30 de juny de 2014

Especialitats i altres requisits addicionals del professorat per ocupar llocs de treball docents específics

RESOLUCIÓ ENS/933/2014, de 28 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2014 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.(Fragment):

1.5 Especialitats i altres requisits addicionals del professorat per ocupar llocs de treball docents específics.

1.5.1 Per ocupar llocs de treball docents d’aula d’acollida, es requereix acreditar qualsevol especialitat docent del cos al qual estigui definida la vacant a la plantilla del centre.

1.5.2 Per ocupar llocs d’audició i llenguatge amb requeriment del coneixement del llenguatge de signes, cal ser funcionari del cos de mestres o professor interí de la borsa de primària i acreditar la idoneïtat de llenguatge de signes.

1.5.3 Per ocupar llocs de treball docents d’unitats de suport d’educació especial:

a) Llocs del cos de mestres: professorat funcionari o professorat interí de la borsa de primària, que tingui reconeguda l’especialitat de pedagogia terapèutica. Excepcionalment, i únicament a proposta de la direcció del centre, es podrà proveir amb mestres que tinguin reconeguda l’especialitat d’audició i llenguatge.

b) Llocs del cos de professors d’ensenyament secundari: professorat funcionari o professorat interí de la borsa de secundària, que tingui reconeguda l’especialitat d’orientació educativa.

1.5.4 Per ocupar llocs de treball docents amb perfil lingüístic, els funcionaris de carrera i interins han d’acreditar, a més de l’especialitat docent del lloc, l’especialitat docent de l’idioma corresponent o el nivell mínim B2 del Marc europeu comú de referència de la llengua de definició de la vacant. També es requereix formació en metodologies d’immersió lingüística o en ensenyaments AICLE. Excepcionalment, els professors candidats que no disposin d’aquesta formació en metodologia d’immersió, poden optar a aquests llocs de treball sempre i quan l’acreditin al llarg del curs 2014/2015 o hagin ocupat un lloc de treball d’aquest perfil lingüístic amb anterioritat.

1.5.5 Per ocupar llocs de treball docents d’atenció a la diversitat, el professorat funcionari de carrera i interí ha de tenir acreditada l’especialitat del lloc de treball.

A més, ha de reunir un dels requisits següents:

a) Llocs del cos de mestres:

- Tenir reconeguda l’especialitat docent de pedagogia terapèutica (EES).

- Tenir la titulació acadèmica de màster oficial sobre educació inclusiva, educació en la diversitat o educació especial.

- Haver superat una formació referida a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i/o educació inclusiva, educació especial i educació per a la diversitat (mínim, 30 hores).

- Haver exercit la docència com a funcionari de carrera o personal interí/substitut en llocs de treball d’aula d’acollida o d’unitat de suport d’educació especial un mínim 12 mesos.

- Haver exercit la docència com a funcionari de carrera o personal interí/substitut en qualsevol lloc de treball d’un centre d’atenció educativa preferent o en un centre d’educació especial durant un mínim 12 de mesos.

b) Llocs del cos de professors d’ensenyament secundari:

- Tenir reconeguda l’especialitat docent d’orientació educativa (PSI).

- Tenir la titulació acadèmica de màster oficial sobre educació inclusiva, educació en la diversitat o educació especial.

- Haver superat una formació referida a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i/o educació inclusiva, educació especial i educació per a la diversitat (mínim, 30 hores).

- Haver exercit la docència com a funcionari de carrera o personal interí/substitut en llocs de treball docents d’atenció a la diversitat durant un mínim de 12 mesos.

- Haver exercit la docència com a funcionari de carrera o personal interí/substitut en llocs de treball docents d’aula d’acollida o d’unitat de suport d’educació especial durant almenys un curs escolar un mínim 12 de mesos.

- Haver exercit la docència com a funcionari de carrera o personal interí/substitut en qualsevol lloc de treball docent d’un centre d’atenció educativa preferent durant un mínim 12 de mesos.

- Haver exercit la docència com a funcionari de carrera o personal interí/substitut en llocs de treball docents en una aula oberta un mínim 12 de mesos.

1.5.6 Per ocupar llocs de treball docents amb competències digitals, el professorat funcionari de carrera ha d’acreditar la seva capacitació en l’ús i aplicació de les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats docents mitjançant l’acreditació d’algun dels requisits següents:

- Tenir la titulació acadèmica superior o un màster oficial relacionat amb la competència digital docent.

- Tenir acreditada alguna de les especialitats docents següents: 507 Informàtica, 627 Sistemes i aplicacions informàtiques o 722 Mitjans informàtics.

- Haver superat una formació que acrediti la competència digital docent en l’ús i aplicació de les TIC (mínim, 30 hores).

- Haver exercit la docència com a funcionari de carrera o personal interí/substitut un mínim de 12 mesos, en l’ús i aplicació de les TIC/TAC, que acrediti la seva competència digital, mitjançant la certificació de la direcció del centre on s’ha exercit.

1.5.7 Per ocupar llocs de treball docents d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes:

a) Àmbit de comunicació: tenir acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d’anglès, per ser-ne titular, en el cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a la borsa de secundària, en el cas del professorat interí.

A més, pel que fa als requisits lingüístics d’aquest àmbit de comunicació:

Llevat que tingui acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura, haurà d’acreditar coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català C2 o d’una titulació equivalent reconeguda oficialment.

Llevat que tingui acreditada l’especialitat d’anglès, haurà d’acreditar coneixements suficients de la llengua anglesa mitjançant la possessió del certificat de nivell B2 d’anglès o d’una titulació equivalent reconeguda oficialment.

b) Àmbit social: tenir acreditada l’especialitat de geografia i història o de filosofia, per ser-ne titular, en el cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a la borsa de secundària, en el cas del professorat interí.

c) Àmbit científic i tecnològic: tenir acreditada l’especialitat de matemàtiques o de física i química o de biologia i geologia o de tecnologia, per ser-ne titular, en el cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a la borsa de secundària, en el cas del professorat interí.

1.5.8 Per ocupar altres llocs de treball docents específics, d’acord amb les previsions organitzatives del projecte educatiu del centre, projecte de direcció i/o l’acord de coresponsabilitat, també es pot determinar el perfil propi de llocs de treball específics per impartir formació professional dual, per a l’aplicació de tècniques pedagògiques innovadores, per a la millora dels processos d’ensenyament dels alumnes, per impartir docència per àmbits de coneixement, d’acord amb l’annex 3 del Decret 39/2014, de 25 de març. El funcionari de carrera haurà d’acreditar la seva idoneïtat al perfil professional del lloc de treball específic, la corresponent titulació acadèmica, la formació específica i/o experiència en l’exercici de la docència durant un mínim de 12 mesos. En el cas de llocs de treball específics amb requisits de més d’una especialitat docent o àmbit de coneixement se n’ha de ser titular d’una de les especialitats i complir els requisits de capacitació en l’altra o altres que defineixen el lloc de treball.