4 de setembre de 2014

Campanya de recollida de material escolar de la Xarxa d’Acció Solidària


Campanya de la Xarxa d'Acció Solidària sobre el material escolar com a element per garantir la igualtat a l'escola'Amb material escolar, més igualtat'


 S'HA DE GARANTIR QUE TOTS ELS NENS I NENES DE CATALUNYA ACCEDEIXEN A L'ESCOLA AMB IGUALTAT DE CONDICIONS.
Amb l’actual escenari de crisi econòmica prolongada, que ha fet aflorar la situació crítica de moltes famílies, l’augment de la desigualtat social, i el risc de la pobresa i l’exclusió social, les dades demostren que prop de 500.000 llars a Catalunya no tenen cap ingrés. A més, en l’informe de la UE s’apunta que tenir un treball tampoc és una garantia per sortir de la pobresa, a conseqüència de la precarietat i els baixos salaris. Aquesta situació afecta principalment a la infància ja que el 29% dels nens i nenes a Catalunya viuen per sota del llindar de la pobresa.


La pobresa a les nostres escoles:


L’escola pública ha jugat un paper important com a element normalitzador i promotor de la igualtat social. Això ha estat fruit de les conquestes de l’estat de benestar i de l’esforç de molts professionals de l’educació. El dret a l’educació és un fonament bàsic de les societats avançades, no només pel que fa a les normatives, sinó també en relació amb els recursos disponibles per assegurar realment una educació obligatòria, gratuïta i de qualitat. Un model d’educació equitatiu i que promou la igualtat d’oportunitats, i qui té el paper d’un ascensor social.


La crisi econòmica i social i les retallades que afecten tots els serveis públics, especialment la sanitat i l’educació, posen en perill els nostres drets universals. La insensibilitat social manifestada en les polítiques dels governs tant a nivell de l’estat com a nivell autonòmic deixa a un nombre important de la població i principalment de la infància i l’adolescència en una situació de vulnerabilitat extrema, tant pel que fa a una alimentació adequada com a una educació equitativa i de qualitat. Han renunciat al paper de l’estat social en la redistribució justa i solidària de les riqueses, en favor dels més rics, del gran capital, transformant drets bàsics com són la sanitat i l’educació en un privilegi per a pocs.
A nivell de les nostres escoles, hem de reconèixer el paper dels professionals de l’educació i de les AMPAS en el seu esforç per a compensar a través de la solidaritat, la racionalització i la socialització de materials, les mancances de recursos que s’haurien d’aportar des de l’administració pública.

Moltes famílies no poden fer front a les despeses derivades de l’escolarització dels seus fills i filles. Segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), la tornada a l’escola suposa per a les llars un cost mitjà de 640 euros per fill (510 euros si l’escola és pública i 917 euros si és privada).

El cost mitjà de despeses en llibres i materials escolars és 339 euros per fill: la despesa en llibres (215 euros per alumne) i en material escolar (124 euros per alumne)
Les administracions públiques han reduïts les ajudes: el govern central ha fet una reducció del 80%, i la Generalitat de Catalunya ha eliminat un pressupost d’11 milions dedicat a les ajudes en llibres i materials escolars. Si amb això no era suficient, el govern central ha pujat al 21% l’IVA sobre llibres de text i material escolar.

Segon l’últim informe de Creu Roja a Catalunya, fet amb els seus usuaris i usuàries sobre les necessitats i despeses no cobertes, es demostra que el 77,7% no ha pogut cobrir totes les necessitats d’escolarització per als seus fills i filles, i que la despesa principal de les famílies és el material escolar:


- 59,9% material escolar.
- 50,4% Activitats extres.
- 43,3% Activitats extraescolars.
- 37,9% menjador escolar.
- 32,6% quota AMPA
- 26,7% Vestuari.
- 16,1% reforç escolar.
- 8,4% transport escolar.
- 8% cost carmanyola.

La falta de material escolar influeix en el rendiment escolar, el 76,6% de les persones enquestades considera que la manca de material escolar afecta en els resultats acadèmics, i un 77,1% creu que afecta la dignitat i els sentiments de l’alumnat.

La manca de material escolar és un motiu del fracàs escolar. A Catalunya estem encara lluny de l’objectiu marcat per la Unió Europea per al 2020, que està fixat en el 10%. Segon estudis de la Unió Europea, l’augment de la taxa de pobresa té com a efecte la baixada de la taxa d’escolarització a partir dels 17 anys. Però també és preocupant l’efecte sobre la personalitat de la infància i l’adolescència, el sentiment de humiliació, i de marginació en relació amb la resta de companys i companyes.

Les entitats que formem la Xarxa d’Acció Solidària no baixem la guàrdia per exigir a les administracions públiques que assumeixin les seves obligacions socials d’assegurar una educació gratuïta, de qualitat i equitativa per a tots i totes. Volem en aquest moment crític fomentar la cultura de la solidaritat social i popular. Hem vist la necessitat de treballar conjuntament en la sensibilització de la ciutadania en aquest tema, i iniciar una campanya de solidaritat per assegurar al màxim de nens i nenes l’oportunitat de poder desenvolupar els estudis amb dignitat i igualtat.

La campanya té tres eixos de treball:

1 - Sensibilització de la ciutadania sobre la gravetat de la manca de material escolar i, sobretot, l'efecte de desigualtat que pot provocar.
2 - Denúncia per la manca d'ajudes a les famílies i les escoles, per les retallades en material escolar i llibres de text, i per la insensibilitat de les administracions competents en aplicar un IVA del 21% sobre llibres i material.
3 - La Xarxa d'Acció Solidària (XAS) com a eina de promoure, d’organitzar i canalitzar la solidaritat popular. Des de la XAS, volem que la ciutadania, els barris, els centres de treball i les escoles treballin conjuntament per a combatre la desigualtat provocada per la crisi i per les retallades.

Com a experiència pilot la XAS ha acordat per aquest any, donar suport a 5 escoles, que poden ser més en funció de l'autoorganització ciutadana en els barris i centres de treball que hi hagi al voltant. Sempre se seguiran els següents criteris: que siguin públiques, es trobin en barris amb alt risc d'exclusió social i que estiguin disposades a la socialització del material i dels llibres. Alhora, es respectarà l'anonimat de les escoles que no vulguin donar a conèixer la seva participació en el projecte,  davant del perill d'estigmatització.

Els ciutadans i ciutadanes, en els barris i en els centres de treball que volen participar en la campanya, poden posar-se en contacte amb la XAS a través del mail, de la pagina web o per facebook.

Feu clic per veure elMés informació a :

  
Des de la Xarxa Solidària volem garantir que el curs 2014-2015 tots els nens i nenes de Catalunya accedeixin a l’escola amb igualtat de condicions


La Xarxa d’Acció Solidària (XAS) que agrupa a diferents entitats socials i sindicals, en la qual participa la CCOO de Catalunya, inicia una campanya de sensibilització sobre les mancances en material escolar, l’objectiu de la campanya és sensibilitzar la ciutadania, denunciar les retallades en educació i fomentar la solidaritat popular. La campanya es presenta en una roda de premsa el 24 de juliol.


La campanya té tres eixos de treball:

1- Sensibilització de la ciutadania sobre la gravetat de la manca de material escolar, sobretot l’efecte de desigualtat que pot provocar.

2- Denuncia per la manca d’ajudes a les famílies i les escoles i la retallada en tema de material escolar,i llibres de text, la insensibilitat de les administracions competents aplicant un IVA del 21% sobre llibres de text i material escolar.

3- La XAS com una eina de promoure, d’organitzar i canalitzar la solidaritat popular. Des de la XAS, volem que la ciutadania, els barris, els centres de treball i les escoles treballen conjuntament per a combatre la desigualtat provocada per la crisi i per les retallades. Com una experiència pilot, la XAS ha acordat en principi per aquest any donar suport a 5 escoles, que poden ser més en funció de l’autoorganització ciutadana en els barris i centres de treball al voltant de les escoles, sempre amb criteris que siguin públiques, es troben en barris d’alt risc d’exclusió social, una disponibilitat per part de les escoles, i la socialització del material i dels llibres, tot això respectant al mateix temps l’anonimat de les escoles que no volen aparèixer davant del perill de l’estigmatització.

Els ciutadans i ciutadanes, en els barris i en els centres de treball que volen participar en la campanya, poden posar-se en contacte amb la XAS a través del mail, de la pagina web o per facebook.