15 de gener de 2014

Personal laboral. Modificacions en matèria de Seguretat Social. Pensions de jubilació (2014)


A partir del mes d'abril de 2013 entren en vigor les noves mesures sobre pensions del RD-L5/2013, de 15 de març per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors i treballadores de major edat i per a promoure l’anomenat "envelliment actiu".

Quina serà l'edat d'accés a la jubilació i el període mínim de càlcul de la pensió?
 
Es manté l'edat de 65 anys  com a edat ordinària sempre i quan s'acreditin 38 anys i mig cotitzats. L'increment en l'edat, el període mínim cotitzat per accedir-hi i el període mínim per accedir  al 100% de la quantia de la prestació es farà de la següent manera:ANY
ANYS DE COTITZACIÓ
EDAT DE JUBILACIÓ
PERÍODE DE CÀLCUL (anys)
Anys de cotització per al 100% BR (Base Reguladora)
2013
35 anys i 3 mesos o més
Menys de 35 anys i 3 mesos
65 anys
65 anys i 1 mes
16 anys (192 mesos)
35 anys i 6 mesos

2014
35 anys i 6 mesos o més
Menys de 35 anys i 6 mesos
65 anys
65 anys i 2 mesos
17 anys (204 mesos)
35 anys i 6 mesos
2015
35 anys i 9 mesos o més
Menys de 35 anys i 9 mesos
65 anys
65 anys i 3 mes
18 anys (216 mesos)
35 anys i 6 mesos
2016
36 anys o més
Menys de 36 anys
65 anys
65 anys i 4 mes
19 anys (228 mesos)
35 anys i 6 mesos
2017
36 anys i 3 mesos o més
Menys de 36 anys i 3 mesos
65 anys
 65 anys i 5 mes
20 anys (240 mesos)
35 anys i 6 mesos
2018
36 anys i 6 mesos o més
Menys de 36 anys i 6 mesos
65 anys
65 anys i 6 mes
21 anys (252 mesos)
35 anys i 6 mesos
2019
36 anys i 9 mesos o més
Menys de 36 anys i 9 mesos
65 anys
65 anys i 8 mes
22 anys (264 mesos)
36 anys
2020
37 anys o més
Menys de 37 anys
65 anys
65 anys i 10 mesos
23 anys (276 mesos)
36 anys
2021
37 anys i 3 mesos o més
Menys de 37 anys i 3 mesos
65 anys
66 anys
24 anys (288 mesos)
36 anys
2022
37anys i 6 mesos o més
Menys de 37 anys i 6 mesos
65 anys
66 anys i 2 mesos
25 anys (300 mesos)
36 anys
2023
37 anys i 9 mesos o més
Menys de 37 anys i 9 mesos
65 anys
66 anys i 4 mesos
25 anys (300 mesos)
36 anys i 6 mesos
2024
38 anys o més
Menys de 38 anys
65 anys
66 anys i 6 mesos
25 anys (300 mesos)
36 anys i 6 mesos
2025
38 anys i 3 mesos o més
Menys de 38 anys i 3 mesos
65 anys
66 anys i 8 mesos
25 anys (300 mesos)
36 anys i 6 mesos
2026
38 anys i 3 mesos o més
Menys de 38 anys i 3 mesos
65 anys
66 anys i 10 mesos
25 anys (300 mesos)
36 anys i 6 mesos
2027
38 anys i 6 mesos o més
Menys de 38 anys i 6 mesos
65 anys
67 anys
25 anys (300 mesos)
37 anys

  
Quin és el període mínim de cotització per accedir a una pensió de jubilació?


El període mínim continua sent de 15 anys dels quals 2 anys han d'estar dins dels 15 immediatament anteriors a la jubilació.

I si la jubilació és posterior a l'edat ordinària?

L' increment de la Base Reguladora per a cada any addicional treballat és:
  • Fins a 25 anys cotitzats: 2%
  • Entre 25 i 37 anys cotitzats: 2,75%
  • A partir de 37 anys cotitzats: 4%
 És possible jubilar-se anticipadament?
Des del 17 de març de 2013 i segons el RD-L5/2013 entren en vigor dues noves modalitats de jubilació anticipada:

  1. Jubilació anticipada involuntària:

Causa
Edat mínima
Període mínim cotitzat
Coeficient reductor per any d'anticipació
·  Acomiadament individual o col·lectiu per causes econòmiques, tecnològiques i de producció.
·  Acreditació de cobrament d'indemnització o presentació de demanda judicial.

4 anys màxim d'avançament respecte l’edat ordinària de jubilació.


33
Anys cotitzats
Coeficient reductor trimestral
Coeficient reductor anual
Menys de 38 anys i 6 mesos
1,875%
7,5%
Entre més de 38a. i 6m. fins  41a. i 6m.
1,750%
7%
entre més de 41a. i 6m. fins 44a. i 6m.
1,625%
6,5%
a partir de 44a. i 6m.
1,500%
6%

  1. Jubilació anticipada voluntària:

Edat mínima
Període mínim cotitzat
Coeficient reductor per any d'anticipació
2anys màxim d'avançament respecte l’edat ordinària de jubilació


35
Anys cotitzats
Coeficient reductor trimestral
Coeficient reductor anual
Menys de 38 anys i 6 mesos
2%
8%
Entre més de 38 a. i 6m. fins  41a. i 6 m.
1,875%
7,5%


Entre més de 41 a. i 6 m. fins 44 a. i 6m.
1,750%
7%
A partir de 44 anys i 6 mesos
1,625%
6,5%

Els mutualistes (amb cotitzacions prèvies a 1/1/1967) poden accedir a la jubilació anticipada voluntàriament  a partir del 60 anys amb els coeficients reductors següents:


Anys cotitzats
Coeficient reductor anual
Menys de 30 anys
8%
Entre 30 anys i 34 anys
7,5%
Entre 34 anys i 37 anys
7%
Entre 38 anys i 39 anys
6,5%
Més de 40 anys
6%Puc estar jubilat i treballar al mateix temps?

, a partir del 17 de març es podrà compatibilitzar qualsevol feina per compte propi o per compte d'altri, a jornada parcial o completa sempre que es compleixin els següents requisits:L'accés a la pensió ha de fer-se una  vegada s'hagi arribat a l'edat legal de jubilació i amb dreta  la percepció del 100% de la Base reguladora. Queden exclosos qui accedeixi a partir d'una jubilació avançada.
·        La quantia de la pensió compatible amb el treball (per a qualsevol jornada i activitat) serà el 50% de la quantia de la pensió de jubilació inicialment reconeguda (exclosos complements a mínims
·        Empresa i jubilat que compatibilitza treball i pensió cotitzaran per incapacitat temporal i contingències professionals més una cotització especial de solidaritat del 8% ( 6% a càrrec de l'empresa i 2% a càrrec del treballador/a).
·        Només es podrà compatibilitzar treball -pensió amb feines en el sector privat i no en el públic. Per tant és incompatible amb el desenvolupament de feines o alts càrrecs en el sector públic.
·        Les empreses que contractin a aquests treballadors/es no hauran pogut extingir contractes de treball en els 6 mesos anteriors a la compatibilitat. Queden exclosos els casos d'acomiadament procedent, jubilació, incapacitat permanent, defunció i contractació de durada determinada. Aquesta limitació serà d'aplicació per a les extincions posteriors al 17 de març de 2013 i per a llocs de treball del mateix grup professional als quals s'hagi produït l'extinció.
·        S'haurà de mantenir durant la vigència de la compatibilitat el nivell d'ocupació previ.
·         El beneficiari tindrà la consideració de pensionista a tots els efectes.

JUBILACIÓ PARCIAL

El passat 16 de març es va publicar el RD Llei 5/2013 de 15 de març on es modificaven i s’endurien les condicions per poder accedir a la jubilació parcial.

Tot i això es deixava una porta oberta per poder mantenir les condicions anteriors a aquest RD Llei: calia la incorporació al conveni col·lectiu d’un PLA DE JUBILACIÓ PARCIAL i un redactat consensuat d’un ACORD D’EMPRESA entre el Representants del Treballadors i en el nostre cas la Funció Pública. Aquest acords s’havien d’inscriure a l’INSS abans del 15/4/2013 tal com vàrem fer.

Quin és el procediment a seguir en el cas de treballadors/es inclosos en els Plans de Jubilació Parcials aprovats per l’INSS?:
El mateix que fins ara, fer la sol·licitud als serveis territorials corresponents i amb la documentació que ens lliurin que ha d’incloure el contracte de relleu de la persona que ens substitueixi, portar-la a la seguretat social per tal que procedeixin a donar conformitat a la jubilació

Condicions per poder acollir-se a la jubilació parcial amb els requisits anteriors a l’1 d’abril de 2013

Els requisit per accedir a la jubilació parcial són:
·      Tenir complerts els 61 anys abans del 31 de desembre 2018 (nascuts abans de l’1 de gener de 1958)
·      Ser treballador/a a jornada complerta.
·      Comptar amb una antiguitat al centre igual o superior a 6 anys, ininterromputs i immediatament anteriors a la data de sol·licitud.
·      Tenir un mínim de 30 anys cotitzats.
·      Voler reduir la jornada de treball entre un mínim del 25% i un màxim de 75%, o d’un 85% pels supòsits en què el treballador/a rellevista sigui contractat a jornada complerta i per temps indefinit. Cal tenir present que actualment el Departament no autoritza contractacions de rellevistes superiors al temps corresponent a la jubilació, ni per temps indefinit. La reducció de jornada per jubilació parcial comportarà la corresponent reducció salarial en igual percentatge.

Els que tinguessin la condició de mutualistes abans de l’1 de gener de 1967 podran causar el dret a la jubilació parcial en els termes establerts en el punt anterior excepte en l’edat que serà de 60 anys.