31 d’agost de 2014

Professorat interí i substitut: Nomenaments de finals d'agost 2014

Professorat interí i substitut: Nomenaments de finals d'agost 2014 (professorat interí i substitut) 

 • Nomenaments telemàtics per a l’adjudicació de vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent per al curs 2014-2015
  Per adjudicar, entre el personal inscrit a la borsa de personal docent, les vacants i substitucions que hi ha pendents d'assignació, es preveu que els dies 28 i 29 d'agost de 2014 els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona facin actes de nomenament telemàtic per cobrir les vacants i substitucions. 
  Hi ha una franja horària de connexió per acceptar, des del web, la plaça assignada:
  28 d'agost de 2014 de les 12.00 a les 13.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental
  Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Girona
  Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Barcelona Comarques
  28 d'agost de 2014 de les 13.00 a les 14.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Lleida
  Consorci d'Educació de Barcelona
  29 d'agost de les 12.00 a les 13.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Tarragona
  Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre
  Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Vallès Occidental
  29 d'agost de les 13.00 a les 14.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a la Catalunya Central
  Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Baix Llobregat 
 • Nomenaments per a l'adjudicació de vacants i substitucions de llocs de treball específics (llocs amb perfil lingüístic, llocs d'atenció a la diversitat i d'àmbit d'ensenyament secundari en centres de formació d'adults)

El 22 d'agost de 2014 els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona estant publicant a la seva pàgina web (Nomenaments telemàtics / Vacants de difícil provisió) les vacants a cobrir de llocs de treball específics (llocs amb perfil lingüístic, d'atenció a la diversitat i d'àmbit d'ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes) i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de Gestió de personal docent del servei territorial o el Consorci d'Educació de Barcelona


Nomenaments telemàtics

Et recomanem que consultis sovint els enllaços de les substitucions de difícil provisió...!

Nomenaments
telemàtics
pri


Borsa de treball: Llistat de professorat ordenat per especialitats i SSTT

 • Nomenaments per a l'adjudicació de vacants i substitucions de llocs de treball específics (llocs amb perfil lingüístic, llocs d'atenció a la diversitat i d'àmbit d'ensenyament secundari en centres de formació d'adults)
 • A partir del 22 d'agost els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona adjudicaran les vacants i substitucions dels llocs de treball específics.
1. Nomenaments pel procediment de difícil cobertura


 • Els llocs de treball específics corresponents a llocs amb perfil lingüístic, d’atenció a la diversitat i d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, en cas que quedin vacants després de les adjudicacions de juliol de 2014 i, així com les substitucions dels titulars d’aquests llocs, s’adjudicaran a partir del 22 d’agost pel procediment d’adjudicació de vacants i substitucions de difícil cobertura previst a la base 6.3.2 als Criteris de gestió de la borsa.
 • Els nomenaments de difícil cobertura per nomenar vacants i substitucions: 
  • Es donarà publicitat de la vacant o substitució a cobrir a les pàgines web dels diferents ST.
  • S’obrirà un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de gestió de personal docent del servei territorial o Consorci d’Educació de Barcelona
  • Els candidats hauran d’acreditar que reuneixen els requisits específics que s’estableixen als apartats 1.5.4, 1.5.5 i 1.5.7 de la Resolució ENS/933/2014, de 28 d’abril (DOGC núm. 6615 de 5 de maig). 
  • En el supòsit de concurrència de persones candidates que compleixin els requisits, han de tenir prioritat les persones que tenen demanat l'àrea territorial com a preferent, l'especialitat demanada i número d'ordre més baix. 
  • Per als llocs de treball d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes es tindrà en compte la preferència establerta a la base 1.4.5 de la Resolució ENS/1083/2014, de 14 de maig (DOGC núm. 6626 de 20 de maig). 
  • Independentment dels sistemes de comunicació individual que cada àrea territorial utilitzi, s'ha de publicar el resultat de l'adjudicació en la seva pàgina d'Internet. S'haurà d'especificar la plaça adjudicada, el nom i cognoms de la persona a la qual s'ha adjudicat i el número d'ordre.

  Temes relacionats:

  2. Nomenaments telemàtics de places ordinàries
  • A partir del 19 d'agost, el Departament i el Consorci informaran de les dates concretes en què es duran a terme aquestes adjudicacions de vacants i substitucions (entre el 28 d'agost i el 10 de setembre).
  • Entre el 28 d'agost i el 10 de setembre es realitzaran els nomenaments telemàtics per a places ordinàries amb el mateix aplicatiu i de la mateixa manera que aquest curs.
  • Al llarg del curs 2014-2015 esta prevista la posada en funcionament de l’aplicació informàtica per al nomenament de candidats seleccionats per les direccions dels centres docents públics que preveu el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

  3. Què és el procediment d'urgència?
  • És un altre procediment d'adjudicació de substitucions, que s'especifica a l'apartat 6.4 per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015. Quan amb posterioritat a l'acte telemàtic, el candidat a qui s'ha adjudicat una substitució no pugui o no vulgui incorporar-se a la destinació, es podrà designar per aquests procediment un nou candidat.
  • Per tal de formalitzar aquest nou nomenament els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament o el Consorci d’Educació de Barcelona, tan bon punt tinguin coneixement que la persona substituta designada no s’incorporarà al centre, localitzaran una nova persona candidata de la llista de disponibles de l’especialitat, respectant l’ordre en tot cas, i posant-se en contacte amb la persona interessada per mitjà del sistema de comunicació individual que els/les responsables de l’àrea territorial considerin més eficaç. 


  Adreces electròniques per a la gestió dels nomenaments


  Consulta i modificació de dades: 

  Índex de temes importants sobre la borsa de treball

  Temes relacionats:

  Imprescindibles del Professorat interí i substitut  RETRIBUCIONS:

  Aquests són els temes més consultats quan busques informació... (clica sobre la imatge):

        Imprescindibles del Professorat interí i substitut  Full informatiu: Nomenaments de finals d’agost 


  CCOO demanem que els representants legals dels treballadors participem i fem el seguiment dels nous procediments de nomenaments i d’avaluació previstos pel Departament.

   Des de CCOO entenem que:

  • El nomenament d’aquests llocs de treball pel sistema de difícil cobertura no garanteix el procediment regulat i se salta la llista única de la borsa de treball, que queda fora del control dels docents i dels seus representants.

  És imprescindible un llistat setmanal de les adjudicacions fetes pel procediment de difícil cobertura i que el llistat sigui públic.
  Aquest procediment pot donar peu a adjudicacions de llocs de treball a persones que no estiguin incloses a la borsa de treball i provocar que allò que era causa d’excepcionalitat, acabi sent “més ordinari” del previst, tenint en compte les casuístiques dels llocs estructurals amb perfil lingüístic i d’atenció a la diversitat.

  2. Nomenaments de candidats seleccionats per les direccions dels centres durant el curs 2014/2015

  • Al llarg del curs 2014-2015 està prevista la posada en funcionament de l’aplicació informàtica pel nomenament de candidats seleccionats per les direccions dels centres docents públics que preveu el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents. Les condicions, criteris i procediment per a la selecció i nomenaments dels candidats es regularà per Resolució del Director general de Professorat i de Centres Públics. 
  • L’Administració té previst fer una prova pilot d’aplicació del nou procediment de nomenament a finals de l’últim trimestre de l’any en dos Serveis Territorials. L’aplicatiu per a la resta de ST funcionaria a partir de gener de 2015.
  • CCOO demanem que passi per la Mesa la nova regulació, així com establir els mecanismes de participació i seguiment dels representants legals dels treballadors. 
  3. Instruccions per regular el període de prova inicial del personal interí o interí substitut  • El Departament estableix que el funcionari interí o substitut novell ha de superar un període de prova inicial que permeti acreditar la seva idoneïtat en l’exercici docent en els nivells d’ensenyament per als quals s’hagi efectuat el nomenament.
  • Aquest període es realitza, com a màxim, durant els quatre primers mesos d’exercici efectiu de docència, a partir de la primera incorporació a la docència.  Des de CCOO pensem que és molt difícil efectuar proves inicials en períodes menors de 4 mesos ja que no queden garantits els criteris d’igualtat: diferents tipologies de centres, diferents direccions, professorat que compte amb tutorització i altra no..., i tots sotmesos als mateixos elements i descriptors avaluatius... No ens podem imaginar com es pot avaluar a un interí o substitut amb un nomenament de durada inferior a un mes, amb els mateixos descriptors esmentats abans.

  CCOO demanem que el personal interí o substitut que tingui un nomenament de durada inferior a un mes rebi tota la informació dels diferents informes emesos per les direccions dels centres sobre la seva suficiència i pugui fer les al•legacions precises.

  CCOO també entenem que el barem avaluatiu s’hauria d’adaptar a les diferents tipologies contractuals.

  Demanem que la Comissió avaluadora estigui formada pel tutor o tutora, algun membre del Claustre i la direcció del centre. No es pot deixar recaure aquesta decisió només en mans de les direccions.

  A més a més, demanem que siguin informades totes les Juntes de Personal de les avaluacions negatives que pateixin el personal interí o substitut.
  Sabies que...?

  El complement de tutoria del professorat amb una substitució d’una durada igual o superior a tres mesos es cobra des del primer dia, i és fruit de l’Acord del 2005 signat només per CCOO.