28 de gener de 2014

Professorat interí i substitut: titulacions que capaciten per impartir una llengua estrangera (novetat)

ORDRE ENS/10/2014, de 20 de gener, per la qual es modifica la taula de titulacions que capaciten per impartir una llengua estrangera als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a professorat d'ensenyament secundari.El Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, estableix que els aspirants a formar part de la borsa de treball han d’acreditar la capacitació per impartir les àrees i matèries assignades al lloc de treball al qual s’aspiri, si aquest té atribuït com a requisit la possessió d’una determinada especialitat docent.

Així s’ha previst a la Resolució ENS/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Educació a partir del curs 2010/2011, que exigeix, per a accedir a la borsa de treball, tenir la capacitació corresponent per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat que requereixi el lloc de treball.

Així mateix, d’acord amb la disposició final segona del Decret 133/2001, de 29 de maig, correspon a la persona titular de la conselleria competent modificar la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars, en aquest sentit s’ha aprovat l’Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, per la qual s’actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i s’autoritza la publicació al web del Departament d’Ensenyament.

En el moment actual, un dels cinc grans objectius del Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018 és millorar la competència dels alumnes en llengües estrangeres a partir d’un nou model d’ensenyament plurilingüe i establir, d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües(MECR), l’assoliment dels nivells de coneixement que es determinen en el Pla. Alguns dels eixos d’actuació dissenyats pel Pla és la professionalització de la docència: millora de la competència professional dels docents a través de l’impuls de la formació inicial i contínua i la seva adequació a les necessitats educatives dels alumnes i també el plurilingüisme per incrementar el domini de les llengües a Catalunya.

Per tal de potenciar el domini de l’anglès i en general de qualsevol llengua estrangera entre l’alumnat dels centres docents, és imprescindible que el professorat d’ensenyament secundari que l’imparteix tingui el nivell de coneixement adequat i el domini funcional en aquesta matèria que, d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües(MECR), es correspon amb el nivell C1 o superior i que, en conseqüència, ha de ser la titulació requerida en les corresponents especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari, sens perjudici que el professorat que actualment forma part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, amb els certificats d’aptitud o de nivell avançat expedits per les EOI (B2), disposin d’un període transitori de tres anys per acreditar el nivell C1.


D’acord amb l’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el tràmit previ de consulta, participació i negociació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques


Ordeno:

-1 Substituir, a la taula de titulacions publicada al web del Departament d’Ensenyament, en les especialitats d’alemany, anglès, francès o italià del cos de professors d’ensenyament secundari, el nivell B2 pel nivell C1 o superior del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

 -2 Els candidats que formen part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent que actualment tenen reconeguda l’especialitat d’alemany, anglès, francès o italià del cos de professors d’ensenyament secundari per estar en possessió d’un Certificat d’aptitud o avançat de l’Escola Oficial d’Idiomes (nivell B2 del MECR) en alguna d’aquestes llengües, podran continuar impartint-la, sempre que acreditin haver impartit l’especialitat durant un període mínim de 36 mesos en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament, d’acord amb el que estableix l’article 3.2 del Decret 133/2001, de 29 de maig.

-3 S’estableix un període transitori fins a la finalització del curs escolar 2016-2017 durant el qual els candidats que formen part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent que, en la data de publicació d’aquesta Ordre en el DOGC, tinguin reconeguda l’especialitat d’alemany, anglès, francès o italià del cos de professors d’ensenyament secundari per estar en possessió d’un Certificat d’aptitud o avançat de l’Escola Oficial d’Idiomes (nivell B2 del MECR) en alguna d’aquestes llengües i acreditin haver impartit l’especialitat durant un període entre 12 i 36 mesos en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament podran continuar impartint l’especialitat. A la finalització del període transitori, aquest professorat haurà d’acreditar l’obtenció del nivell C1 o superior o qualsevol altra titulació que capaciti per impartir la llengua estrangera d’acord amb la taula de titulacions que es publica al web del Departament d’Ensenyament. En cas contrari, se’ls suprimirà l’especialitat a la borsa de treball.

-4 El personal interí docent del cos de professors d’ensenyament secundari que, en la data de publicació d’aquesta Ordre en el DOGC, estigui impartint una llengua estrangera i només acrediti el nivell B2 esmentat, podrà continuar impartint-la fins a la finalització del nomenament. En el cas que, en finalitzar el nomenament, acreditin una experiència impartint l’especialitat igual o superior a 12 mesos, se’ls considerarà inclosos en el col·lectiu a què fa referència el punt 3 d’aquesta Ordre.

 -5 El Departament d’Ensenyament facilitarà la incorporació a cursos de formació de les Escoles Oficials d’Idiomes o les inscripcions a proves per obtenir el certificat corresponent al nivell C1 del MECR al professorat a què es refereix el punt 3 d’aquesta Ordre, donant-li preferència per davant d’altres aspirants als esmentats cursos de formació o proves d’acreditació.

Barcelona, 20 de gener de 2014
 Irene Rigau i Oliver, Consellera d’Ensenyament
        Consulta de dades:

  Consulta i modificació de dades
  Del 27 de gener al 3 de febrer de 2014

  Ensenyaments que podeu impartir
  Accés a la consulta per titulació


  Actualització de les titulacions que permeten impartir un ensenyament (borsa de treball de personal docent)

  Titulacions per impartir un ensenyament
  Accés a la consulta per cos i especialitat