28 de setembre de 2014

S'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.


RESOLUCIÓ ENS/2160/2014, de 16 de setembre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics. DOGC núm. 6716 (29/09/2014) 

RESOLUCIÓ EN FORMAT PDF (+)

D’acord amb el que disposa l’article 148 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, i correspon al Departament d’Ensenyament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, així com determinar el nombre i el procediment d’elecció dels membres del consell.

D’altra banda, l’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, regula la renovació dels membres del consell escolar, i l’article 45 de la mateixa norma n’estableix la composició en els centres públics. La regulació de la composició d’aquell òrgan col·legiat en els centres privats concertats, l’estableix l’article 56 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, amb l'última modificació introduïda per l’apartat dos de la disposició final segona de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa.

Transcorregut el termini de dos anys des de la darrera renovació tant en els centres públics com en els centres privats sostinguts amb fons públics, escau que les direccions i els titulars dels centres convoquin eleccions per a la renovació parcial dels membres del consell escolar del centre, en la meitat que en cada cas correspongui, d’acord amb la regulació esmentada i, a aquests efectes, correspon al Departament d’Ensenyament establir el calendari corresponent.

Per tot això, d’acord amb les previsions de l’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, i a proposta conjunta de la Direcció General de Centres Públics, de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats i de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa,

Resolc:

—1 Establir el calendari a què s’han d’ajustar les eleccions de renovació de la meitat dels membres representants del professorat, de l’alumnat, i dels pares i mares o tutors d’alumnes dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i, en el cas en què la plaça sigui vacant o hagi de quedar vacant per qualsevol motiu, la del representant del personal d’administració i serveis, així com la del personal d’atenció educativa complementària, en els centres d’educació especial i en els centres ordinaris amb unitats específiques d’educació especial, en els termes previstos a l’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

—2 El procés electoral en els centres públics i privats sostinguts amb fons públics s’ha de desenvolupar d’acord amb les previsions del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, i s’ha d’ajustar, en tots els centres, als terminis següents:

Inici del procés: a partir del dia 3 de novembre de 2014.

Constitució de les meses electorals: abans del dia 12 de novembre de 2014.

Votacions: entre els dies 24 i 28 de novembre de 2014, ambdós inclosos.

Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 23 de desembre de 2014.

En qualsevol cas, la direcció del centre públic i la titularitat del centre privat concertat ha de trametre als serveis territorials corresponents, o al Consorci d’Educació de Barcelona, còpia autenticada de l’acta de constitució del consell escolar resultant del procés electoral, en el termini d’una setmana després de la constitució del nou consell escolar. Així mateix, informarà de les dades de participació dels diferents sectors convocats tan bon punt s’hagin celebrat les eleccions i no més tard del 12 de desembre de 2014. A aquest efecte, el Departament d’Ensenyament posarà al servei dels centres una aplicació informàtica de suport.

—3 Els consells escolars dels centres que encara no hagin aprovat una regulació específica del procediment electoral en les seves normes d’organització i funcionament, d’acord amb les previsions del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, poden acordar ajustar la seva actuació al que preveuen les normes que aprova aquesta Resolució, i que consten a l’annex.

—4 Els centres educatius han de donar publicitat, amb l’antelació suficient, de la planificació general del procés electoral, i han de garantir que les dates i els horaris dels diversos actes electorals previstos permetin la participació de tots els membres dels sectors afectats.

—5 Facultar la Direcció General de Centres Públics, la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats i la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa per tal que, en l’àmbit de les seves respectives competències, adoptin les mesures necessàries per a l’execució d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.Barcelona, 16 de setembre de 2014Irene Rigau i Oliver

Consellera d’EnsenyamentAnnex

Normes del procés electoral


1 Candidatures

1.1 Són candidats i candidates les persones següents:

a) Sector de representants del professorat: tots els membres del claustre.

b) Sector de representants dels pares i mares o tutors de l’alumnat: els pares, mares i els tutors o tutores de l’alumnat del centre, que n’exerceixen la pàtria potestat o la tutela i que figuren en el corresponent cens electoral. Les candidatures poden presentar-se acompanyades de l’aval d’una associació de pares i mares d’alumnat o d’una relació de pares i mares.

c) Sector de representants de l’alumnat: tot l’alumnat del centre que figura en el corresponent cens electoral i que no hagi estat objecte de sanció per conducta greument perjudicial per a la convivència del centre durant l’actual curs escolar o l’immediatament anterior. Les candidatures poden presentar-se acompanyades de l’aval d’una associació d’alumnes o d’una relació d’alumnes.

d) Sector de representants del personal d’administració i serveis: totes les persones que figuren en el cens electoral del personal d’administració i serveis.

e) Sector de representants del personal d’atenció educativa complementària: totes les persones que figuren en el cens electoral del personal d’atenció educativa complementària.

1.2 Les persones que en un mateix centre formen part de més d’un sector de la comunitat escolar únicament poden presentar-se com a candidates per a un dels sectors. Així mateix, les persones que són membres nats del consell escolar i alhora formen part d’un sector que hi és representat, no poden presentar-se com a candidates per a aquell sector.

1.3 Si el nombre de persones candidates a membres del consell escolar d’un determinat sector és inferior al nombre de llocs a cobrir, totes les persones membres del sector corresponent són elegibles com a representants d’aquell sector en el consell escolar. Si la persona elegida en aquestes circumstàncies ho és per al sector del professorat, del personal d’administració i serveis o del personal d’atenció educativa complementària, ha d’assumir la representació. Si la persona resulta escollida membre en representació del sector de l’alumnat o del sector de pares i mares o tutors, i no vol assumir la representació, el lloc queda vacant fins a la següent convocatòria d’elecció de membres.

1.4 Durant el període comprés entre la convocatòria de les eleccions i la realització de les votacions, els candidats i les candidates poden donar a conèixer les seves propostes, sempre que no interfereixin en la marxa ordinària del centre.

2 Cens electoral

2.1 Constitueixen el cens electoral de cada un dels sectors les persones següents:

a) Sector de representants del professorat: tots els professors i professores que integren el claustre en el moment de la convocatòria de les eleccions.

b) Sector de representants dels pares i mares o tutors de l’alumnat: tots els pares, mares i els tutors i tutores legals els fills i filles dels quals estan matriculats al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions.

c) Sector de representants de l’alumnat: tot l’alumnat amb dret al vot en les eleccions que es troba matriculat al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions.

d) Sector de representants del personal d’administració i serveis: tot el personal d’administració i serveis funcionari o contractat per l’administració titular, o per l’administració local en el cas de les escoles i de les escoles d’educació especial, que presta serveis al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions.

e) Sector de representants del personal d’atenció educativa complementària: tot el personal d’atenció educativa complementària funcionari o contractat per l’administració titular, que presta serveis al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions.

2.2 El director o directora ha de fer públiques al tauler d’anuncis del centre, i sempre en l’interior del centre, les dades dels cens electorals de cada sector en el moment de la convocatòria de les eleccions. Es publiquen únicament les dades que siguin imprescindibles a l’efecte de permetre identificar les persones electores, i en cas que sigui necessari publicar el DNI, s’ha de fer amb els 4 últims dígits xifrats.

Així mateix, ha d’obrir un termini de tres dies lectius per a la presentació de reclamacions en relació amb les dades dels cens electorals publicades, i prendre les mesures adequades per a la resolució de les possibles reclamacions, de forma que els cens definitius, que aproven les respectives meses electorals, s’han de fer públics amb una antelació mínima de set dies respecte la data de les eleccions de cada sector.

3 Meses electorals

3.1 Per a cada sector de la comunitat escolar, tret del sector representant del personal d’administració i serveis i del sector representant del personal d’atenció educativa complementària, es constitueix una mesa electoral, presidida pel director o directora del centre, encarregada d’aprovar el cens electoral, de publicar la relació de les persones candidates amb una antelació mínima de tres dies a la votació, d’organitzar la votació, de fer l’escrutini i de fer constar en acta pública els resultats de la votació, així com de resoldre els dubtes i reclamacions que es puguin presentar.

3.2 La composició de les meses electorals és la següent:

a) Per a l’elecció de les persones representants del sector del professorat, la mesa electoral està formada pel director o directora, o òrgan de govern en qui delegui, pel professor o professora amb més antiguitat al centre i pel professor o professora amb menys antiguitat, que actua de secretari o secretària de la mesa. Si totes les persones tenen la mateixa antiguitat, en forma part el professor o professora de major o menor edat, respectivament.

b) Per a l’elecció de les persones representants del sector dels pares i mares o tutors de l’alumnat, la mesa electoral està formada pel director o directora del centre, o òrgan de govern en qui delegui, i per dues persones designades per sorteig entre totes les que integren el cens d’aquest sector. D’entre les persones designades, la de menys antiguitat al centre actuarà de secretari o secretària de la mesa i, en cas de coincidència, ho farà la de menor edat.

c) Per a l’elecció de les persones representants del sector de l’alumnat, la mesa electoral està formada pel director o directora del centre, o per l’òrgan de govern en qui delegui, i per dues persones designades per sorteig entre els i les alumnes elegibles del centre. D’entre les persones designades, l’alumne o alumna del curs superior actuarà de secretari o secretària i, en cas de coincidència, ho farà la de major edat.

d) Per a l’elecció de les persones representants del personal d’administració i serveis i del personal d’atenció educativa complementària, es constitueix una mesa electoral única, formada pel director o directora, o òrgan de govern en qui delegui, pel secretari o secretària del centre, que exerceix també aquesta funció en la mesa electoral, per la persona que figura en el cens electoral del personal d’administració i serveis amb més antiguitat en el centre, i per la persona que figura en el cens electoral del personal d’atenció educativa complementària amb més antiguitat en el centre. Quan coincideixen persones de la mateixa antiguitat, en forma part la de major edat.

4 Procediment d’elecció dels i de les representants dels diferents sectors del consell escolar

4.1 Sector de representants del professorat:

a) L’elecció s’efectua en una sessió extraordinària del claustre, convocada amb aquest punt únic en l’ordre del dia.

b) Cada professor o professora pot votar un nombre màxim de persones candidates igual al nombre de representants d’aquest sector a renovar en el consell escolar.

4.2 Sector de representants dels pares i mares de l’alumnat:

a) Les associacions de pares i mares d’alumnat o els grups de pares i mares que avalen una candidatura poden designar una persona que actuï a la mesa electoral com a supervisor o supervisora.

b) Cada elector o electora pot votar un nombre màxim de persones candidates igual al nombre de representants d’aquest sector a renovar, en el consell escolar.

Poden votar el pare i la mare o tutor o tutora respectiu, llevat que la pàtria potestat de l’alumne estigui conferida en exclusiva a un dels progenitors, en aquest cas només aquest té dret de vot.

4.3 Sector de representants de l’alumnat:

a) Les associacions d’alumnat o els grups d’alumnes que avalen una candidatura poden designar una persona que actuï a la mesa electoral com a supervisor o supervisora.

b) Cada elector o electora pot votar un nombre màxim de persones candidates igual al nombre de representants d’aquest sector a renovar en el consell escolar.

4.4 En relació amb les eleccions del sector de representants del personal d’administració i serveis, cada elector o electora pot votar, com a representant d’aquest sector, un candidat o candidata.

4.5 En relació amb les eleccions del sector de representants del personal d’atenció educativa complementària, cada elector o electora pot votar, com a representant d’aquest sector, un candidat o candidata.

4.6 El director o directora del centre públic o el titular del centre privat sostingut amb fons públics, determina l’horari de les votacions de cada sector en la convocatòria de les eleccions, d’acord amb les característiques del centre i atenent la possibilitat horària dels electors i electores, per tal d’afavorir i garantir l’exercici del dret de vot. En qualsevol cas, el període horari de votació és ininterromput.

4.7 Les votacions són personals, directes i secretes. No s’admet la delegació de vot ni el vot per correu.

4.8 Les normes d’organització i funcionament de cada centre poden establir el procediment per dirimir situacions d’empat en el procés electoral. Per al cas que no ho facin, les situacions d’empat es resolen a favor de la persona escollida de més edat.

4.9 En el termini de trenta dies hàbils a partir de la constitució del consell escolar, s’han de constituir les comissions que escaigui, previstes en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, i en les normes d’organització i funcionament del centre.


5 Procediment d’elecció dels membres del consell escolar en centres de nova creació


5.1 En el cas de centres de nova creació en què es constitueix per primera vegada el consell escolar, el director o directora del centre públic o el titular del centre privat sostingut amb fons públics estableix el nombre de representants de cada sector respectant els criteris establerts en la legislació vigent i convoca eleccions per cobrir tots els llocs del consell escolar. El procés d’elecció dels membres i la constitució del consell escolar ha de realitzar-se d’acord amb el calendari general que estableix aquesta Resolució.

5.2 Un cop elegits per primera vegada, els i les representants electes de cadascun dels sectors s’han de dividir en dues meitats. Si el nombre de persones membres electes és parell, les dues meitats tenen el mateix nombre de persones membres i si és senar, la primera meitat té un membre més que la segona.

5.3 Per determinar les persones membres que corresponen a cada meitat, s’han d’ordenar totes les electes segons el nombre de vots obtinguts en el procés electoral. En cas d’empat a vots, es segueix l’ordre alfabètic. Un cop ordenades les persones electes segons aquest criteri, les primeres persones membres han de formar la primera meitat, i les restants la segona.

5.4 Les persones membres que integren la segona meitat han de cessar en la primera renovació, i les que integren la primera meitat continuen fins a la segona renovació.

5.5 S’apliquen les mateixes normes quan es posi en funcionament el consell escolar en un centre privat prèviament no concertat, que s’incorpora a la prestació del Servei d’Educació de Catalunya.


6 Procediment d’elecció dels membres del consell escolar d’una Zona Escolar Rural

6.1 El professorat elegeix els i les seves representants en sessió de claustre de la ZER.

6.2 Les normes d’organització i funcionament de la ZER han de determinar el procediment d’elecció del o de la representant del sector de pares i mares de cadascun dels centres que integren la ZER en el consell escolar, i han de preveure el procediment d’elecció del o de la representant del personal d’administració i serveis i del personal d’atenció educativa, si escau.

7 Procediment d’elecció dels membres del consell escolar d’un Institut escola

S’ha d’establir a les normes d’organització i funcionament la distribució dels representants del sector del professorat, de l’alumnat i del sector de pares i mares d’alumnes en els centres que imparteixen més d’una etapa educativa de l’educació bàsica, tot garantint una representació adequada de cadascun dels sectors.