3 de juny de 2014

Tasques sanitàries als centres educatius

CCOO rebutja l’assignació de tasques sanitàries al personal educatiu i exigeix al Departament que contracti el personal sanitari adient 
Tal com es defineix a les Instruccions d'inici de curs publicades pel Departament d'Ensenyament, només es poden administrar medicaments tal com queda recollit a  les mateixes. Enlloc s’esmenten les tasques sanitàries que es desprenen de l’atenció a l’alumnat amb especials característiques. 

El Departament o l’Escola privada ha de contractar el personal sanitari adient per a  la realització de les tasques sanitàries. CCOO proposem incorporar personal  sanitari a la plantilla dels centres educatius per a la valoració i realització, si  s'escau, de les tasques sanitàries necessàries per l'alumnat que ho requereixi, així 
com per col·laborar en l'educació per a la salut del conjunt de l'alumnat del centre. 
En el cas que algun treballador/a educatiu se li encarregui la realització d’alguna  tasca sanitària, s'ha d'exigir per escrit aquesta assignació de la funció a la direcció  del centre i acudir immediatament al sindicat (o al seu Comitè d’Empresa) per tal  d'analitzar la situació i prendre les mesures adients. 
El Departament d'Ensenyament ha de donar instruccions clares als centres  educatius per protocolaritzar les actuacions en casos d'emergències, sobretot en  aquells casos coneguts d'alumnat amb predisposició a aquesta actuació, com en el  cas d'al·lèrgies, per exemple. 

Quines tasques s'estan realitzant? 
Des de l'administració de glucagó a  alumnes diabètics a la hidratació i  alimentació a través de botons gàstrics,  passant per la manipulació de sondes  uretrals, l'administració de medicació per  via rectal en cas de crisi epilèptica,  l’administració d’antial·lèrgics, etc. 

Els drets de l'alumnat 
L'alumnat que requereix aquestes  actuacions ha de tenir garantit, per una  banda, el seu dret a l'escolarització i, per  altra, el seu dret a una atenció sanitària  continuada i integral, així com què  aquesta sigui de qualitat. Aquest darrer  dret no es garanteix per part del Govern  de la Generalitat, ja que la realització  d'aquestes funcions també s'està  encomanant a persones sense la titulació  sanitària requerida, però fins i tot en el  cas de tenir-la, no han estat contractats  per aquesta tasca i moltes vegades no  formen part d'un equip sanitari que  supervisi la seva actuació. 

Qui està realitzant les tasques? 
Aquestes tasques s'estan encarregant a  tot tipus de personal educatiu, però  sobretot recau en aquell que té unes  condicions laborals més precàries. A  més, l'encàrrec de la tasca sanitària no  s'està efectuant per escrit per part del  Departament o de la titularitat de les  escoles privades, amb la qual cosa tant  les persones que realitzen la tasca com  les direccions dels centres educatius  assumeixen les responsabilitats que se'n  puguin derivar. 
Pel que fa al personal vetllador, en les  prescripcions tècniques del concurs del  Consorci d'Educació de Barcelona,  recentment licitat, apareix per primera  vegada entre les seves tasques, la cura a  alumnes que presentin necessitats  sanitàries. Per descomptat, sense cap  tipus de complement econòmic: sanitaris  a preu de monitor. 

Què hem fet a CCOO? 
Durant aquest curs, CCOO hem fet requeriments al Departament en múltiples ocasions: 
  • Intervencions als Comitès de Salut Laboral dels diferents Serveis Territorials. 
  • Intervencions a la Comissió Paritària de Salut Laboral del Departament d'Ensenyament del 22 de novembre de 2013 i del 7 de febrer de 2014. 
  • Escrit dirigit al Director General de Centres i Professorat el 7 de febrer de 2014 que encara no ha obtingut resposta. 
  • Intervencions a la Mesa Sectorial del Departament d'Ensenyament del 12 de març de 2014 i del 10 i 24 d'abril de 2014. 

També ens hem reunit amb el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona el 13 de març de 2014 i els hem traslladat per escrit totes les informacions de les quals disposem. 
Tanmateix, hem presentat una queixa al Síndic de Greuges per tal que analitzi la situació.