11 de febrer de 2014

Declaració del Consell Escolar de Catalunya en defensa de la immersió

DECLARACIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA AMB MOTIU DE LES RECENTS INTERLOCUTÒRIES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
Amb relació a les interlocutòries que obliguen la Generalitat de Catalunya a fixar que el 25% de l’horari lectiu d’un grup-classe s’ha d’impartir en llengua castellana en cas que ho demani un alumne, la Comissió Permanent del Consell Escolar de Catalunya expressa les consideracions següents:


  • 1. Catalunya ha desenvolupat i consolidat un model d’immersió lingüística eficaç i respectuós amb tots els alumnes, siguin quins siguin els seus bagatges, necessitats o procedències, d’acord amb el que estableixen l’Estatut d’autonomia i la Llei d’educació de Catalunya.
  • 2. L’ús del català com a llengua vehicular de l’ensenyament és compatible amb els drets lingüístics personals dels alumnes, evita la seva segregació per raons de llengua i contribueix de manera decisiva a la convivència escolar i a la cohesió de la societat catalana.
  • 3. Aquest model garanteix el coneixement i l’aprenentatge de les dues llengües oficials tal com demostren els resultats que obté l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori.
  • 4. Correspon només a l’Administració educativa la competència d’establir les directrius conforme a les quals els centres elaboren i apliquen el projecte lingüístic d’acord amb la seva realitat.
La Comissió Permanent del Consell Escolar de Catalunya expressa el seu suport al Govern, el Departament d’Ensenyament i els centres educatius de Catalunya en l’aplicació del règim lingüístic que l’Estatut d’autonomia i la Llei d’educació de Catalunya estableixen i manifesta el seu reconeixement als professionals i la comunitat educativa que el fan possible.

Barcelona, 11 de febrer de 2014