2 de juny de 2014

Ensenyament privat. Sentència favorable a CCOO de Castilla y León sobre la paga extra de 2012

Resolució paga extraordinària 2012 CCOO guanya en Sentència davant el TSJ de Castella i Lleó la devolució de la part proporcional de les quanties meritades i sostretes en la nòmina del mes de desembre de 2012, en l’Ensenyament Concertat Ordinari, Escoles Concertades d’Educació Especial i Centres d’Assistència i Educació Infantil Concertada. 


La Federació d'Ensenyament de CCOO de Castilla y León, amb motiu de l'aplicació del Reial decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, va interposar el 20 de desembre de 2013 demanda de CONFLICTE COL·LECTIU contra la detracció de les quantitats descomptades en la nòmina de desembre de 2012 als treballadors i treballadores dels sectors anteriorment al·ludits. Vam ser l’únic sindicat que vam elaborar i signar la demanda.

El TSJ de Castella i Lleó en Sentència de 30 d'abril de 2014, considera davant el conflicte col·lectiu interposat, pel qual se sol·licita que es declari el dret dels treballadors i treballadores afectats a percebre la seva retribucions de l'any 2012 íntegres i sense descompte ni cap deducció (inclosa la paga extra de Nadal), l'estimació de les pretensions formulades per CCOO.

L'Alt Tribunal declara injustificada parcialment i improcedent la deducció que es va practicar respecte del Complement d'Analogia en la nòmina de desembre de 2012, fins a la data d'entrada en vigor del RD 20/2012 i condemna a la Conselleria d'Educació de la Junta de Castella i Lleó, com a responsable de l'abonament de les quantitats deduïdes corresponents al període comprès entre l'1 de gener de 2012 i el 20 d'agost de 2012.

A casa nostra, CCOO vam considerar en el seu moment que el RDL 20/2012 no era aplicable als sectors concertats ja que a l’article 2 del mateix només es parlava del personal funcionari i laboral de les Administracions Públiques i del Sector Públic, res es deia sobre els centres privats concertats. Malgrat tot i en el cas que es considerés que l’esmentat article fos aplicable al nostre sector, vam entendre que aquesta aplicació només ho podria ser a partir de la norma legal i mai amb efectes retroactius. El RDL es va publicar el 14 de juliol de 2012 i fixava la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva publicació. Per tant, la part meritada fins el 15 de juliol de 2012 se’ns hauria d’abonar.
Degut als recursos presentats al Tribunal Suprem per les diferents Administracions Públiques davant les nombroses sentències favorables reconeixent el dret a cobrar la totalitat o part de la paga extra, a Catalunya es va decidir suspendre els judicis de les escoles concertades ordinàries i d’educació especial a l’espera que el Suprem es pronunciés de manera definitiva.