1 de novembre de 2013

Pública: models de sol·licitud i d'instàncies pel personal docent

Començem béPersonal docentAccés als formularis per sol·licitar:
 • permisos,
 • llicències,
 • excedències,
 • reduccions de jornada,
 • permutes,
 • comptatibilitat, etc.

Recull dels formularis de sol·licituds per al personal docent del Departament d'Ensenyament. A cada sol·licitud trobareu la normativa que la regula, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que cal adjuntar, si escau. Podeu consultar aquesta normativa a l'apartat Personal.

A l'hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, imprimiu-lo. Les sol·licituds s'han de tramitar als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona.


Absències


Accés a la borsa de treball


CompatibilitatsExcedència voluntària


  • ·Tenir cura d'un familiar fins al 2n grau de consanguinitat i afinitat
  • ·Tenir cura d'un fill o filla
  • ·Interès particular
  • ·Incompatibilitat 
  • ·Manteniment de la convivència
  • ·En situacions de violència de gènere

Jubilació


Nòmina


Permisos i llicències


  • ·Matrimoni o inici de la convivència
  • ·Maternitat, adopció o acolliment
  • ·Atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats
  • ·Vacances de maternitat
  • ·Període concedit del permís de maternitat, paternitat i/o atenció a fills prematurs
  • ·Paternitat (4 setmanes)
  • ·Atendre un o una familiar fins al segon grau de consanguinitat (sense retribució)
  • ·Víctimes de violència de gènere   • ·Estudis
  • ·Assumptes propis
  • ·Accident laboral
  • ·Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l'embaràs
Permuta del lloc de treball

Reconeixement de triennis i estadis de promoció

Reducció de jornada
 • Sol·licitud de reducció de jornada - 880Kb 
  • ·Guarda legal d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial i que no desenvolupa cap activitat retribuïda.
  • ·Tenir cura d’un o una familiar amb discapacitat reconeguda del 65% o superior (fins al segon grau de consanguinitat), o que requereix una dedicació especial.
  • ·Interès particular (50% de les retribucions).
  • ·Disminució de dues hores lectives per al personal que té entre 59 i 64 anys.
  • ·Disminució de dues hores d’activitats complementàries per al personal que té entre 55 i 58 anys.
  • ·En situacions de violència de gènere.
  • ·Tenir cura d’un o una menor afectat per malaltia greu.
Sol·licitud

 • Model genèric - 231Kb
  • ·Per sol·licitar qualsevol altra situació que no trobeu en els models anteriors
Atur
Tramitació de la documentació d'atur

Instruccions dels permisos que autoritza la direcció del centre
Tipus de permisos
Instruccions
Permís per naixement de fill o filla
Permís per trasllat de domicili
Permís per exàmens
Permís per deure inexcusable
Permís per matrimoni de familiar
Permís per exàmens prenatals i tècniques de preparació al part
Permís per a tràmits administratius per l'adopció o acolliment
Permís per assistir a activitats de formació
Permís per a progenitors amb fills discapacitats per assistir a reunions en centres d'educació especial o d'atenció precoç
Permís per mort, accident o la malaltia greu d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat
Permís per l'hospitalització del convivent o d'un familiar de segon grau de consanguinitat
Permís per dones víctimes de situacions de violència de gènere
Permís per naixement de fills prematurs
Permís de flexibilitat horària recuperable

Instruccions dels permisos, llicencies i situacions administratives que autoritza la direcció dels Serveis Territorials i models de sol·licituds

Models impresos
Impresos
Sol·licitud general
Declaració jurada
Quadre dels graus de consanguinitat
Sol·licitud millora prestació per IT

Situacions Administratives
Instruccions
Impresos
Excedència voluntària per tenir cura de familiars fins al segon grau de consanguinitat i afinitat
Excedència voluntària per tenir cura de fill/a
Excedència voluntària per interès particular
Excedència voluntària per incompatibilitats
Excedència voluntària per manteniment de la convivència
Excedència voluntària per violència de gènere
Serveis Especials


Serveis Especials (Exclusivament per a professors visitants)


Permisos de Reduccions de Jornada
Instruccions
Impresos
Reducció de jornada per guarda legal de fill/a menor de 6 anys
Informació econòmica en reduccions de jornada i compactació
Reducció de jornada per guarda legal de fill/a menor de 12 anys
Reducció de jornada per guarda legal d'una persona disminuïda psíquica, física o sensorial i que no realitza cap activitat retribuïda
Reducció de jornada per cura d'un familiar, fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució igual o superior al 65%, o que requereix una dedicació especial
Reducció de jornada per atendre un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu
Reducció de jornada per interès particular

Reducció de jornada per violència de gènere

Reducció de jornada per cura d'un menor amb malaltia greu
Disminució de la jornada

Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda

Permisos
Instruccions
Impresos
Permís per paternitat
Permís per vacances després del permís de maternitat, adopció o acolliment, paternitat, atenció a fills prematurs i compactació de reducció de jornada per cura de fill o filla
Permís per fills prematurs
Permís per lactància de fill o filla menor de 12 mesos
Permís per maternitat
Permís de maternitat per adopció o acolliment
Permís per atenció d'un familiar, fins el segon grau.
Permís per violència de gènere
Permís de matrimoni o inici de la convivència

Llicències
Instruccions
Impresos
Llicència per fer estudis, sense retribució
Llicència per accident laboral
Llicència per incapacitat temporal per malaltia comuna, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural MUFACE
Llicència per incapacitat temporal per malaltia comuna, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural SEGURETAT SOCIAL
Llicència per assumptes propis

Retribucions i ajuts individuals
En relació amb el dret a l’abonament d’una quantitat econòmica referida a la recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012, en aplicació de l’Acord de Govern 33/2015, de 10 de març, publicat al DOGC núm. 6829, de 12.3.2015, en l’apartat 4.3  d’aquest Acord s’estableix que l’abonament d’aquest import es produirà a sol·licitud de les persones interessades quan aquestes en l’entrada en vigor de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015, hagin deixat de prestar serveis en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
En aquest cas, el termini per presentar la sol·licitud serà de tres mesos des de la publicació de l’esmentat Acord i l’abonament es realitzarà el mes següent a la verificació de la seva procedència.

Reconeixement de serveis previs i triennis

Dades bancàries

Notificació de dades a efectes de l'IRPF

Canvi del percentatge d'IRPF

Jubilacions


Jubilació voluntària

Jubilació per edat

Perllongació jubilació forçosa per edat

Jubilació per incapacitat

Portal ATRI

Compatibilitat
Compatibilitat

Permutes
Permutes

Religió


Actualització de dades de personal de Religió 

Nova contractació


Documentació a aportar pels interins/substituts docents contractats per primera vegada. Els/les docents contractats/ades per primera vegada hauran d’emplenar els impresos següents:
 • Fitxa personal del professorat [DOC,29 KB.]
 • Model de declaració jurada [DOC,30 KB.]
 • Comunicació de dades per retencions d'IRPF document de l'IRPF [PDF,416,81 KB.]
 • Sol·licitud de transferència bancària per abonament de la nòmina full de les dades bancàries [PDF,19,85 KB.]
  (aquest imprès cal que estigui validat per l'entitat bancària)

També cal adjuntar:
·         Fotocòpia del DNI
·         Número d'afiliació a la Seguretat Social
·         Si teniu fills, fotocòpia del llibre de família


·         Certificat mèdic que reculli que la persona interessada no està afectada per cap limitació física o psíquica ni pateix cap malaltia incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i al lloc de treball que ha d'ocupar.


Gestió de personal i procediment disciplinari

Assistència del professorat i sol·licituds

Nom del documentDescarrega'lMés informació
Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica.pdf -245kbPortal
Documents
Sol·licitud de permís .pdf -1.3MbPortal
Sol·licitud de llicència .pdf -247kbPortal
Declaració jurada per sol·licitar permisos i llicències .pdf -432kbPortal
Sol·licitud d'excedència voluntària .pdf -878kbPortal
Sol·licitud de reducció de jornada .pdf- 880kbPortal
Sol·licitud de reducció de jornada per tenir cura d'un fill o filla .Info
 Sol·licitud de permuta .pdf- 231kbPortal
Sol·licitud de perllongament de la jubilació forçosa .pdf- 887kbPortal
Sol·licitud de jubilació voluntària .pdf- 445kbPortal
Sol·licitud d'aplicació a la nòmina d'un percentatge voluntari de retenció a compte de l'IRPF .pdf- 235kbPortal
 Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina pública .pdf- 431kbPortal
 Sol·licitud de reconeixement de triennis.pdf- 448kbPortal
 Sol·licitud de reconeixement d'estadis de promoció .pdf- 898kbPortal 
 Declaració jurada per accedir a la borsa de treball  .pdf- 236kb Portal 
 Sol·licitud (model genèric)  .pdf- 231kb Portal  
Sol·licitud de millora del complement per incapacitat temporal per circumstàncies excepcionals.pdf- 1,3MbPortal
Sol·licitud de compatibilitat per a activitats públiques i/o privades.pdf- 299kbPortal
 *Documents d'organització i gestió del centre

Nom del documentDescarrega'lMés informació
Personal docent
Docents jubilats: Document de compromís per fer tasques de suport al centre educatiu.pdf - 628kbPortal
Sol·licitud per a l'homologació de cursos de formació per a l'exercici de la direcció i gestió de centres educatius.pdf - 244kbPortal
Procediment disciplinari
Plec de càrrecs en el procediment disciplinari sumari obert pels fets o omissions que s’indiquen, susceptibles de ser constitutius de falta lleu.doc - 166kbPortal
Resolució de finalització del procediment disciplinari sumari obert .doc - 130kbPortal
Resolució de finalització per sobreseïment del procediment disciplinari sumari obert.doc - 128kbPortal 
Resolució de finalització del procediment disciplinari sumari obert per acabament d’adscripció al centre educatiu.doc - 112kb Portal 
Comunicació als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona de la formulació del plec de càrrecs d’un procediment disciplinari sumari.doc - 119kb Portal 
Comunicació i trasllat als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona de la resolució final d’un procediment disciplinari sumari.doc - 118kbPortal 
Decisió, en el procediment disciplinari sumari, per la qual s’obre un termini per a la pràctica de proves, o es denega parcialment l’admissió i pràctica de determinades proves i s’obre un termini per a la pràctica d’altres proves, o es denega l’admissió i pràctica de les proves proposades.doc - 116kbPortal 
Personal d'administració i serveis
Comunicació d'absències i impuntualitats no justificadesa la Inspecció de Serveis de la Secretaria General o al Consorci d'Educació de Barcelona, amb proposta d'incoació d'expedient disciplinari per presumpta falta greu a cadascuna de les persones afectades (personal laboral).pdf - 247kbDocuments
 Comunicació d'absències i impuntualitats no justificadesa la Inspecció de Serveis de la Secretaria General o al Consorci d'Educació de Barcelona, amb proposta d'incoació d'expedient disciplinari per presumpta falta greu a cadascuna de les persones afectades (personal amb vinculació administrativa).pdf -35kbDocuments
Comunicació d'absències i faltes de puntualitat o de permanència als efectes d'aplicar la deducció proporcional de retribucions amb caràcter no sancionador .pdf - 247kbDocuments
 Comunicació de falta d'assistència per hacer exercit el dret de vaga .pdf - 50kbDocuments
 Notificació individual d'absències, faltes de puntualitat, o de permanència no justificades del personal (funcionari o laboral)  .pdf - 265kbDocuments
 Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica  .pdf - 267kb Documents
 Sol·licitud de millora de complement per incapacitat temporal per circumstàncies excepcionals   .pdf - 692kb Documents
Resolució de deducció de retribucions per absències, faltes de puntualitat o de permanència no justificades (personal laboral)  .pdf - 247kbDocuments
Resolució de deducció de retribucions per absències, faltes de puntualitat o de permanència no justificades (personal funcionari)  .pdf - 246kbDocumentsAccés als formularis per sol·licitar:

 • permisos, llicències, excedències, reduccions de jornada, permutes, comptatibilitat, etc.