7 de febrer de 2014

DOGC: Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball docent

RESOLUCIÓ ENS/205/2014, de 31 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament.
Termini per fer la sol·licitud d'incorporació: del 10 de febrer al 3 de març de 2014

Web de CCOO amb tota la info (+)

DOGC Número 6557 Data 07/02/2014


Mitjançant la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010-2011.
Així mateix, l’Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent i autoritza la publicació al web del Departament d’Ensenyament; i per Ordre ENS/10/2014, de 20 de gener, s’ha actualitzat també la taula de titulacions que capaciten per impartir una llengua estrangera als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a professorat d'ensenyament secundari.
A la pàgina web del Departament d’Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament a l’apartat de normativa, dins l’epígraf: borsa de treball de personal docent, s’han publicat els Criteris de gestió de la borsa de personal docent per al curs 2013-14, de 28 de juny de 2013, i en el punt 3 s’estableix la prova per certificar la idoneïtat del professorat que forma part de l’esmentada borsa per impartir determinades especialitats, d’acord amb l'article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.
En conseqüència,

Resolc:

-1 Convocar concurs públic per formar part de la borsa de treball de personal interí docent per a les especialitats docents, que s'especifiquen a l'annex, dels cossos de mestres, de professors d'ensenyaments secundaris, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o en el Consorci d'Educació de Barcelona on manquen candidats.

-2 El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 10 de febrer fins al 3 de març de 2014, ambdós inclosos.
L'accés a l'aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyamenthttp://www.gencat.cat/ensenyament.

-3 La participació i la formalització de sol·licituds s’han de dur a terme d’acord amb la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny.
A partir del curs 2012-2013 no és obligatori demanar tota l’àrea territorial quan se sol·licita treballar a jornada sencera. Es poden sol·licitar per ordre de preferència els municipis, comarques o l’àrea territorial on es vol treballar per cadascuna de les jornades sense que sigui necessari completar tot el territori. Únicament és obligatori demanar, al menys, una jornada i un municipi ( o un districte en el cas del Consorci d’Educació de Barcelona).
D’acord amb els Criteris de gestió de la borsa de personal docent per al curs 2013-14, publicats a la pàgina web del Departament d’Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament les proves per certificar la idoneïtat a què fa referència l’article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, s’han de realitzar en els centres on les persones hagin estat nomenades per primera vegada i les comissions avaluadores estaran formades pel/per la director/a o el/la cap d’estudis del centre, el/la cap del Departament i un/a professor/a del Departament al qual s’ha d’incorporar la persona nomenada.
D’acord amb l’Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, a la pàgina web del Departament d’Ensenyamenthttp://www.gencat.cat/ensenyament (anar a l’apartat Borsa de treball de Personal docent/Titulacions per impartir un ensenyament) es fan públics els requisits de capacitació a què fa referència l’apartat 1.1.i) de l’annex 1 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny.

-4 Els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials de Departament d'Ensenyament, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 31 de gener de 2014

P. D. (Resolució ENS/1839/2011, DOGC de 28.7.2011)
Alberto del Pozo Ortiz
Director general de Professorat i Personal de Centres Públics


Annex
Especialitats docents dels cossos de mestres, cos de professors d’ensenyaments secundaris, cos de professors tècnics de formació professional, cos de professors d'arts plàstiques i disseny, cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny i el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament on manquen candidats:

Cos de mestres

Audició i llenguatge (ALL)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Educació infantil (INF)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Pedagogia terapèutica (EES)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya central

Educació primària (PRI)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Educació primària, anglès (PAN)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Educació primària, educació física (PEF)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Educació primària, francès (PFR)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Educació primària, música (PMU)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central


Cos de professors d’ensenyament secundari

Alemany (AL)
Girona
Catalunya Central

Anglès (AN)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Aranès (AR)
Lleida

Cultura clàssica (CLA)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Biologia i geologia (CN)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Tarragona

Dibuix (DI)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central

Economia (ECO)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central

Educació física (EF)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona

Filosofia (FI)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Física i química (FQ)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central

Francès (FR)
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona

Llengua catalana i literatura (LC)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central

Llengua castellana i literatura (LE)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Matemàtiques (MA)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central

Música (MU)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central

Assessoria i processos d’imatge personal (503)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Construccions civils i edificacions (504)
Consorci d’Educació de Barcelona
Girona

Hoteleria i turisme (506)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona

Informàtica (507)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Catalunya Central

Navegació i instal·lacions marines (509)
Terres de l’Ebre

Organització i gestió comercial (510)
Baix Llobregat
Girona

Organització i processos de manteniment de vehicles (511)
Consorci d’Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central

Organització i projectes de fabricació mecànica (512)
Consorci d’Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Girona
Lleida
Tarragona

Organització i projectes de sistemes energètics (513)
Consorci d’Educació de Barcelona

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics (517)
Consorci d’Educació de Barcelona
Girona

Processos sanitaris (518)
Consorci d’Educació de Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

Processos i mitjans de comunicació (519)
Consorci d’Educació de Barcelona
Vallès Occidental
Girona
Tarragona

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell (520)
Girona
Lleida

Processos i productes d’arts gràfiques (522)
Consorci d’Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Girona
Lleida
Tarragona

Processos i productes de fusta i mobles (523)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Catalunya Central

Sistemes electrònics (524)
Consorci d’Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central

Sistemes electrotècnics i automàtics (525)
Baix Llobregat
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central


Cos de professors tècnics de formació professional

Cuina i pastisseria (601)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Equips electrònics (602)
Consorci d’Educació de Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

Estètica (603)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles (604)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Catalunya Central

Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluïds (605)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Girona
Lleida
Catalunya Central

Instal·lacions electrotècniques (606)
Girona
Lleida
Tarragona

Instal·lació i equips de criança i cultiu (607)
Consorci d’Educació de Barcelona
Girona

Manteniment de vehicles (609)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central

Maquines, serveis i producció (610)
Consorci d’Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Girona
Terres de l’Ebre

Mecanització i manteniment de màquines (611)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Oficina de projectes de construcció (612)
Consorci d’Educació de Barcelona
Vallès Occidental
Girona

Oficina de projectes de fabricació mecànica (613)
Consorci d’Educació de Barcelona
Girona

Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris (614)
Consorci d’Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Girona
Lleida
Catalunya Central

Operacions de processos (615)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Girona
Tarragona

Patronatge i confecció (617)
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida

Perruqueria (618)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Procediments de diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (619)
Girona
Tarragona

Procediments sanitaris i assistencials (620)
Girona
Lleida
Tarragona

Producció en arts gràfiques (623)
Consorci d’Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Girona
Lleida
Tarragona

Serveis de restauració (626)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central

Sistemes i aplicacions informàtiques (627)
Consorci d’Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Catalunya Central

Soldadures (628)
Consorci d’Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Tarragona

Tècniques i procediments d’imatge i so (629)
Consorci d’Educació de Barcelona
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona


Cos de professors d’arts plàstiques i disseny

Dibuix artístic i color (707)
Girona

Dibuix tècnic (708)
Catalunya Central

Disseny d’interiors (709)
Consorci d’Educació de Barcelona
Catalunya Central

Disseny de producte (711)
Consorci d’Educació de Barcelona

Disseny gràfic (712)
Barcelona Comarques
Girona
Lleida
Catalunya Central

Fotografia (715)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Girona

Materials i tecnologia: disseny (720)
Girona

Mitjans informàtics (722)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Girona
Catalunya Central

Volum (725)
Girona
Lleida


Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

Brodats i puntes (802)
Lleida

Daurat i policromia (804)
Consorci d’Educació de Barcelona

Fotografia i processos de reproducció (808)
Barcelona Comarques
Girona
Catalunya Central

Motlles i reproduccions (810)
Barcelona Comarques

Talla de pedra i fusta (812)
Catalunya Central

Tècniques ceràmiques (813)
Barcelona Comarques
Girona
Lleida
Catalunya Central

Tècniques de gravat i estampació (814)
Barcelona Comarques

Tècniques del metall (818)
Lleida
Catalunya Central

Tècniques tèxtils (820)
Consorci d’Educació de Barcelona


Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes

Alemany (133)
Consorci d’Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Àrab (134)
Consorci d’Educació de Barcelona
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona

Italià (135)
Consorci d’Educació de Barcelona
Vallès Occidental
Lleida

Japonès (136)
Consorci d’Educació de Barcelona

Portuguès (137)
Consorci d’Educació de Barcelona

Rus (138)
Consorci d’Educació de Barcelona
Tarragona

Xinès (139)
Consorci d’Educació de Barcelona

Espanyol (190)
Girona
Lleida

Grec modern (191)
Consorci d’Educació de Barcelona

Francès (192)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Anglès (193)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Català (195)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Lleida

Èuscar (198)
Consorci d’Educació de Barcelona