15 de setembre de 2014

Ensenyaments privats. Novetats en les cotitzacions a la Seguretat Social


El passat 26 de juliol es publicà al BOE el Real Decreto 637/2014 modificant el Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social. També autoritzava l’ampliació del termini de liquidació i ingrés dels nous conceptes retributius computables en la base de cotització al Règim General de la Seguretat Social. 
Descarregueu-vos aquí el full d'Actualitat sencer (pdf+)

RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE
(Per norma, conveni col·lectiu o contracte de treball i/o concedides voluntàriament per les empreses)
Inclusió/exclusió de la Base de Cotització

(6,35% de deducció a la Seguretat Social)
Tributació IRPF

(Percentatge que a cada treballador/a li pertoqui en funció de la seva situació personal i familiar)
Despeses d'estudis particulars del treballador i persones vinculades per parentiu, fins i tot els afins, fins al 4º grau inclusivament
Sí cotitza. Cost per al pagador, inclosos tributs.
Exempt de tributació. No es practica retenció.
Menjador:
·          Treballadors/es
·          Fills/es


Sí cotitza. Per l’estalvi que suposa per al treballador/a.Sí cotitza. Per l’estalvi que suposa per al treballador/a.

Els àpats dels treballadors estan exempts de tributació fiscal sempre que el cost per àpat no sigui superior a 9 €. Per sobre d’aquesta quantitat, l’excés sí que estarà subjecte a tributació.

Sí tributa fiscalment.
Assegurances de Responsabilitat Civil i Accident de Treball del treballador/a
Cotitza per l’import de la prima, sempre i quan l’assegurança estigui individualitzada i no sigui conjunta per a la totalitat dels treballadors/es.
Exempt de tributació. No es practica retenció.
Assegurances per malaltia comuna del treballador/a (més cònjuge i descendents)
Cotitza per la despesa que suposa per l’empresa.
Fins els primers 500€ de prima d’assegurança (per persona) no es practica retenció. Per sobre d’aquesta quantitat, l’excés sí que estarà subjecte a tributació.
Ajuts als fills/es dels treballadors/es (gratuïtat de l’ensenyament)
No cotitza. Segons el Real Decreto la prestació s’ha de valorar pel cost marginal. Als centres educatius aquest cost és cero ja que l’escolarització d’un alumne més no requereix de més professorat ni despeses addicionals.
Exempt de tributació. No es practica retenció.
Roba de feina
No cotitza sempre i quan es faci servir exclusivament al centre educatiu i en cas de cessament el treballador/a la retorni.
Exempt de tributació. No es practica retenció.

Descarregueu-vos aquí el full d'Actualitat sencer (pdf+)CCOO DEFENSA ELS VOSTRES DRETS!