11 de juny de 2014

País Valencià: La Mesa General de Negociació acorda tornar la part de l'extraordinària 2012 il·legalment confiscada als empleats públics valencians

La Mesa General de Negociació acorda tornar la part de l'extraordinària 2012 il·legalment confiscada als empleats públics valencians


  • #RecuperemDrets

  • Permet cobrar d’una manera encara més ràpida que mitjançant els procediments actualment en curs d’extensió de sentència o reclamació administrativa.
El passat 9 de juny s’ha assolit en la Mesa General de Negociació dels empleats públics valencians l’acord definitiu que possibilitarà el cobrament de la part reportada de la paga extraordinària de desembre de 2012 en la nòmina de gener del 2015.

L'Acord, subscrit per les organitzacions sindicals CCOOPV  UGTPV, CSIF i FSES és fruit de la constant pressió mantinguda enfront del Govern valencià i evita la judicialització massiva d’un assumpte sobre el qual ja hi ha nombroses sentències favorables guanyades pels nostres serveis jurídics.

Aquesta solució defuig, a més, el pagament dels costos amb diners públics si s'haguera d’acudir als tribunals.

Permet, també, cobrar d’una manera encara més ràpida que mitjançant els procediments actualment en curs d’extensió de sentència o reclamació administrativa.

I, a més, dóna cobertura a aquells companys i companyes que, en el seu moment, van realitzar una reclamació però no van interposar recurs contenciós administratiu per la qual cosa l’Acord en Mesa de Negociació era la seua única possibilitat de recuperació de la quantitat no cobrada.

L'Acord  és d’aplicació a la totalitat del personal docent i no docent de la Generalitat Valenciana (funcionari, estatutari i laboral) i es farà extensiu al personal d’universitats i ensenyament concertat. També s’hi inclou les persones jubilades, contractades o en excedència que en el seu moment hagueren tingut dret a percebre la part proporcional d’aquesta paga.

La FE CCOOPV considera que l'Acord assolit ens acosta a l’objectiu de la devolució de la totalitat de la paga extra del 2012, la batalla per la qual segueix oberta en el marc del Tribunal Constitucional, i a la qual no renunciem. És, així mateix, un reconeixement per part de l'Administració autonòmica que es va cometre una il•legalitat amb la totalitat dels treballadors i les treballadores que ara es veu restablerta.

Des de la FE CCOOPV, que sempre va apostar per l'Acord, aquest fet comporta un pas més en la inflexió d’un llarg període de retallades per als empleats públics i un impuls per a seguir en la lluita per la recuperació dels drets perduts i en defensa d’allò públic.

Continuem recuperant drets!