17 de setembre de 2014

Consulta i modificació de dades de la borsa de treball docent (curs 2014/2015)


Consulta i modificació de de dades durant el curs 2014/2015Al llarg del curs 2014-2015 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent:-El dia 16 de setembre de 2014
-la quarta setmana d'octubre de 2014
-la darrera setmana de gener de 2015
-i març de 2015

La resolució ENS/1083/2014, de 14 de maig, dels terminis i les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de personal docent pel curs 2014-2015 marca els períodes anuals per realitzar les modificacions que cadascú cregui convenients a les seves dades de borsa.Consulta i modificació de dades: 

Ensenyaments que podeu impartir. Accés a la consulta per titulació (+)Titulacions per impartir un ensenyament. Accés a la consulta per cos i especialitat (+)
Temes relacionats:

Imprescindibles del Professorat interí i substitutRETRIBUCIONS:

Aquests són els temes més consultats quan busques informació... (clica sobre la imatge):

      Imprescindibles del Professorat interí i substitut


 • el dia 16 de setembre,
 • la quarta setmana d’octubre
 • la darrera setmana de gener 2015
 • la darrera setmana de març 2015
Número d'ordre (info Departament)(+):Temes relacionats


Imprescindibles del Professorat interí i substitut

 • A partir del 25 d'agost de 2014: Nomenaments pel procediment de difícil cobertura i nomenaments telemàtics (professorat interí i substitut). Procediment "d'urgència"

 • Borsa de treball de personal docent:  número definitiu per al curs 2014-2015. Llistat ordenat per especialitats i SSTT
 • A partir del 25 d’agost hi haurà dos procedimentsnomenaments de difícil cobertura, i els nomenaments telemàtics.
 • Els llocs de treball específics corresponents a llocs amb perfil lingüístic, d’atenció a la diversitat i d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, en cas que quedin vacants després de les adjudicacions de juliol de 2014 i, així com les substitucions dels titulars d’aquests llocs, s’adjudicaran a partir del 25 d’agost pel procediment d’adjudicació de vacants i substitucions de difícil cobertura previst a la base 6.3.2 als Criteris de gestió de la borsa.
 • Els nomenaments de difícil cobertura per nomenar vacants i substitucions: 
  • Es donarà publicitat de la vacant o substitució a cobrir a les pàgines web dels diferents ST.
  • S’obrirà un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de gestió de personal docent del servei territorial o Consorci d’Educació de Barcelona
  • Els candidats hauran d’acreditar que reuneixen els requisits específics que s’estableixen als apartats 1.5.4, 1.5.5 i 1.5.7 de la Resolució ENS/933/2014, de 28 d’abril (DOGC núm. 6615 de 5 de maig). 
  • En el supòsit de concurrència de persones candidates que compleixin els requisits, han de tenir prioritat les persones que tenen demanat l'àrea territorial com a preferent, l'especialitat demanada i número d'ordre més baix. 
  • Per als llocs de treball d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes es tindrà en compte la preferència establerta a la base 1.4.5 de la Resolució ENS/1083/2014, de 14 de maig (DOGC núm. 6626 de 20 de maig). 
  • Independentment dels sistemes de comunicació individual que cada àrea territorial utilitzi, s'ha de publicar el resultat de l'adjudicació en la seva pàgina d'Internet. S'haurà d'especificar la plaça adjudicada, el nom i cognoms de la persona a la qual s'ha adjudicat i el número d'ordre.
 • A partir del 25 d'agost també es realitzaran els nomenaments telemàtics per a places ordinàries amb el mateix aplicatiu i de la mateixa manera que aquest curs.
 • Al llarg del curs 2014-2015 esta prevista la posada en funcionament de l’aplicació informàtica per al nomenament de candidats seleccionats per les direccions dels centres docents públics que preveu el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

Què és el procediment d'urgència?
 • És un altre procediment d'adjudicació de substitucions, que s'especifica a l'apartat 6.4 per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015. Quan amb posterioritat a l'acte telemàtic, el candidat a qui s'ha adjudicat una substitució no pugui o no vulgui incorporar-se a la destinació, es podrà designar per aquests procediment un nou candidat. 
 • Per tal de formalitzar aquest nou nomenament els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament o el Consorci d’Educació de Barcelona, tan bon punt tinguin coneixement que la persona substituta designada no s’incorporarà al centre, localitzaran una nova persona candidata de la llista de disponibles de l’especialitat, respectant l’ordre en tot cas, i posant-se en contacte amb la persona interessada per mitjà del sistema de comunicació individual que els/les responsables de l’àrea territorial considerin més eficaç. 


  Enllaç a les pàgines dels diferents ST: nomenaments telemàtics i de difícil cobertura (no telemàtics)
  Borsa de treball: Llistat de professorat ordenat per especialitats i SSTT

  Adreces electròniques per a la gestió dels nomenaments


  Full informatiu: Nomenaments de finals d’agost