.
(Els dies referits a hàbils).
100%
Permís per hospitalització de convivent o familiar fins a segon grau
2 dies laborables mateixa localitat del lloc de treball.
4 dies altra localitat.
Ampliable a 6 dies excepcionalment.
100%
Permís sense retribució per atendre un familiar
Familiar fins a segon grau.
Mínim 10 dies i fins a 3 mesos, prorrogable per 3 mesos més.
no
no
Permís per trasllat de domicili
1 dia mateixa localitat.
Fins 4 dies altra localitat.
100%
Permís per a exàmens finals en centres oficials o proves definitives
Examen final Oficial: 1 dia.
Altres proves: temps indispensable.
100%
Permís per deure inexcusable de caràcter públic o privat
Temps imprescindible per complir el deure. S’ha de justificar.
100%
Permís per formació
Per assistir a activitats del pla de formació del professorat del Departament. El temps que duri l’activitat.
100%
Permís per flexibilitat horària recuperable
S’ha de recuperar.
Mínim 1 h, màxim 7 h.
100%

LLICÈNCIES

MOTIU

CARACTERÍSTIQUES
SOU
PROFESSORAT INTERÍ
PROFESSORAT SUBSTITUT
Llicencia per risc durant l’embaràs (baixa)
3 mesos prorrogables.
100%
Si es té nomenament en vigor.
Llicència per malaltia (baixa)
Màxim 12 mesos. Prorrogable 6 mesos més.
De l’1 al 3: 50%
Del 4 al 20: 75% Després: 100%
Si es té nomenament en vigor.
Llicència per accident laboral (baixa)
Segons si ets de MUFACE o S. Social.
100%
Si es té nomenament en vigor.
Llicència per estudis retribuïda
1 any. Han de ser relacionats amb el lloc de treball.
100%
no
no
Llicència per estudis no retribuïda
1 any. Han de tenir relació directa amb el lloc de treball.
no
no
no
Llicència per assumptes propis
Fins a 6 mesos cada 2 anys.
no
no
no

REDUCCIONS DE JORNADA

MOTIU

CARACTERÍSTIQUES
SOU
PROFESSORAT INTERÍ
PROFESSORAT SUBSTITUT
Reducció de jornada per guarda legal infant menor de 6 anys
Es pot compactar: 122 dies per 1/3 i 182 dies per 1/2.
Reducció 1/3 80%
Reducció 1/2 60%

(amb vacant jornada i curs sencer)
Només amb nomenament a jornada sencera. No es pot compactar.
Reducció de jornada per guarda legal infant fins a 12 anys.
Es pot demanar quan acabi la de menor de 6 anys.
Reducció 1/3 66’6%
Reducció ½ 50%

(amb vacant jornada i curs sencer)
Només amb nomenament a jornada sencera. No es pot compactar.
Reducció de jornada per guarda legal d’una persona amb disminució.
La persona no ha de fer cap activitat retribuïda.

Reducció 1/3 80%
Reducció ½ 60%

(amb vacant jornada i curs sencer)
no
Reducció de jornada per cura d’un familiar amb el 65% o més de discapacitat
Ha de ser familiar fins al segon grau i a càrrec directe.

Reducció 1/3 80%
Reducció ½ 60%

(amb vacant jornada i curs sencer)
no
Reducció de jornada per víctimes de violència de gènere
Durada: a determinar en cada cas.
Reducció 1/3 80%
Reducció ½ 60%

Reducció de la meitat de la jornada per interès particular

De l’1 de setembre al 31 d’agost. Amb vistiplau de la direcció del centre.

50%
no
no
Reducció per discapacitat legalment reconeguda
El temps per rebre el tractament mèdic necessari en centres públics o privats en l’horari laboral.
100%
no
Reducció de jornada per cura de fill fins a 18 anys amb malaltia greu
Com a mínim 50% de reducció. El temps de reducció de jornada serà el que preveu l’informe mèdic que s’ha d’annexar a la
sol·licitud.
100%
no
Reducció de jornada per majors de 55 anys
De 55 a 58 anys: 2 h complementàries.
De 59 a 64 anys: 2 h lectives.
Cal tenir més de 15 anys de serveis a l’ensenyament públic no universitari.
100%
si
no
Reducció de jornada per atendre un familiar de primer grau per malaltia molt greu

Fins al 50% de la jornada.
Durada màxima d’un mes.
100%
noEXCEDÈNCIES

MOTIU

CARACTERÍSTIQUES
SOU
PROFESSORAT INTERÍ
PROFESSORAT SUBSTITUT
Per cura de fill o filla
Màxim 3 anys.
no
Sí (amb particularitats). Es pot demanar no ser nomenat.
Es pot demanar no ser nomenat.
Per cura de familiars
3 mesos a 3 anys.
no
Sí (amb particularitats). Es pot demanar no ser nomenat.
Es pot demanar no ser nomenat.
Per manteniment convivència
Mínim 2 anys.
Màxim 15 anys.
no
no
no
Per interès particular
Mínim 2 anys continuats. No hi ha màxim.
no
no
no
Per incompatibilitat
El temps que s’estigui en el servei.
no
no
no
Per violència de gènere
El temps que es determini.
Funcionariat: 100% els 2 primers mesos.
sí (amb particularitats)
sí (amb particularitats.)

Grau de parentiuEls temes de màxim interès pel professorat interí i substitut:


Imprescindibles del Professorat interí i substitut