1 de juny de 2014

Comunicat de la Junta de personal docent del Baix Llobregat

Comunicat de la Junta de personal docent del Baix Llobregat. Sant Feliu de Llobregat, a 13 de maig de 2014

Aquí tens el text del comunicat en pdf
Comunicat al personal docent


La LEC ha canviat la gestió laboral del professorat

La normativa, amb la LEC desplegada, encomana a les direccions dels centres una sèrie de decisions de gestió de personal que fins ara estaven en mans dels Serveis Territorials, de la Direcció General corresponent del Departament d’Ensenyament, o bé eren responsabilitat col·lectiva del Claustre o del Consell Escolar dels centres.
Podeu veure quines són les decisions de la direcció del centre que afecten al treball del personal docent després de la publicació dels decrets d’autonomia, de direcció i de plantilles en el document annex.


El personal docent  té una gran indefensió davant les decisions de directors i directores

El personal docent està representat davant el Departament d’Ensenyament mitjançant la Mesa Sectorial d’Ensenyament. Totes les normatives que emet el Departament han de ser presentades i discutides en la Mesa, on els delegats i delegades podem, o no, arribar a acords per canviar-les o millorar-les.

La Junta de Personal, formada pels delegats i delegades triats en les eleccions sindicals, té la funció de representar i defensar els interessos del personal docent davant qualsevol decisió dels Serveis Territorials que ens afecti com a treballadors i treballadores, en l’aplicació concreta de la normativa del Departament.  Per això, els responsables dels Serveis Territorials estan obligats a reunir-se amb la Junta quan li ho demanem, a facilitar-nos les informacions relacionades amb la gestió de personal, a informar-nos dels expedients disciplinaris i contradictoris... La Junta té capacitat per a fer propostes i negociar-les en l’àmbit de les decisions dels Serveis Territorials.

En canvi, davant les direccions dels centres educatius, el professorat es troba sense control ni defensa, mentre que les decisions que prenen són determinants per a les nostres condicions de treball i fins i tot per a la possibilitat mateixa de tenir un lloc de treball.
Els directors i les directores no estan obligats ni tan sols a reunir-se amb els delegats i delegades de la Junta de Personal. Davant qualsevol decisió que ens afecti, només tenim, ara, defensa individual, no col·lectiva.
Això constitueix una anomalia i la pèrdua del dret fonamental a la negociació col·lectiva i a la llibertat sindical.
No estableix un procediment de control, rendiment de comptes i impugnació de les decisions preses per les direccions pel que fa a l'assignació d'un lloc de treball i per tant planteja un mètode de provisió de plantilles opac, discrecional i en certa manera irreversible.
Alhora, és un absurd legal, ja que els delegats i les delegades de la Junta també representem legalment els directors i les directores.
La negociació col·lectiva REAL en la mesa sectorial és la que garanteix que tots els centres educatius de Catalunya tinguin unes condicions laborals i d’igualtat d’oportunitats (tenint en compte les especificitats de generals dels centres)

La Junta de Personal es compromet a seguir representant i defensant el professorat

En la darrera reunió de la Junta de Personal vam analitzar la situació, que transforma radicalment la nostra activitat sindical, i vam establir un compromís: La Junta seguirà defensant els drets i les condicions de treball del personal docent encara que no tingui els elements normatius adequats. Vam acordar una estratègia de cooperació i d’acció sindical i legal entre tots els delegats i les delegades, per seguir complint la nostra funció, malgrat tot. Estem, com sempre, a disposició de cada persona i cada col·lectiu que necessiti defensa.


La Junta de Personal, contra el Decret “de plantilles”

La Junta de Personal  demana al Departament d’Ensenyament la retirada del Decret de Plantilles i la negociació d’un procediment de gestió dels centres i del personal educatiu participatiu i democràtic. La Junta de Personal defensa que l’educació pública ha de garantir un projecte comú basat en la igualtat d’oportunitats i sustentat en una organització i gestió transparent i democràtica dels centres.

La publicació d’aquest decret és especialment greu perquè:
 • coincideix amb l’aprovació de la LOMCE, que despulla els òrgans col·lectius dels centres de capacitats de decisió, i aposta per una organització jeràrquica i submisa,
 • introdueix diferents concursos d’adjudicació de places definitives fora del concurs ordinari, on la direcció intervé d’una forma determinant, que creen grans diferències en el professorat dels claustres,
 • la forma de provisió provisional d’aquestes places abona l’arbitrarietat i discrecionalitat en l’adjudicació, sense control de les decisions preses per les direccions, creant submissió de tot el personal sense plaça definitiva per mantenir el lloc de treball,
 • als propietaris de places definitives crea un sistema de remoció obviant que ja existeixen instruments en l’actualitat més transparents, controlats i que garanteixen els drets dels i les treballadors/es,
 • canvia el funcionament en els nomenaments de substitucions on l’experiència professional passa ésser un criteri més, on es possibiliten entrevistes personals i on es posen en greu perill la transparència i la igualtat d’oportunitats de substituts i substitutes amb situacions molt diferents.
 • se suma a quatre anys consecutius de retallades en els pressupostos educatius i en les condicions laborals, especialment del professorat interí i substitut,
 • introdueix el conflicte laboral en el sí dels equips pedagògics,
 • posa en qüestió els principis del treball en la funció pública: igualtat, mèrit i capacitat, escapant al control públic i al control sindical,
 • convida els centres públics a la competitivitat i no a la cooperació i l’equitat,
 • introdueix mecanismes d’avaluació que classifiquen els centres i qualifiquen el professorat que no són útils per a la millora, sinó per a la segregació,
 • estableix la polivalència i flexibilitat del professorat per a impartir docència de diverses especialitats sense assegurar mecanismes de formació, obrint la porta a la pèrdua de qualitat i d’equitat,
 • provoca la indefensió del professorat, en atorgar al director o directora presumpció de veracitat en informe i obliga al professorat a aportar “prova en contrari”, cosa inèdita en la legislació laboral,
 • posa en perill la protecció de les dades del personal interí i substitut, en donar a totes les direccions accés a les dades de la borsa, mentre que nega l’accés al programa a la representació legal dels treballadors que podria verificar-ne el correcte funcionament.

NO AL DECRET DE PLANTILLES I PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL!!!
SÍ A LA GESTIÓ DEMOCRÀTICA DELS CENTRES!!!
RIGAU DIMISSIÓ!!!

  


CCOO – USTEC-stes – CGT – ASPEC