10 d’octubre de 2014

Escola concertada. Calendari escolar pel PAS. Curs 2014-12015

Aquestes són les novetats del calendari pel personal d'administració i serveis (PAS) de l'Escola Concertada:  • Còmput anual: 1.540 hores
 • Jornada setmanal: 38 hores
 • Jornada en dies lectius: no pot excedir les 8 hores i les 4 hores la dels dissabtes que, en cas de treballar-los, correspon cada 2 setmanes un dissabte lliure.
 • Jornada en dies no lectius: són els corresponents al període de vacances escolars i ha de ser de 6 hores i continuada.
 • Mesos de juliol i agost: es faran 48 hores ininterrompudes de descans setmanal.


Sobre les vacances
 • Per cada any complet de servei actiu, 1 mes retribuït, preferentment al juliol o agost.
 • Entre Nadal, Setmana Santa i ponts es disposa de 12 dies laborables.
 • 7 dies laborables de descans retribuït, 4 dels quals seran determinats per l’empresa i 3 pels treballadors a l’inici dels curs escolar.

Càlcul anual. Cal sumar:
1. Total de dies lectius x hores jornada diària.
2. Dies no lectius x 6 hores jornada màxima.
3. Dissabtes (si es treballa) x 4 hores jornada màxima.


Sobre els permisos retribuïts
 • Poden absentar-se del treball amb dret a remuneració i amb avís i justificació prèvia per qualsevol dels motius següents:
 • Quinze dies en cas de matrimoni.
 • Tres dies en cas de naixement, defunció d’un fill, malaltia greu, operació quirúrgica o defunció de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
 • Quan per aquest motiu, el treballador/a necessiti fer un desplaçament fora de la província, el termini serà de 5 dies.
 • Un dia per trasllat de domicili habitual.
 • Un dia per casament d’un fill, germà o familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat.
 • Pel temps indispensable per l’acompliment d’un deure de caràcter públic i personal. Quan consti en una norma legal o convencional un període determinat, caldrà atenir-se al que aquesta disposi en quant a durada de l’absència i a la seva compensació econòmica.
 • Tot el personal tindrà dret al permís retribuït per a l’assistència a un consultori mèdic per acompanyar a un familiar fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, amb justificació posterior.
Sobre els permisos no retribuïts
Tot el personal podrà sol•licitar fins a 15 dies de permís sense sou, per any, que hauran de ser-li concedits si es fa amb un preavís de 5 dies.