15 de gener de 2014

Personal laboral. Permisos i absències per motius de salut. Una nova ofensiva del Departament (Gener 2014)

Al Portal ATRI s’ha donat publicitat a diverses Instruccions i notes informatives de la Secretaria d’Administració i Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals que són d’aplicació al personal d’Administració i Serveis i al personal laboral sotmès al VI Conveni del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

El dia 29 de Novembre de 2013 es va elevar una proposta d’Acord de les mesures de flexibilitat horària i conciliació per part de l’Administració i a les quals la part sindical no vàrem donar la nostra conformitat per que les mesures presentades suposaven un pas més enllà en les retallades de drets que venim patint els treballadors i les treballadores de l’administració de la Generalitat.

Les mesures que no vàrem voler signar són:
  • Que les absències justificades per motius de salut sense baixa, que no siguin derivades de malalties de caràcter crònic i que superin les 30 hores d’absència durant el mateix any laboral, comportaran un descompte del 50% de les retribucions del dia en qüestió.
  • Fer més fàcil la deducció proporcional de les retribucions per les absències injustificades o faltes de puntualitat

Aquestes dues mesures ja són d’aplicació a partir de la publicació de la Instrucció 2/2013, de 30 de desembre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica i la Instrucció 3/2013, de 30 de desembre, per la qual s’aprova el procediment de deducció proporcional de retribucions per incompliment de la jornada sense justificació.

Pel que fa a la resta de mesures de flexibilitat horària i conciliació de la vida personal i laboral matisar que, tot i que són d’aplicació al personal d’Administració i Serveis i al personal laboral sotmès al VI Conveni del personal laboral de la Generalitat, no són d’aplicació al personal laboral del Departament d’Ensenyament donades les nostres peculiaritats horàries i de calendari.
Tanmateix el que sí ens és d’aplicació és la interpretació del permís per cura de fill per càncer o malaltia greu.
  
Totes aquestes instruccions les podeu consultar a l’ATRI, a través dels següents enllaços:

Estem davant d’unes propostes que no suposen cap millora significativa però que amaguen més retallades de caràcter social i econòmic i que un cop més recauen en els treballadors i treballadores d’una Administració pública que manifesta obertament la seva desconfiança cap al seu personal que d’altra banda som els qui garantim dia a dia que estiguin oberts i en funcionament els serveis públicsGrau de parentiu