21 d’abril de 2014

Ensenyaments privats. Publicat el calendari escolar pel curs 2014-2015


Ja s'ha publicat el calendari escolar per al cur 2014-2015 


No hi ha cap novetat significativa en el calendari 2014-2015. Fixa la represa d’activitats dels centres educatius i del professorat pel dia 1 de setembre de 2014 i el cessament d’activitats no abans del 30 de juny de 2015.

- Baixar el calendari del curs 2014/15 (+)


 CALENDARI


·     Segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, grau mitjà de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny i el curs de formació específic per l’accés cicles: les classes començaran el 15 de setembre.
·     Cicles de grau superior de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny, curs de formació específic per l’accés cicles, ensenyaments de règim especial i aules de formació de persones adultes: les classes començaran el 22 de setembre.
·     Les classes finalitzaran el 19 de juny, llevat de les dels ensenyaments de règim especial que ho faran d’acord a la seva programació acadèmica. Les activitats del professorat programades al centre no han d’acabar abans del dia 30 de juny i pel que fa al professorat de l’ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s’ha d’aplicar respectant el que disposen el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.
·     Els centres poden pot programar un inici de curs gradual per a l’alumnat que inicia segon cicle d’educació infantil amb l’autorització prèvia del director/a dels SSTT, començant el 15 de setembre i no anirà més enllà del 19 del mateix mes.
·     Les proves extraordinàries de l’ESO i del primer curs de batxillerat es realitzaran entre l’1 i el 3 de setembre.

HORARI

Els horaris de tots els centres continuen exactament en els mateixos termes que el curs 2013-2014.

VACANCES I DIES FESTIUS 
  • Nadal: del 24 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos. No es recull la sol·licitud de CCOO de començar les vacances el 23 de desembre.
  • Setmana Santa: del 28 de març al 6 d’abril ambdós inclosos.
  • Els centres podran establir 3 dies festius de lliure disposició.
  • Tenen consideració de dies festiu els que determini el Departament d’Empresa i Ocupació i 
  • els dos dies de festa local. En el cas que un o ambdós d’aquests dies de festa local caiguin en dia no lectiu, els centres podran afegir-los als establerts de lliure disposició dins del curs escolar corresponent.ALTRES MODIFICACIONS

·     Els centres hauran de comunicar les decisions que es puguin prendre en relació a:
  • L’organització de la jornada continuada del 23 de desembre de 2014.
  • L’organització de la jornada continuada del 19 de juny de 2015.
  • L’organització de la jornada continuada, que podrà començar a partir del 8 de juny, sempre que la sol·licitud compti amb el consens del consell escolar i es mantingui el còmput total d’hores de la jornada laboral del professorat i de l’horari lectiu de l’alumnat, llevat que la diferència d’hores d’atenció a l’alumnat es compensi al llarg del curs amb altres activitats.