19 de maig de 2014

DOGC: Adjudicació de destinacions provisionals. Nomenaments d'estiu 2014

Resolució d'adjudicació de destinacions provisionals

Termini per presentar reclamacions: de l'11 al 15 de juliol de 2014


  • Juliol: Resolució de les adjudicacions provisionals curs 2014-2015 (funcionaris de carrera i professorat interí)
    • 10 de juliol, resolució provisional.
    • Termini de tres dies de presentació de reclamacions: de l'11 al 15 de juliol
    • Web DepartamentTerminis de presentació de sol·licituds individuals de destinació provisional per al curs 2014-2015.
Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:
a) Personal funcionari de carrera: del 6 al 19 de maig de 2014.
b) Personal interí: del 21 de maig al 3 de juny de 2014.
c) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 9 al 20 de juny de 2014, prèvia cita dels Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.
El personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al 19 de maig, pot presentar la seva sol·licitud de destinació amb suport no telemàtic en el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació del Serveis Territorials/Consorci referida a la seva nova situació administrativa.
Resolució Provisional: 9 de juliol. 
Termini de reclamacions: 3 dies. 
Resolució definitiva: abans del 25 de juliol. 


ACCÉS A L'APLICATIU (+)INFORMACIÓ DEPARTAMENT (+)