28 de març de 2014

Professorat interí i substitut. CCOO presenta queixa al Síndic de Greuges
El Departament d’Ensenyament en les resolucions sobre les adjudicacions provisionals per al personal funcionari i interí dels cossos docents i sobre desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics, ha respectat fins ara el criteri de discriminació positiva. Aquest criteri donava prioritat per obtenir destinació provisional al personal interí amb disminució reconeguda dins al grup d’adjudicació del col·lectiu d’interins. Però amb la nova resolució del 13 de maig i amb efectes per el curs 2013 – 2014 ha eliminat el dret de prioritat a l’obtenció d’una destinació que tenia aquest personal interí, dificultant que puguin exercir amb plenitud el dret a tenir un lloc de treball i obstaculitzant la seva participació en el món laboral.

Es per tot això que la Federació d’Educació de CCOO a Catalunya ha fet una demanda al síndic de Greuges, demanant:

  • Que es promogui la plena integració social i laboral de les persones discapacitades.
  • Adopció de les mesures necessàries per assolir una ocupació efectiva del 2% de les plantilles amb persones discapacitades que tinguin reconeguda la condició legal de disminució.
  • Que s’inclogui en el Decret de Plantilles i Provisió de llocs de Treball, i en les normes corresponents que regulin les adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2014 – 2015 i també per als següents.