1 de setembre de 2014

Documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2014-2015

Principals novetats dels Documents per al curs 2014-2015

El Documents d'organització i gestió per al curs 2014-2015 incorporen totes les novetats legislatives i les orientacions que han de pemetre l'organització del centre, tant a nivell de gestió com d'aplicació del currículum.

Educació primària

Podeu consultar les indicacions específiques de 1r, 3r i 5è en l'espera de la publicació del decret d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària del Govern de la Generalitat. Aquestes mesures transitòries, per tant, es limiten al curs 2014-2015 i han de permetre una organització eficaç dels centres, en l'exercici de la seva autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió dels recursos.Consell escolar del centre

Es defineixen les funcions del Consell escolar, òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, en l'aprovació del projecte educatiu i la resta de documents de gestió.


Programes de formació i inserció

Els nous Programes de formació i inserció substitueixen els PQPI. Els Documents d'organització expliquen com es desenvoluparan i quina en serà l'aplicació per al curs 2014-2015.


ESO

Matèries optatives a distància: s'amplia l'oferta a tercer curs de l’ESO i la matèria optativa específica de segona llengua estrangera, i a quart curs de l’ESO, les matèries optatives específiques d’informàtica i/o de segona llengua estrangera.

Servei comunitari: es faciliten als centres orientacions al respecte i s'oferirà formació oportuna, a través dels Centres de Recursos Pedagògics, tant als centres que vulguin desenvolupar aquest projecte com a les entitats col·laboradores corresponents.
Programa intensiu de millora (PIM): per als alumnes de primer i segon curs d'educació secundària obligatòria en centres públics.
Programes de diversificació curricular (PDC): incorpora alguns aspectes orientatius per als centres sobre l'organització, l'estructura i l'avaluació.
Unitats d'escolarització compartida (UEC): noves orientacions específiques sobre l'acció educativa que cal desenvolupar a les UEC.
Escolaritat compartida amb centres d’educació especial: l’educació secundària obligatòria per als alumnes que requereixin l’escolaritat compartida entre un centre ordinari i un centre d’educació especial ha de tenir en compte el que disposa el document L’educació bàsica als centres d’educació especial.
Plans Individualitzats (PI): incorpora algunes matisacions amb relació als criteris generals sobre els plans individualitzats (elaboració, seguiment i avaluació), especialment pel que fa als PI d'alumnes amb transtorns d'aprenentatge i d'alumnes amb altes capacitats.
Orientador del centre: s'especifiquen les funcions de l'orientador i es proposa una distribució de la dedicació lectiva.


Batxillerat

Plans individuals: puntualitzacions amb relació als PI dels alumnes de batxillerat amb transtorns d'aprenentatge i amb altes capacitats.
Avaluació: puntualització sobre la junta d'avaluació posterior a les proves extraordinàries de setembre, ja que si en aquesta sessió d’avaluació, a efectes de pas de curs o d’obtenció del títol de batxiller, es modifica la qualificació d’alguna matèria, caldrà l’acord de la majoria de dos terços dels membres presents a la sessió, tenint en compte que en la decisió sobre l’avaluació de cada alumne només hi han d’intervenir els professors de les matèries que hagi cursat l’alumne.
Lectures prescriptives: actualització de les lecturesCicles de formació professional

Avaluació dels cicles formatius (LOE): el centre ha de mantenir a disposició de la Inspecció d'Educació els registres de l'avaluació continuada i la documentació que hagi contribuït a avaluar els diferents mòduls professionals i unitats formatives (enunciats de proves escrites, graelles d'observació i altres).
Convalidacions i correspondències d'estudis: les convalidacions per estudis de sistemes educatius estrangers no universitaris les resol el Departament d’Ensenyament. La sol·licitud la presenta la persona interessada a la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa.
Renúncia a la matrícula: es recullen els supòsits i les implicacions per a l'alumne en cas de renunciar a la matrícula.
Reclamacions motivades per les qualificacions: es descriu el procediment que cal seguir en el cas de reclamacions motivades per les qualificacions obtingudes i comunicades a l'alumne al final de cada crèdit.Primer cicle d'educació infantil

L’esbarjo es considera una activitat integrada en l’horari lectiu i, per tant, ha de formar part també de la programació i s’ha de vetllar perquè s’hi respectin els principis del projecte educatiu.Segon cicle d'educació infantil

Els pares tenen la possibilitat d'optar per l'ensenyament de la religió en el segon cicle de l'educació infantil, tal com preveu la normativa. Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny

Es concreta i es detalla l'obra final del cicle formatiu de grau mitjà i s'incopora el sistema europeu dels crèdits ECTS en els cicles formatius de grau superior LOE


  

Garantir la protecció de dades

En referència a les dades de caràcter personal es remarca l'obligatorietat de mantenir la seguretat per garantir la protecció de les dades, i la seva actualització.Centres d'adults

S'afegeixen dos supòsits per a l'accés a l'educació d'adults i s'especifiquen els aspectes amb relació a l'avaluació dels ensenyaments corresponents a llengua catalana i castellana, a les llengües estrangeres i als ensenyaments d'informàtica i a la competència digital.


Més novetats

Coeducació i promoció de la igualtat de gènere: els centres han de promoure la igualtat d'oportunitats dels alumnes, incorporar la perspectiva de gènere a l'acció educativa, prevenir i gestionar comportaments i actituds discriminatòries per raó de gènere i, potenciar el reconeixement, la cooperació i el respecte mutu. Els centres han de designar una persona d'entre els  membres per impulsar mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones.


Ensenyaments d'idiomes: novetats referents als certificats, d'assitència o assoliment, que emeten les EOI.


Formació del professorat: la part presencial de les activitats de formació permanent es duran a terme dins l'horari laboral de no permanència al centre, llevat dels seminaris de coordinació d'equips directius, mestres d'educació especial i coordinadors TAC, així com els casos excepcionalment autoritzats per la direcció general que correspongui i de les formacions que responen a una convocatòria institucional.


Temps escolar: puntualitzacions amb relació a l’aprovació dels documents de centre que aborden la gestió del temps escolar.
Projecte educatiu de centre Currículum Organització del centre Gestió del centre
Avaluació de centre .pdf Cicles de formació professional LOGSE i LOE. Cursos per a l’accés a grau mitjà i a grau superior .pdf Organització de les llars d’infants.pdf Actuacions del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdf Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf Organització del temps escolar .pdf Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres d’adults .pdf
Documents de gestió del centre.pdf  Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària .pdf Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació .pdf Assegurances i assistència jurídica al personal .pdf
El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf Personal d’administració i serveis i professionals d’atenció educativa.pdf Formació del personal dels centres educatius .pdf
Innovació pedagògica .pdf Concreció i desenvolupament del currículum de l’ESO .pdf Personal docent .pdf Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre.pdf Coordinació entre l'educació primària i l'educació secundària obligatòria.pdf Gestió del personal de les llars d’infants .pdf
Participació de la comunitat educativa.pdf Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf Gestió del personal docent  .pdf
Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement .pdf Currículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre .pdf
Ensenyaments artístics superiors.pdf Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual, Internet i correu electrònic .pdf
Ensenyament de la religió .pdf Recollida de dades a efectes estadístics .pdf
Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf Seguretat i salut .pdf
Ensenyaments  de música de grau professional .pdf Situacions específiques dels alumnes.pdf
Ensenyaments en els centres d’adults.pdf Ús social dels centres .pdf
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf
Formació professional dual .pdf
L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf
Orientació i acció tutorial a l’ESO.pdf
Programacions i recursos didàctics.pdf
Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació.pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa.pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música.pdf

Font: Departament