3 de juny de 2014

Professorat interí i substitut: Destinacions provisionals pel curs 2014-2015

Resolució d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2014-2015 


 • Juliol: Resolució de les adjudicacions provisionals curs 2014-2015 (funcionaris de carrera i professorat interí)
  • 10 de juliol, resolució provisional.
  • Termini de tres dies de presentació de reclamacions: de l'11 al 15 de juliol
  • Web Departament

Índex de temes importants sobre la borsa de treball********************************************************************************

Documents:
1. Adjudicacions provisionals: Calendari i presentació de sol·licituds (final de curs 2013-2014)

  • Professorat interí: 21 de maig al 3 de juny ambdós inclosos. 
  • Professorat funcionari de carrera: del 6 al 19 de maig de 2014. 
  • Personal acollit a l’article 25 de la Llei de riscos laborals:  del 9 al 20 de juny de 2014, prèvia cita dels Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.
  • El personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al 19 de maig, pot presentar la seva sol·licitud de destinació amb suport no telemàtic en el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació del Serveis Territorials/Consorci referida a la seva nova situació administrativa.
  • Propostes de les direccions dels centresdel 16 al 30 de juny. 
  • Resolució provisional: 9 de juliol. 
  • Reclamacions: 3 dies. 
  • Resolució definitiva:  Abans del 25 de juliol. 


          -Personal interí:
Es pot presentar una única sol·licitud de participació en un únic nivell educatiu (ensenyament infantil i primari o ensenyaments secundaris)
Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de maig al 3 de juny de 2014
- Persones que estan treballant en un centre del Departament: Portal de centres del Departament- Persones que no estan en actiu en un centre del Departament: Accés a la sol·licitud
-Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laboralsLa sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d'Ensenyament i/o Consorci d'Educació de Barcelona

Termini de presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de juny de 2014

          -Propostes de les direccions dels centres


La sol·licitud es realitza a l'espai "Propostes de destinacions provisionals de les direccions" del Portal del centre.
Termini de presentació de sol·licituds: del 16 al 27 de juny de 2014

Què cal saber sobre les peticions i les adjudicacions provisionals? 

 • Només es poden demanar especialitats que es tinguin reconegudes a la borsa de treball. 
 • No hi ha obligació de demanar totes les especialitats que es tenen reconegudes. 
 • En les dates de presentació de sol·licituds es podran modificar les dades de la borsa (de 21 de maig a 3 de juny)
 • En la fase d’elecció, el professorat podrà fer constar en la sol·licitud fins a seixanta peticions de centres, municipis, zones o comarques. Poden ser de qualsevol servei territorial (de qualsevol lloc de Catalunya). 
 • En demanar un codi de localitat, comarca o zona s’inclou tot tipus de centre a excepció dels centres d’adults i aules d’adults i els centres d’adults a centres penitenciaris. 
 • La fase d’elecció és farà per número d’ordre de la llista, exceptuant les propostes de continuïtat de les direccions dels centres, que hauran d’estar degudament motivades. Els aspirants hauran de complir els requisits establerts: 
                       - Tenir una experiència de 12 mesos a 31 d’agost. 
                       - Gaudir d’una vacant i haver treballat en el centre 6 mesos.
 • Les adjudicacions de destinació seran a dedicació completa i de l’1 de setembre fins a 31 d’agost. 
 • Les direccions podran proposar interins, que estaven ocupant una ½ vacant el curs 2013-2014 i que el curs següent la vacant sigui la mateixa, per ocupar la ½ vacant, sempre i quan no hagi obtingut adjudicació a jornada sencera en les adjudicacions d’estiu (si es que hi ha participat) i si compleixen els requisits establerts: 
                      - Tenir una experiència de 12 mesos a 31 d’agost. 

     Aquí podreu seguir també la xerrada del proper 21 de maig:


Vídeo resum del procediment d'adjudicació provisional que us recomanem consulteu...:
2. Consulta i modificació de dades:

 • Les modificacions de les dades de la borsa de treball que es fan entre el 21 de maig i el 3 de juny de 2014 tenen efectes a partir del 25 d'agost de 2014; excepte les relatives a les especialitats sol·licitades i als llocs de treball específics, que ja es tenen en compte en els processos d'adjudicació d'estiu. 
 • El personal interí que acrediti els requisits per a ocupar un lloc de treball específic de perfil lingüístic o d'atenció a la diversitat i vulgui demanar ser destinat a aquests llocs de treball, ha de marcar aquesta opció a les dades de la borsa de treball del personal docent durant el període establert per a  la seva actualització i modificació. Aquesta opció es visualitza quan la persona acredita els requisits per ocupar aquests  llocs de treball.
La resolució ENS/1083/2014, de 14 de maig, dels terminis i les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de personal docent pel curs 2014-2015 marca els períodes anuals per realitzar les modificacions que cadascú cregui convenients a les seves dades de borsa.

Les persones interessades poden consultar les dades de la borsa de treball del curs 2013-2014, que són les que es tenen en compte per als nomenaments d'aquest curs.

Del 21 de maig al 3 de juny de 2014, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa de treball del curs 2014-2015, que són les que es tenen en compte per als nomenaments del curs vinent.

 • Les persones que formen part de la borsa però sense serveis prestats hauran de confirmar, durant aquest període, que volen continuar formant part d'aquesta borsa.
 • Les persones que han començat a formar part de la borsa després de procediment d'obertura iniciat al febrer, no es necessari que confirmin que volen formar part de la borsa.
 • Les persones de la borsa de treball 2014-2015 que no han prestat serveis i que no s'han incorporat a la borsa en la darrera convocatòria d'accés, entre el 21 de maig i el 3 de juny de 2014, han demanifestar la conformitat de continuar formant-ne part durant el curs 2014-2015.
 • Les persones que durant el curs 2013-2014 podien manifestar la seva conformitat per continuar formant part de la borsa de treball de personal docent i no ho facin abans del 3 de juny de 2014 deixaran de formar part de l'esmentada borsa a partir del curs 2014-2015.

Calendari de consulta i modificació de dades de la borsa 

Dia 21 de maig: s'exposarà als taulers d'anuncis dels serveis territorials del Departament 
d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona, així com a l'adreça 
http://www.gencat.cat/educacio (apartat borsa de treball de personal docent, consulta i actualització de dades), la llista provisional de totes les persones que en aquesta data formin part de la borsa de treball docent ordenada alfabèticament i per barem. 

Del dia 21 maig al 3 de juny: termini de reclamació del nou número d'ordre obtingut, mitjançant el model de reclamació que es trobarà a la web del Departament. 
Durant la primera quinzena del mes de juliol es publicarà la llista definitiva de la borsa de treball amb el número definitiu. 

Del dia 21 maig al 3 de juny: es podran consultar i modificar dades personals, dades 
referents a les especialitats, als àmbits territorials per treballar a jornada sencera i a les diferents jornades reduïdes, així com la disponibilitat per a treballar en centres d'educació infantil i primària per al professorat interí que tingui especialitats de secundària. També es podran actualitzar les peticions dels llocs de treballs específics i dels centres amb característiques especials. 


 • Les persones que formen part de la borsa i no hagin treballat encara, hauran de manifestar la seva conformitat per continuar formant-ne part durant el curs 2014-2015. Les que no manifestin la seva opció, formaran part de la borsa de treball de personal interí docent a partir del curs 2014-2015, però no participaran en els actes de nomenaments fins que no donin la seva conformitat. 

 • Les modificacions de les dades de la borsa de treball que es fan entre el 21 de maig i el 3 de juny de 2014 tenen efectes a partir del 25 d'agost de 2014; excepte les relatives a les especialitats sol·licitades i als llocs de treball específics, que ja es tenen en compte en els processos d'adjudicació d'estiu. El personal interí que acrediti els requisits per a ocupar un lloc de treball específic de perfil lingüístic o d'atenció a la diversitat i vulgui demanar ser destinat a aquests llocs de treball, ha de marcar aquesta opció a les dades de la borsa de treball del personal docent durant el període establert per a  la seva actualització i modificació. Aquesta opció es visualitza quan la persona acredita els requisits per ocupar aquests  llocs de treball.
Temes relacionats 


Temes relacionats